Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 15/2016 z dnia 14.12.2016r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 14.12.2016 r.

Obecni:

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 13, obecnych 13 (od godziny 19:10).

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu o treści:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 14/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 16.11.2016 r.
 4. Wysłuchanie zainteresowanych, dyskusja i podjecie uchwał w sprawie wykreślania z rejestru członków Spółdzielni - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
 5. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Prowizorium Funduszu Remontowego lokali użytkowych.
 6. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Założeń do Planu Finansowego LWSM „Morena” na rok 2017.
 7. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „MORENA” w Gdańsku
 8. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. kontaktów z członkami LWSM „Morena”.
 10. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawy osobowe członków Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
 12. Sprawy wniesione i różne.
 13. Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.
 14. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 17. Zakończenie obrad.

Pan Henryk Rogalski: zaproponował, aby punkt 7 porządku obrad został procedowany jako punkt 5.

Przewodniczący RN Pan Lechon Całuń: zaproponował, aby punkt 4 porządku obrad został procedowany jako punkt 11.

Pani Aneta Kramek: zaproponowała, aby punkt 10 porządku obrad został procedowany jako punkt 6.

Przewodniczący RN pan Lechon Całuń: poddał pod głosowanie porządek obrad bez zaproponowanych zmian.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 radnych, przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało 6 radnych.

Porządek obrad nie został przyjęty.

Przewodniczący RN pan Lechon Całuń: poddał pod głosowanie poprawkę w sprawie przeniesienia punktu 4 po punkcie 10 porządku obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem powyższej poprawki do porządku obrad głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Zmiana została przyjęta.

Przewodniczący RN pan Lechon Całuń: poddał pod głosowanie poprawkę w sprawie przeniesienia punktu 7 po punkcie 3 porządku obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem powyższej poprawki do porządku obrad głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Zmiana została przyjęta.

Przewodniczący RN pan Lechon Całuń: poddał pod głosowanie poprawkę w sprawie przeniesienia punktu 10 po punkcie 4 porządku obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem powyższej poprawki do porządku obrad głosowało 4 radnych, przeciw przyjęciu powyższej poprawki do porządku obrad głosowało 8 radnych.

Zmiana nie została przyjęta.

Przewodniczący RN pan Lechon Całuń: poddał pod głosowanie porządek obrad z przyjętymi zmianami o treści:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 14/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 16.11.2016 r.
 4. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „MORENA” w Gdańsku.
 5. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Prowizorium Funduszu Remontowego lokali użytkowych.
 6. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Założeń do Planu Finansowego LWSM „Morena” na rok 2017.
 7. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. kontaktów z członkami LWSM „Morena”.
 9. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawy osobowe członków Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
 1. Wysłuchanie zainteresowanych, dyskusja i podjecie uchwał w sprawie wykreślania z rejestru członków Spółdzielni - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
 2. Sprawy wniesione i różne.
 3. Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.
 4. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Zakończenie obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 14/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 16.11.2016 r.”

Protokół nr 14/2016 z dnia 16.11.2016 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem protokołu nr 14/2016 z dnia 16.11.2016 r. głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Protokół Rady Nadzorczej nr 14/2016 z dnia 16.11.2016 r. został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „MORENA” w Gdańsku.”

Pan Tomasz Czarnecki: w imieniu Komisji Regulaminowej zarekomendował przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „MORENA” w Gdańsku. Poinformował, że projekt regulaminu został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji. Wyjaśnił, że kwota 20 tys. zł została wprowadzona do zamówień „ z wolnej ręki”, a jest to kwota odpowiednia do realizacji bieżących inwestycji natomiast co do wyższych kwot należy zastosować którąś z form wyboru dostawcy bądź wykonawcy. Ponadto zarekomendował zmianę dotyczącą tego, że nieprzestrzeganie regulaminu ma być objęte sankcją wniosku o odwołanie członka Zarządu, który złamałby regulamin.

