Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 9/2015 z dnia 01.07.2015r.

Protokół Nr 9/2015

z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 01.07.2015r.

Obecni:

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 13, obecnych 12.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak: otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak: odczytał proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 protokołu o treści:

  1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

  2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

  3. Omówienie planów pracy komisji problemowych Rady Nadzorczej na II półrocze.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania przez Zarząd Spółdzielni nowego Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także Regulaminu Zarządu.

  5. Informacja Zarządu w sprawie prac nad nowym Regulaminem Organizacyjnym.

  6. Dyskusja w sprawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 16/2015 z 20 czerwca 2015 r. w sprawie podjęcia nowej działalności inwestycyjnej w zakresie budowy nowych budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi na działce przy ulicy Piekarnicza 26.

  7. Sprawy wniesione i różne.

  8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

  10. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Omówienie planów pracy komisji problemowych Rady Nadzorczej na II półrocze.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak – w związku z tym, że nie otrzymał planów pracy od wszystkich komisji problemowych Rady Nadzorczej stwierdził brak możliwości realizacji powyższego punktu. Poprosił członków komisji o złożenie sprawozdania za I półrocze działalności.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak – poinformował, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie odwołania zawieszonego z dniem 20.05.2015 r. członka Rady Nadzorczej – pana Władysława Krugłego, w związku z czym w dalszym ciągu pełni obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Podjęcie uchwały w sprawie opracowania przez Zarząd Spółdzielni nowego Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także Regulaminu Zarządu.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak – poinformował, że był wnioskodawcą wprowadzania powyższego punktu do porządku obrad wyjaśniając, że akty prawne takie jak Statut Spółdzielni, Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarządu są nieaktualne, powinny być spójne a treść ujednolicona.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego punktu. Udział w dyskusji wzięli: Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak, pani Daniela Szynszecka, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pan Bogusław Heger, Radca prawny pan Bartosz Jarząbski, pani Marzena Roszkowska.

Członkowie Rady Nadzorczej uznali konieczność dopisania do treści uchwały terminu jej realizacji przez Zarząd.

Pani Daniela Szynszecka – zapytała, czy jest możliwość wniesienia poprawki do treści uchwały.

Radca prawny pan Bartosz Jarząbski – odpowiedział, że Regulamin Rady Nadzorczej nie zawiera zapisów odnośnie braku możliwości wprowadzenia poprawek do treści uchwał.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak – odczytał projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu o przygotowanie projektów nowego Statutu Spółdzielni, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu z poprawkami i poddał ją pod głosowanie.

Uchwała 103/2015

Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 01.07.2015 r.

W sprawie: wniosku do Zarządu o przygotowanie projektów nowego Statutu Spółdzielni, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku działając na mocy § 42 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o przedstawienie harmonogramu i trybu prac nad projektem nowego Statutu Spółdzielni do 30 września 2015 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o skorelowanie prac nad projektem nowego Statutu Spółdzielni z pracami nad projektem nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektem nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 3

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o przygotowanie projektu nowego Regulaminu Zarządu w celu zatwierdzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie prac nad nowym Regulaminem Organizacyjnym.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśkaprzekazał informacje Zarządu w sprawie prac nad nowym Regulaminem Organizacyjnym. Poinformował, że regulamin będzie zawierał schemat organizacyjny, liczbę osób w danej jednostce organizacyjnej oraz zadania przypisane tym jednostkom. Dodał, że Zarząd wnioskuje o termin na przygotowanie niniejszego regulaminu do dnia 30.09.2015 r.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego punktu. Udział w dyskusji wzięli: Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak, pani Daniela Szynszecka, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pan Bogusław Heger, Radca prawny pan Bartosz Jarząbski, pani Marzena Roszkowska.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Dyskusja w sprawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 16/2015 z 20 czerwca 2015 r. w sprawie podjęcia nowej działalności inwestycyjnej w zakresie budowy nowych budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi na działce przy ulicy Piekarnicza 26.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśkaprzedstawił szczegółową informację w sprawie podjęcia nowej działalności inwestycyjnej w zakresie budowy nowych budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi na działce przy ulicy Piekarniczej 26.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego punktu. Udział w dyskusji wzięli: Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pan Bogusław Heger, pani Barbara Rosa, pani Marzena Roszkowska.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Sprawy wniesione i różne.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśkazłożył informację o działaniach, które zostały podjęte w budynku przy ul. Kusocińskiego 8. Poinformował, że ze względu na zły stan zdrowia psychicznego jednego z mieszkańców została zwiększona czujność w zakresie bezpieczeństwa gazowego dla całego budynku.

Pan Stanisław Lizakowski – poinformował, że podczas dyżuru otrzymał pismo zawierające negatywną opinię dotyczącą nadzoru prac na terenie administracji przez kierownika AOII.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka – poinformował, że w dniu 01.07.2015 r. odbyła się skuteczna próba przejęcia przez spółdzielnię lokalu przy ul. Związku Jaszczurczego 4, który był nielegalnie wynajmowany.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak – odczytał oświadczenie w sprawie zmiany nazwy Domu Kultury.

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego punktu. Udział w dyskusji wzięli: pan Bogusław Heger, pan Lechon Całuń, pani Barbara Rosa, pan Stanisław Lizakowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak, pani Daniela Szynszecka, pan Władysław Krugły.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Pan Bogusław Heger: odczytał wniosek:

Wniosek Pana Jana Woźniaka

Nazwać jedną z sal CK JPII im. Stanisławy Przybyszewskiej i wmurowanie tablicy pamiątkowej. Sala jedna z większych.”

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”.

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytał pan Ireneusz Macholl.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jan Woźniak,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończony.

 

Protokołowała: Karolina Wolf

 

PRZEWODNICZĄCY RN           SEKRETARZ RN

 

 

icon załącznik nr 1 do protokołu RN nr 9 (22 KB)

icon załącznik nr 2 do protokołu RN nr 9 (26 KB)

icon załącznik nr 3 do protokołu RN nr 9 (1,04 MB)

icon załącznik nr 4 do protokołu RN nr 9 (1,70 MB)

icon załącznik nr 5 do protokołu RN nr 9 (20 KB)

 

centrum kultury200

strafa ruchu200 new