Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 14/2016 z dnia 16.11.2016r.

Protokół Nr 14/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 16.11.2016 r.

Obecni:

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 13, obecnych 11.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu o treści:

Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

 1. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 13/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 12.10.2016 r.
 3. Informacja o zakończeniu akcji pomocy dla pogorzelców z ul. Zabłockiego 10a.
 4. Wykluczenia członków - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
 5. Sprawy członków Zarządu – rozpatrzenie wniosków członków Rady Nadzorczej z dnia 01.08.2016. - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
 6. Wybór biegłego rewidenta – podjęcie uchwały.
 7. Informacja o stanie przygotowań do opracowania nowego regulaminu rozliczania CO i CW.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie korekty Planu Remontowo-Finansowego Lokali Mieszkalnych na rok 2016.
 9. Informacja o kosztach funkcjonowania Centrum Kultury (w tym przedszkola i klubu sportowego).
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w/s upoważnienia Zarządu Spółdzielni do ustanowienia służebności.
 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w/s upoważnienia Zarządu Spółdzielni do ustanowienia służebności.
 13. Sprawy wniesione i różne.
 14. Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.
 15. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 18. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 13/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 12.10.2016 r.”

Protokół nr 13/2016 z dnia 12.10.2016 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem protokołu nr 13/2016 z dnia 12.10.2016 r. głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Protokół Rady Nadzorczej nr 13/2016 z dnia 12.10.2016 r. został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Informacja o zakończeniu akcji pomocy dla pogorzelców z ul. Zabłockiego 10a.”

Pani Marzena Roszkowska: w związku z akcją pomocy dla pogorzelców z ul. Zabłockiego10apodziękowała organizatorkom oraz Prezesowi Fundacji Już Pomagam Panu Stanisławowi Kalickiemu za pomoc mieszkańcom.

Prezes Fundacji Już Pomagam pan Stanisław Kalicki: poinformował o przebiegu akcji i podziękował za wsparcie przy organizacji.

Odbyło się wręczenie dyplomów dla osób zaangażowanych w akcje pomocy poszkodowanym w pożarze budynku mieszkalnego w zasobach LWSM Morena przy ul. Zabłockiego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Wykluczenia członków - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Na wyłączonej z jawności części posiedzenia w jawnym głosowaniu Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wykluczeń z rejestru członków Spółdzielni.

Uchwała Nr 67/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 68/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 69/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 70/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 72/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 73/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 74/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 75/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 76/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 77/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.
Uchwała Nr 78/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 79/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 80/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 81/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 83/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.
Uchwała Nr 84/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 85/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Uchwała Nr 86/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy wykluczenia z rejestru członków.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Sprawy członków Zarządu – rozpatrzenie wniosków członków Rady Nadzorczej z dnia 01.08.2016. - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Odbyła się część niejawna posiedzenia Rady Nadzorczej.

Na wyłączonej z jawności części posiedzenia w tajnym głosowaniu Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawach osobowych Zarządu.

Uchwała Nr 87/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy sprawy osobowej Zarządu.

Uchwała Nr 88/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

Dotyczy sprawy osobowej Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Wybór biegłego rewidenta – podjęcie uchwały.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał wniosek Zarządu oraz Głównej Księgowej pani Marzeny Ostrowskiej w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Zaproponował wyrażenie zgody na propozycję skierowaną w przedstawionym wniosku i wybór Stowarzyszenia Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. w Gdańsku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie dokonania wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 r. i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 89/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 16.11.2016 r.      

W sprawie: dokonania wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2016.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy zapisu z § 122 ust. 4 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje wyboru do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016: Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. w Gdańsku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie korekty Planu Remontowo-Finansowego Lokali Mieszkalnych na rok 2016.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że prace w zakresie realizacji drogi pożarowej przy ul. Burgaskiej 3-9 zostały wstrzymane a Wojewoda Pomorski uchylił decyzję Prezydenta Miasta Gdańska zezwalającą na realizację drogi pożarowej i umorzył postępowanie w tym zakresie.