Pan Krzysztof Jur: zaproponował dopisanie do § 2 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „MORENA” w Gdańsku ppkt. o treści: „zamówienia ramowe” oraz zmniejszenie kwoty wadium.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego tematu.

W dyskusji wzięli: Pan Stanisław Lizakowski, pan Tomasz Czarnecki, pan Krzysztof Jur, pani Marzena Roszkowska, pani Ewa Haberny-Nowicka, pan Bartosz Borowy, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pan Henryk Świderski, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek.

Pan Tomasz Czarnecki: zaproponował przyjęcie regulaminu informując członków Rady Nadzorczej o możliwości wprowadzenia poprawek w innym terminie.

Pan Stanisław Lizakowski: złożył wniosek o zmianę treści kwoty zawartej w § 1 projektu regulaminu z 20.000,00zł na 50.000,00 zł.

Pan Tomasz Czarnecki: zaproponował zamknięcie dyskusji oraz poddanie pod głosowanie wniosek „najdalej idący” - głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu o treści niezmienionej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek złożony przez pana Stanisława Lizakowskiego w sprawie zmiany treści w § 1 niniejszego regulaminu.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem poprawki głosowało 7 radnych, przeciw przyjęciu poprawki głosowało 4 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Zmiana do treści regulaminu została przyjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku:

UCHWAŁA nr 91/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.12.2016 r.
 

W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena”w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku.

§ 2

Tekst w/w Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchyla sięRegulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku przyjęty w uchwale Rady Nadzorczej nr 10/2015 z dnia 18.02.2015.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Następnie ze względu na zainteresowanie przyszłymi planami związanymi z działką przy ul. Jaśkowa Dolina, na której aktualnie znajduje się parking Zarząd szczegółowo omówił temat miejsc parkingowych oraz parkingów strzeżonych w tej okolicy.

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: w związku z tematem miejsc parkingowych poinformował, że najkorzystniejszą opcją jest wykorzystanie kwoty, którą Sp-nia uzyska od firmy realizującej inwestycję z tytułu odszkodowania na realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych, dzięki czemu radykalnie poprawi się sytuacja związana z miejscami parkingowymi na terenie całego osiedla. Dodał, że w chwili obecnej oczekujemy na warunki zabudowy związane z tą działką, należy przewidywać, że rozwiązanie sprawy wydarzy się w przeciągu roku. Ponadto poinformował, że pół roku wcześniej zostanie przekazana informacja o zamknięciu parkingu i umowy zostaną wypowiedziane.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Prowizorium Funduszu Remontowego lokali użytkowych.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: omówił powyższy temat. W imieniu Zarządu wyjaśnił, że kluczową sprawą dotyczącą założeń jest informacja, iż nie zostanie podwyższona opłata eksploatacyjna, zostanie na niezmienionym poziomie. Poinformował, że kwota przedstawiona w prowizorium zawiera wartość wszystkich niezbędnych robót, które trzeba wykonać na nieruchomościach w celu zapewnienia właściwego standardu technicznego i eksploatacyjnego.

Zarząd wnioskuje, aby Rada Nadzorcza zatwierdziła prowizorium na lokalach użytkowych – obiekt przy ul. Gojawiczyńskiej 2 A (stolarka okienna i drzwiowa w kwocie 60 tys. zł), obiekt przy ul. Nałkowskiej 3 (docieplenie elewacji budynku w kwocie 200 tys. zł).

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego tematu.

Udział w dyskusji wzięli: pan Krzysztof Jur, pan Bartosz Borowy, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek, pan Tomasz Czarnecki, pani Marzena Roszkowska, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Użytkowych LWSM „Morena” w Gdańsku na 2017 r.
UCHWAŁA NR 92/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.12.2016

W sprawie: uchwalenia Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Użytkowych LWSM „Morena” w Gdańsku na 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowy Remontów Lokali Użytkowych LWSM „Morena” w Gdańsku na 2017 rok.

