Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 13/2016 z dnia 12.10.2016r.

Protokół Nr 13/2016

z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 12.10.2016 r.

Obecni:

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 13, obecnych 12.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu o treści:

Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

 1. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 12/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 06.09.2016 r.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Regulaminowej oraz Regulaminu Komisji Inwestycyjnej.
 4. Informacja Zarządu w sprawie wykonania planu ekonomiczno-finansowego za I półrocze 2016.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowizorium planów remontowo-finansowych dla lokali użytkowych i lokali mieszkalnych.
 6. Sprawy osobowe Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz   § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
 7. Sprawy wniesione i różne.
 8. Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.
 9. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 12. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 12/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena" w Gdańsku z dnia 06.09.2016 r.”

Protokół nr 12/2016 z dnia 06.09.2016 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem protokołu nr 12/2016 z dnia 06.09.2016 r. głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Protokół Rady Nadzorczej nr 12/2016 z dnia 06.09.2016 r. został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Regulaminowej oraz Regulaminu Komisji Inwestycyjnej.”

Odbyła się dyskusja w sprawie projektu Regulaminu Komisji Regulaminowej.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek, Przewodniczący RN pan Lechon Całuń, Radca prawny pan Bartosz Jarząbski, pan Henryk Rogalski, pan Tomasz Czarnecki, pan Krzysztof Jur, pan Bartosz Borowy.

Pani Marzena Roszkowska: zaproponowała dopisanie do § 4 pkt. 2 po słowach: „ Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji” następującej treści: „lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.”

Powyższa propozycja została zaakceptowana przez członków Rady Nadzorczej.

Pan Henryk Rogalski: odnosząc się do § 5 pkt. 5 i 6 zaproponował, aby upoważnić jednego z członków Rady Nadzorczej do możliwości żądania dokumentów lub wyjaśnień bez upoważnienia w formie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą.

Powyższa propozycja nie została zaakceptowana przez członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: uwzględniając poprawkę w § 4 pkt. 2 odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 63/2016

Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 12.10.2016 r.

W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji Regulaminowej Rady Nadzorczej LWSM   „Morena” w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Komisji Regulaminowej Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku.

§ 2

Tekst w/w Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw podjęciu uchwały głosował 1 radny.

Uchwała została podjęta.

Odbyła się dyskusja w sprawie projektu Regulaminu Komisji Inwestycyjnej.

Udział w dyskusji wzięli: pan Tomasz Czarnecki, pani Marzena Roszkowska, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pan Stanisław Lizakowski, pan Bartosz Borowy, pan Krzysztof Jur, pan Kazimierz Kamiński, Przewodniczący RN pan Lechon Całuń.

Pani Marzena Roszkowska: zaproponowała dopisanie w § 6 pkt. 8 po słowach „ Kontrola stopnia realizacji zatwierdzonych planów gospodarczych, inwestycyjnych i remontowych treści: „ oraz kosztorysów”.

Pan Stanisław Lizakowski: ze względu na pokrywanie się treści Regulaminów Komisji Rewizyjnej oraz Inwestycyjnej w zakresie § 6 pkt. 8 zaproponował wykreślenie niniejszego punktu.

Pani Marzena Roszkowska: wycofała propozycję zmiany treści § 6 pkt. 8.

Pan Stanisław Lizakowski: zaproponował dopisanie do § 6 pkt. 5 po słowach: „ Udział w posiedzeniach Komisji Przetargowych” następującej treści: „ na prawach obserwatora”.

Powyższa propozycja została zaakceptowana przez członków Rady Nadzorczej, jednakże zostanie zatwierdzona uchwałą na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej – w odniesieniu do wszystkich Regulaminów Komisji.

Przewodniczący RN pan Lechon Całuń: zaproponował wprowadzenie poprawki w § 4 pkt. 2 w takim samym zakresie w jakim została wprowadzona w Regulaminie Komisji Regulaminowej.

Powyższa propozycja została zaakceptowana przez członków Rady Nadzorczej.

Henryk Rogalski: zaproponował wykreślenie z treści regulaminu § 5 pkt. 6.

Powyższa propozycja nie została zaakceptowana przez członków Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Jur: zaproponował, aby przed głosowaniem w sprawie uchwały odczytać treść regulaminu.

Odbyło się głosowanie w sprawie powyższej propozycji.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za propozycją odczytania treści regulaminu głosowało 2 radnych, przeciw propozycji odczytania treści regulaminu głosowało 7 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: uwzględniając poprawkę w § 4 pkt. 2 odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 64/2016

Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 12.10.2016 r.

W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji Inwestycyjnej Rady Nadzorczej LWSM   „Morena” w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Komisji Inwestycyjnej Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku.

§ 2

Tekst w/w Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw podjęciu uchwały głosował 1 radny.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie wykonania planu ekonomiczno-finansowego za I półrocze 2016.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: szczegółowo omówiła wykonanie planu ekonomiczno-finansowego za I półrocze 2016.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego tematu.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, pan Krzysztof Jur, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek, pan Tomasz Czarnecki, pan Bartosz Borowy, Przewodniczący RN Pan Lechon Całuń.