Dodał, że podczas wizyty w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego uzyskał informację, że 29 listopada zostanie dokonana ocena prac, które są niezbędne do wykonania a ostateczna decyzja w sprawie zapadnie do końca 2016 roku.

W związku z negatywną decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-I.7840.3.133.2016.MP z dnia 21.10.2016 w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę drogi przy ul. Burgaskiej Zarząd wnioskuje o zgodę na przeniesienie wartości wyliczonych środków finansowych na prace malarskie określonych klatek schodowych w wysokości 182.005,72 zł według cen z 2016.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego remontów lokali mieszkalnych za 2016 i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 90/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 16.11.2016 r.

W sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego remontów lokali mieszkalnych za 2016.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 2 ppkt a) oraz   § 42 ust. 1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W ramach Planu Remontowo – Finansowego Lokali Mieszkalnych na rok 2016 przenosi się środki finansowe w wysokości 182.005,72 zł z pozycji 11.1 do pozycji 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66 i 2.67.

§ 2

Plan remontów po korekcie przedstawiony został w załączonej tabeli stanowiącej integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z negatywną decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-I.7840.3.133.2016.MP z dnia 21.10.2016 w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę drogi przy ul. Burgaskiej, przenosi się wartość wyliczonych środków finansowych na prace malarskie określonych klatek schodowych w wysokości 182.005,72 zł według cen z 2016.

Pozycja 11.1 w Planie Remontowo-Finansowym Lokali Mieszkalnych odnosi się do remontu w/w ulicy.

Pozycja 2.61 odnosi się do remontu klatki B przy ulicy Wileńska 53.

Pozycja 2.62 odnosi się do remontu klatki C przy ulicy Marusarzówny 11.

Pozycja 2.63 odnosi się do remontu klatki A przy ulicy Kruczkowskiego 17.

Pozycja 2.64 odnosi się do remontu klatki B przy ulicy Kruczkowskiego 17.

Pozycja 2.65 odnosi się do remontu klatki E przy ulicy Warneńskiej 7.

Pozycja 2.66 odnosi się do remontu klatki D przy ulicy Wyrobka 9.

Pozycja 2.67 odnosi się do remontu klatki E przy ulicy Wyrobka 9.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Informacja o kosztach funkcjonowania Centrum Kultury (w tym przedszkola i klubu sportowego).”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: przedstawiła zestawienie kosztów CK im. Jana Pawła II, w tym Przedszkola oraz kosztów Klubu Sportowego na dzień 30.09.2016 r.

Pani Marzena Roszkowska: poinformowała, że skieruje wniosek do Zarządu w sprawie uszczegółowienia kosztów dotyczących powyższego punktu porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: ze względu na ograniczony czas na zapoznanie się z materiałami dotyczącymi projektu regulaminu przez członków komisji regulaminowej – co wynika z przesłanych maili oraz potrzeby opinii Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej pana Bartosza Borowego zaproponował przełożenie realizacji powyższego punktu porządku obrad.

Pani Ewa Haberny-Nowicka: poinformowała, iż jej zdaniem regulamin został rzetelnie przygotowany i należy poddać projekt uchwały w powyższej sprawie pod głosowanie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: przedstawił swoje wątpliwości w zakresie kwoty znajdującej się w projekcie regulaminu – 150 tys zł. i zwrócił uwagę, że tylko jedna z robót planowanych na przyszły rok opiewa na taką kwotę.

Pan Tomasz Czarnecki: omówił treść projektu regulaminu zwracając uwagę na możliwość uzyskania oszczędności, które mogłyby umożliwić rozszerzenie zakresu działań Spółdzielni. Poinformował, że Komisja zebrała się w trybie przyspieszonym, co było wynikiem materiałów, które otrzymała wraz z wnioskiem dotyczącym tematu złożonym przez Panią Ewę Haberny-Nowicką. Dodał, że Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej wyraził pozytywną opinię dotyczącą projektu regulaminu. Oznajmił, iż jego zdaniem dyskusja oraz głosowanie w sprawie powyższej uchwały nie powinno zostać przełożone w czasie.