§ 2

W/w Plan stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Założeń do Planu Finansowego LWSM „Morena” na rok 2017.”

Pani Stanisława Wrzesień: oznajmiła, że Komisja Rewizyjna szczegółowo omawiała Założenia do Planu Finansowego LWSM „Morena” na rok 2017 podczas posiedzenia komisji.

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: w związku z powyższym tematem poinformowała, że Zarząd nie zamierza występować z wnioskiem o podwyższenie stawki, oraz zamierza tak prowadzić działalność gospodarczą, aby nadwyżka bilansowa wystarczyła nie tylko na pokrycie niedoboru na GZM, ale również planowany jest zysk w kwocie 739 tys zł.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia założeń do Planu Ekonomiczno-Finansowego LWSM „Morena” wGdańsku na 2017 r.

UCHWAŁA NR 93/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.12.2016 r.

W sprawie: zatwierdzenia założeń do Planu Ekonomiczno-Finansowego LWSM „Morena” w Gdańsku na 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni oraz w oparciu o § 2 „ Regulaminu uchwalania rocznego planu ekonomiczno-finansowego działalności LWSM „Morena” uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone „ Założenia do Planu Ekonomiczno-Finansowego LWSM „Morena” w Gdańsku na rok 2017.”

2. „ Założenia do Planu Ekonomiczno-Finansowego LWSM „Morena” wGdańsku na 2017 r.” stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2017 r.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktów 7 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.” oraz 8 tj. „ oraz 8 tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. kontaktów z członkami LWSM „Morena”.”

Pani Marzena Roszkowska: zapytała, czy projekty regulaminów zostały sprawdzone pod kątem merytorycznym przez prawnika.

Radca Prawny pan Bartosz Jarząbski: odpowiedział, że Radca Prawny pan Paweł Borek złożył podpis na projekcie uchwały, której załącznikiem są niniejsze regulaminy.

Odbyła się dyskusja w sprawie przekazu informacji i dokumentacji z posiedzeń komisji Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: stwierdził, że na kolejnym posiedzeniu plenarnym należy omówić temat obiegu dokumentów między Radą Nadzorczą, komisjami oraz Zarządem.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku.

UCHWAŁA NR 94/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.12.2016 r.

W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku.

§ 2

Tekst w/w Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. Kontaktu z Mieszkańcami Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku.

UCHWAŁA NR 95/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.12.2016 r.

W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. Kontaktu z Mieszkańcami Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. Kontaktu z Mieszkańcami Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku.

§ 2

Tekst w/w Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Komisji Rewizyjnej.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że wpłynął wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani Stanisławy Wrzesień w sprawie rozszerzenia składu Komisji Rewizyjnej.

Pani Ewa Haberny-Nowicka: stwierdziła, że nie ma potrzeby zwiększania składu Komisji Rewizyjnej, której jest członkiem.

Pani Stanisława Wrzesień: złożyła oświadczenie, że rezygnuje z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

Odbyło się zgłaszanie kandydatur na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono:

- Panią Marzenę Roszkowską – wyraziła zgodę,

- Pana Henryka Rogalskiego – wyraził zgodę.

W trakcie przygotowywania kart do głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: przedstawiła informację w zakresie aktualnego stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.

Stan zadłużeń w zasobach Spółdzielni stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj.„ Wysłuchanie zainteresowanych, dyskusja i podjecie uchwał w sprawie wykreślania z rejestru członków Spółdzielni - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Na wyłączonej z jawności części posiedzenia w jawnym głosowaniu Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wykreśleń z rejestru członków Spółdzielni.

UCHWAŁA NR 99/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.12.2016 r.

Dotyczy wykreślenia z rejestru członków.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 100/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.12.2016 r.

Dotyczy wykreślenia z rejestru członków.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 101/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.12.2016 r.

Dotyczy wykreślenia z rejestru członków.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 102/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.12.2016 r.

Dotyczy wykreślenia z rejestru członków.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw podjęciu uchwały głosował 1 radny.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 103/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.12.2016 r.