Przewodniczący RN pan Lechon Całuń: w wyniku dyskusji zaproponował złożenie wniosku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego punktu dotyczącego działalności Centrum Kultury im. Jana Pawła II oraz Klubu Sportowego znajdującego się przy ul. Żylewicza.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu w sprawie wykonania planu ekonomiczno-finansowego za I półrocze 2016.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia prowizorium planów remontowo-finansowych dla lokali użytkowych i lokali mieszkalnych.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że Zarząd wnosi, aby zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący robót realizowanych na obiektach użytkowych ponieważ Komisja Inwestycyjna w trakcie ostatniego posiedzenia skierowała do Zarządu pytania w tym zakresie.

Następnie szczegółowo omówił prowizorium planów remontowo-finansowych dla lokali mieszkalnych.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego tematu.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pan Krzysztof Jur, pan Tomasz Czarnecki, Przewodniczący RN pan Lechon Całuń, pan Sławomir Szabuńko, pan Stanisław Lizakowski, pani Ewa Haberny-Nowicka, pan Bartosz Borowy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

UCHWAŁA NR 65/2016

Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 12.10.2016        

W sprawie: uchwalenia Założeń do Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych na 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji na 2017 rok Założenia do Planu Rzeczowo-Finansowy Remontów Lokali Mieszkalnych, w załączeniu stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń:zaproponował, aby punkt 8 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.” został zrealizowany przed punktem 6 porządku obrad tj. „ Sprawy osobowe Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: przedstawiła informację w sprawie stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego tematu.

Udział w dyskusji wzięli: Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek, pan Krzysztof Jur, Radca prawny pan Bartosz Jarząbski.

Stan zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Sprawy osobowe Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Na zamkniętej części posiedzenia w jawnym głosowaniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 66/2016 w sprawie osobowej Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie z przebiegu dyżurów.”

Pracownik działu NCS Marcin Witoszyński: przedstawił sprawozdanie z przebiegu dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Sprawy wniesione i różne.”

Pan Henryk Rogalski: zapytał o stan realizacji prac związanych z projektem Statutu LWSM „Morena”.

Radca Prawny pan Bartosz Jarząbski: poinformował, że projekt Statutu LWSM „Morena” sporządzony przez kancelarię BGST został przekazany do Zarządu.

Przewodniczący RN pan Lechon Całuń: poinformował, że najprawdopodobniej Walne Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu LWSM „Morena” odbędzie się w przyszłym roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytał pan Bartosz Borowy.

Wniosek nr 1 Pani Ewy Haberny-Nowickiej

„ Wnoszę o rewizję zapisów „ Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku w całym zakresie ze względu na niespójność przepisów regulaminu, luki prawne dające pole do subiektywnych rozstrzygnięć przetargów – wnoszę o ponowne zredagowanie zapisów przedmiotowego regulaminu; przy zaopiniowaniu formalnym przez Radę Prawnego.”

Głosowano: za – 11, przeciw – 0.

Wniosek został przyjęty.

Wniosek nr 2 Pani Marzeny Roszkowskiej

„ Proszę o przygotowanie szczegółowej analizy kosztów funkcjonowania Centrum Kultury (w tym przedszkola) oraz Klubu Sportowego w LWSM „Morena” na najbliższe posiedzenie plenarne RN.”

Głosowano: za – 11, przeciw – 0.

Wniosek został przyjęty.

Wniosek nr 3 Pana Stanisława Lizakowskiego

„ Wnoszę o przygotowanie na następne posiedzenie Rady Nadzorczej przez Zarząd informacji dotyczącej przygotowywania nowego regulaminu rozliczania energii cieplnej CO,CW.”

Głosowano: za – 11, przeciw – 0.

Wniosek został przyjęty.

Wniosek nr 4 Komisji Inwestycyjnej

„ Wniosek do „ założeń do planu robót remontowych LWSM „Morena” na rok 2017” do Zarządu o przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy na prace wyszczególnione w pkt. 1.3, 1.8, 4.1.”

Głosowano: za – 11, przeciw – 0.

Wniosek został przyjęty.

Wniosek nr 5 Pana Tomasza Czarneckiego

„ Wnioskuję o opublikowanie na stronie www LWSM planów parkingów z opracowania studialnego opracowanego przez p. inż. Musiała. Wniosek po konsultacjach z mieszkańcami na spotkaniu z RN przy kawie w dniu 06.10.2016.”

Głosowano: za – 11, przeciw – 0.

Wniosek został przyjęty.

Wniosek nr 6 Pana Kazimierza Kamińskiego

„ W związku z ciągłymi awariami dachów co skutkuje ciągłym zalewaniem tych pomieszczeń, wnioskuję do Zarządu o przeanalizowanie tego problemu i zamiast ciągłego malowania – proponuję wykonanie nowego dwuspadowego dachu., który wyeliminuje te problemy. Dotyczy budynków przy ul. Bulońskiej 42 i 46.”

Głosowano: za – 11, przeciw – 0.

Wniosek został przyjęty.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pani Ewa Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

icon załącznik nr 1 do protokołu RN nr 13 z dnia 12.10.2016.pdf (170 KB)

icon załącznik nr 2 do protokołu RN nr 13 z dnia 12.10.2016.pdf (218 KB)

icon załącznik nr 3 do protokołu RN nr 13 z dnia 12.10.2016.pdf (114 KB)

icon załącznik nr 4 do protokołu RN nr 13 z dnia 12.10.2016.pdf (374 KB)

centrum kultury200

strafa ruchu200 new