Pani Marzena Roszkowska: poinformowała, że regulamin nie był omawiany podczas posiedzenia Komisji Inwestycyjnej, której jest członkiem. Wyraziła wątpliwości dotyczące wartości kwoty 150 tys zł., od której funkcjonować ma regulamin i zapytała z czego wynika.

Pan Tomasz Czarnecki: poinformował, że kwota wynika ze wskaźnika zamówień publicznych.       30 tys. euro w zależności od przelicznika mogła powodować niejednoznaczność natomiast przyjęta kwota 150 tys zł. nie powodowałaby zamieszania z punktu widzenia interpretacyjnego.

Pani Marzena Roszkowska: zapytała, czy Sp-nia podlega zamówieniom publicznym. Oznajmiła, iż jej zdaniem próg kwotowy powinien być obniżony.

Pan Tomasz Czarnecki: odpowiedział, że odpowiedź na pytanie znajduje się w § 1 pkt. 3 projektu regulaminu tj. „ W sprawach dotyczących zamówień, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.”

Pani Ewa Haberny-Nowicka: wyjaśniła, że kwota wpisana do projektu regulaminu została ustalona wzorując się na ustawie o zamówieniach publicznych. Poinformowała, iż jej zdaniem kosztorysy są zawyżone a ponadto wyraziła negatywną opinię w zakresie dzielenia niektórych zamówień co do ogólnej wartości szacunkowej zamówienia.

Pan Stanisław Lizakowski: stwierdził, że Komisja Rewizyjna powinna omówić temat na posiedzeniu komisji. Zaproponował, aby projekt regulaminu został przedyskutowany na komisji inwestycyjnej oraz komisji rewizyjnej.

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: zwrócił uwagę, że w przypadku wątpliwości istnieje możliwość wprowadzenia poprawek do projektu regulaminu. Zwrócił także uwagę, że komisja rewizyjna nie posiada w swoich kompetencjach spraw związanych z opracowywaniem regulaminów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń:wyraził opinię, że mimo iż przygotowanie materiałów należy do kompetencji komisji regulaminowej, w przypadku jeśli pozostałe komisje są zainteresowane tematem powinny mieć możliwość omówienia sprawy na posiedzeniu komisji.

Pan Tomasz Czarnecki: poinformował, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o posiedzeniu komisji regulaminowej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń:stwierdził, że informacja o komisji była wysłana zbyt późno i większość osób nie miała możliwości przybycia oraz przygotowania się do tematu.

Pan Henryk Rogalski: stwierdził, że należy zamknąć dyskusję w temacie i poddać sprawę pod głosowanie.

Pan Kazimierz Kamiński: jako członek komisji inwestycyjnej poinformował, iż jego zdaniem ze względu na niejasności należy przełożyć realizację punktu na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Pani Ewa Haberny-Nowicka: wyraziła negatywną opinię w sprawie przełożenia tematu oraz sposobu w jaki aktualnie wydawane są pieniądze.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowalne wykonywane na rzecz LWSM "Morena"w Gdańskui poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr     /2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 16.11.2016 r.

W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi

                   budowalne wykonywane na rzecz LWSM "Morena"w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku.

§ 2

Tekst w/w Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchyla się Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku przyjęty w uchwale Rady Nadzorczej     nr 10/2015 z dnia 18.02.2015.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych. Przeciw podjęciu uchwały głosowało 5 radnych.

Uchwała nie została podjęta.

Pan Tomasz Czarnecki: zaproponował, aby powyższy temat został podniesiony na najbliższych posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w/s upoważnienia Zarządu Spółdzielni do ustanowienia służebności.”

