Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu

 

Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Morena
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu.
 
Wymagania

Osoba przystępująca do konkursu powinna posiadać:

 1. wykształcenie wyższe z preferencją kierunków: zarządzanie, ekonomia, ekonomiczno-prawnicze, techniczne,
 2. doświadczenie w zakresie budownictwa oraz procesów inwestycyjnych,
 3. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowniczymi na stanowisku kierowniczym,
 4. licencję Zarządcy Nieruchomościami,
 5. znajomość prawa spółdzielczego,
 6. doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej
 7. znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

Wraz z ofertą należy złożyć:

 1. Wizję rozwoju Spółdzielni oraz koncepcję pełnienia funkcji członka zarządu,
 2. List motywacyjny oraz CV,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
 4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. oświadczenie o braku prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania karnego, karno-skarbowego lub dyscyplinarnego,
 6. oświadczenie o braku przeszkód prawnych do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa,
 7. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni,
 8. oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej,
 9. oświadczenie o spełnianiu warunków oferty,
 10. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i licencji Zarządcy nieruchomości,
 11. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym,
 12. Osoby, które były członkami zarządu innej spółdzielni, dodatkowo składają oświadczenie, że w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu spółdzielni zawsze uzyskiwały absolutorium.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu" należy składać w sekretariacie LWSM „Morena" w Gdańsku przy ul. Migowskiej 77A, w terminie do dnia 23.12.2022 r., godz. 12.00 (termin dotyczy również ofert składanych za pośrednictwem poczty – liczyć się będzie data wpływu oferty).