Dotyczy wykreślenia z rejestru członków.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw podjęciu uchwały głosował 1 radny.

Uchwała została podjęta.

Następnie w związku z punktem 9 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Komisji Rewizyjnej.” odbyło się tajne głosowanie w sprawie wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.

Pani Marzena Roszkowska: podczas liczenia głosów w powyższej sprawie podjęła temat wniosku nr 3 Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej do Zarządu dotyczącego realizacji skarg wpływających do Sp-ni od mieszkańców (od kwietnia 2016 roku do końca roku).

Odbyło się ogłoszenie wyniku głosowania w sprawie wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.

W głosowaniu tajnym spośród obecnych 13 radnych, za kandydaturą pani Marzeny Roszkowskiej głosowało 7 radnych, natomiast za kandydaturą pana Henryka Rogalskiego głosowało 6 radnych.

UCHWAŁA NR 96/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.12.2016 r.

W sprawie: uzupełnienia przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku składu Komisji Rewizyjnej.

Działając na podstawie § 45 ust. 3 Statutu oraz § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku w związku z powstałym wakatem powołuje w skład Komisji Rewizyjnej nowego członka:

Panią Marzenę Roszkowską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym spośród obecnych 13 radnych, za kandydaturą pani Marzeny Roszkowskiej głosowało 7 radnych, natomiast za kandydaturą pana Henryka Rogalskiego głosowało 6 radnych.

Uchwała została podjęta.

Tym samym członkiem Komisji Rewizyjnej została pani Marzena Roszkowska.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń poinformował, że członkowie Komisji Rewizyjnej proponują na stanowisko Przewodniczącego Komisji kandydaturę pani Ewy Haberny-Nowickiej.

- Pani Ewa Haberny-Nowicka - wyraziła zgodę.

Uchwała nr 97/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.12.2016 r.

W sprawie: wyboru przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej.

Działając na podstawie § 45 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku wybrała ze swojego grona:

Panią Ewę Haberny-Nowicką

do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za kandydaturą pani Ewy Haberny -Nowickiej głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Tym samym Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została pani Ewa Haberny-Nowicka.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Sprawy osobowe członków Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 9 pkt 4 oraz § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Odbyła się część niejawna posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 14 porządku obrad tj. „ Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.”

Pracownik działu NCS pan Marcin Witoszyński: przedstawił sprawozdanie z dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 16 porządku obrad tj. „Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytał pan Bartosz Borowy.

Wniosek nr 1 Pana Tomasza Czarneckiego

wnioskuję o wszczęcie kontroli przez Komisję Rewizyjną procesu udzielania zamówień na roboty budowlane realizowane z budżetu remontowego lokali mieszkalnych i lokali użytkowych za lata 2015, 2016 i 2014. Wniosek opieram o brak odpowiedzi na wniosek Komisji Regulaminowej w kontekście informacji niezbędnych do przygotowań regulaminu zamówień publicznych.”

Głosowano: za – 13, przeciw – 0.

Wniosek został przyjęty.

Wniosek nr 2 Pani Marzeny Roszkowskiej

opracowanie regulaminu wyłaniania wykonawcy potencjalnych inwestycji na terenach będących własnością LWSM „Morena”.”

Głosowano: za – 13, przeciw – 0.

Wniosek został przyjęty.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 17 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pani Ewa Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

 

icon załącznik nr 1 do protokołu RN nr 15 z dnia 14.12.2016.pdf (159 KB)

icon załącznik nr 2 do protokołu RN nr 15 z dnia 14.12.2016.pdf (210 KB)

icon załącznik nr 3 do protokołu RN nr 15 z dnia 14.12.2016.pdf (1 256 KB)

icon załącznik nr 4 do protokołu RN nr 15 z dnia 14.12.2016.pdf (107 KB)

icon załącznik nr 5 do protokołu RN nr 15 z dnia 14.12.2016.pdf (645 KB)

centrum kultury200

strafa ruchu200 new