Radca prawny pan Bratosz Jarząbski: poinformował, że Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzję w sprawie upoważnienia Zarządu do ustanawiania służebności – przechodu i przejazdu oraz możliwości zawierania umów w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do ustanawiania służebności przechodu i przejazdu oraz na terenie LWSM „Morena” w Gdańsku i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 71/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 16.11.2016 r.      

W sprawie: Upoważnienia Zarządu Spółdzielni do ustanawiania służebności przechodu i przejazdu na terenie LWSM „Morena” w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy przepisu z art. 46 § 1 pkt 3) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze ( Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 wraz z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do ustanowienia odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym oraz będących własnością Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w/s upoważnienia Zarządu Spółdzielni do ustanowienia służebności.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do ustanawiania służebności przesyłu dla gestorów sieci przesyłowej posadowionej na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym oraz będących własnością lub współwłasnością Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 82/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 16.11.2016 r.      

W sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni do ustanawiania służebności przesyłu dla gestorów

                 sieci przesyłowej posadowionej na nieruchomościach będących w użytkowaniu

                 wieczystym oraz będących własnością lub współwłasnością Lokatorsko-Własnościowej

                 Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy przepisu z art. 46 § 1 pkt 3) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze ( Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 wraz z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla gestorów istniejącej lub planowanej sieci przesyłowej będącej ich własnością, posadowionej na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym oraz będących własnością lub współwłasnością Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Informacja o stanie przygotowań do opracowania nowego regulaminu rozliczania CO i CW.”

Pracownik działu Mediów Pan Mikołaj Szopa: poinformował, że prace nad opracowaniem nowego regulaminu rozliczania CO i CW trwają. Zmiany będą uwzględniały techniczne poprawki oraz dotyczące nowelizacji ustawy energetycznej z dnia 01.10.2016 r. Omówił poszczególne zmiany.

Przewodniczący RN pan Lechon Całuń: poinformował, że odbędą się spotkania konsultacyjne z udziałem Pana Mikołaja Szopy w celu dyskusji nad projektem regulaminu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 14 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: przedstawiła informację w zakresie aktualnego stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.

Stan zadłużeń w zasobach Spółdzielni stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 15 porządku obrad tj. „ Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.”

Pracownik działu NCS pan Marcin Witoszyński: przedstawił sprawozdanie z dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 16 porządku obrad tj. „Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytał pan Tomasz Czarnecki.

Wniosek nr 1 Pani Stanisławy Wrzesień

„ Zwiększenie składu Komisji Rewizyjnej.”

Wniosek nie został poddany pod głosowanie.

Wniosek nr 1 Pani Marzeny Roszkowskiej

„ Dotyczy: Przedszkola w CK.

1) Przedszkole (funkcjonowania):

- jakie są miesięczne przychody,

- czy przedszkole dostało dotację z Urzędu Miejskiego,

- kto pokrywa koszty wyżywienia.

2) Przedszkole (roboty budowlane):

- ogólny koszt wykonanych robót budowlanych,

- jakie podmioty wykonywały prace ogólnobudowlane i na jakie kwoty,

- jaki był tryb wyłaniania wykonawców,

- kto był inspektorem nadzoru,

- jakie było źródło finansowania w/w prac.

Wniosek nie został poddany pod głosowanie.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 17 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pani Ewa Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

icon załącznik nr 1 do protokołu RN nr 14 z dnia 16.11.2016.pdf (159 KB)

icon załącznik nr 2 do protokołu RN nr 14 z dnia 16.11.2016.pdf (210 KB)

icon załącznik nr 3 do protokołu RN nr 14 z dnia 16.11.2016.pdf (1 256 KB)

icon załącznik nr 4 do protokołu RN nr 14 z dnia 16.11.2016.pdf (107 KB)

icon załącznik nr 5 do protokołu RN nr 14 z dnia 16.11.2016.pdf (1 158 KB)

centrum kultury200

strafa ruchu200 new