Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 30.01.2017 r.
 
Obecni:
 
Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 13, obecnych 11.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.
Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.
Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu o treści:
 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 15/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 14.12.2016 r.
 4. Informacja n/t sposobów rozliczania kosztów ciepła. (referent dr Mikołaj Szopa)
 5. Informacja Kancelarii Prawnej n/t wyroków dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz inwestycji na ul. Piekarniczej.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia: REGULAMINU udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „MORENA" w Gdańsku.
 7. Informacja n/t procesu wymiany wodomierzy.
 8. Sprawy wniesione i różne.
 9. Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.
 10. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 13. Zakończenie obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 15/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 14.12.2016 r.”

Protokół nr 15/2016 z dnia 14.12.2016 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem protokołu nr 15/2016 z dnia 14.12.2016 r. głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Protokół Rady Nadzorczej nr 15/2016 z dnia 14.12.2016 r. został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Informacja n/t sposobów rozliczania kosztów ciepła.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: oznajmił rozpoczęcie cyklu spotkań, na których będą rozważane różne aspekty związane z rozliczeniem ciepła. Poinformował, że Rada Nadzorcza zmierza do przyjęcia nowego regulaminu rozliczeń kosztów energii cieplnej.

Następnie zwrócił uwagę, że część członków Spółdzielni bardzo zaangażowała się w powyższy temat – m. in. pan Stanisław Stryszyk, który od lat prowadzi analizy oparte o rozliczenie własnego budynku.

Pracownik działu Czynszów i Rozliczeń Mediów dr. Mikołaj Szopa: przedstawił prezentację na temat sposobów rozliczania kosztów ciepła.

Odbyła się dyskusja w powyższym temacie.

Udział w dyskusji wzięli: Przewodniczący RN pan Lechon Całuń, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek, pan Mikołaj Szopa, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka.

Udział w dyskusji wzięli także członkowie Spółdzielni: pan Leszek Kwapisz, pan Stanisław Stryszyk, pani Mirosława Grzybowska, pani Maria Kędzierska, pani Anna Pagińska, pan Zbigniew Czesnel, pan Piotr Stefaniak.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: przedstawił informację w zakresie funduszu remontowego dociepleń. Poinformował, że Zarząd wystąpił do Marszałka Województwa Pomorskiego, aby w ramach funduszów regionalnych część pieniędzy przeznaczyć jako dotacje dla Spółdzielni na sprawy związane z procesem dociepleń starych budynków.

Dyskusja w powyższym temacie została przełożona na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Informacja Kancelarii Prawnej n/t wyroków dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz inwestycji na ul. Piekarniczej.”

Radca Prawny pan Bartosz Jarząbski: poinformował, że Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 12.01.2017 r. w sprawie o sygnaturze akt I Aca 561/16 oddalił apelację LWSM „Morena” od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, którym sąd uznał nieistniejącą uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 4/2015 z dnia 20.06.2015 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2014 rok. Dalsze kroki w sprawie będą możliwe do wyartykułowania po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku. Poinformował także, że Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie o sygn. Akt XV C 660/15 wyrokiem z 19.01.2017 r. stwierdził nieistnienie uchwały w przedmiocie inwestycji przy ul. Piekarniczej, po otrzymaniu uzasadnienia do wyroku najprawdopodobniej zostanie złożona apelacja.

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: w imieniu Zarządu poinformował, że w wyniku wyroku w sprawie nieistnienia uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2014 rok zostaną wprowadzone korekty zapisów księgowych – Spółdzielnia będzie miała na koncie kwotę wolnych środków, która zostanie wyksięgowana z GZM oraz funduszu remontowego. Oznajmił, że ze względu na to, że zaskarżenie uchwały w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej na pokrycie niedoboru GZM powoduje, że Sp-nia musi pokryć koszty niedoboru z przychodów następnego roku faktycznie skutkować będzie to podniesieniem mieszkańcom czynszów. Poinformował, że po otrzymaniu uzasadnienia wyroku Zarząd zobowiąże kancelarię prawną do sprawdzenia zasadności zaskarżenia wyroku i złożenia wniosku o kasacje. Dodał, że Zarząd wszystkie swoje decyzje podejmował na podstawie uchwały, która została podjęta przez Walne Zgromadzenie. Poinformował, że gdyby uchwała nie została podjęta czynsze musiałby zostać podniesione już w roku 2015. Zaskarżenie uchwały spowodowało, że nie można pokryć niedoboru na GZM z nadwyżki bilansowej - więc podwyżka czynszów, której uniknęliśmy dzięki mądrej decyzji Walnego Zgromadzenia w 2015 roku prawdopodobnie nastąpi w roku 2017.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Uchwała w sprawie przyjęcia: Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „MORENA" w Gdańsku.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń:poinformował, że kwestia powyższego regulaminu została szczegółowo omówiona a uchwała została podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2016 r. Temat został ponownie podjęty ze względu na to, że na skutek błędu technicznego w materiałach, które zostały dostarczone członkom Rady Nadzorczej została wysłana inna wersja niż zatwierdzona przez komisję regulaminową. Wersja ostateczna została dostarczona w materiałach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku:

Uchwała nr 1/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 30.01.2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi

budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku.

§ 2

Tekst w/w Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchyla się Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku przyjęty w uchwale Rady Nadzorczej nr 91/2016 z dnia 14.12.2016.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Informacja n/t procesu wymiany wodomierzy.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że Zarząd Spółdzielni ogłosił przetarg na wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni, co wynika z faktu, że legalizacja wodomierzy wynosi 5 lat i minęła z końcem roku 2016. Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu postępowania przetargowego. Do postępowania przystąpiły trzy firmy. W wyniku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła polska firma APATOR. Do końca kwietnia wymienionych zostanie 16 tysięcy wodomierzy. Dodał, że na stronie internetowej znajdują się informację o Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz parametrów wodomierzy.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego tematu.

Udział w dyskusji wzięli: pani Stanisława Wrzesień, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka.

Udział w dyskusji wzięli także członek Spółdzielni: pan Leszek Kwapisz.

Członek Spółdzielni pani Mirosława Grzybowska: zaproponowała, aby Rada Nadzorcza wystąpiła do Zarządu o to, aby Saur Neptun Gdańsk S.A. oraz GPEC płacił opłatę z tytułu dzierżawy za pomieszczenia, które mają do swojej dyspozycji w budynkach LWSM „Morena”.

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: wyjaśnił, że w przypadku jeśli pomieszczenie jest wydzierżawione Spółdzielnia traci możliwość dostępu do tego pomieszczenia. Dzierżawa pomieszczenia ma miejsce wtedy, gdy ktoś wykorzystuje je na świadczenie usług np. trafostacje. W przypadku wodomierzy od firmy Saur Neptun Gdańsk S.A. jest to urządzenie pomiarowe zainstalowane na instalacji i nie trzeba dzierżawić pomieszczenia, w którym wodomierz się znajduje.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Sprawy różne i bieżące.”

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: w imieniu Zarządu przedstawił informację o dalszych zamierzeniach względem działki znajdującej się przy ulicy Piekarniczej oraz planowanych działaniach inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużeń w zasobach Spółdzielni.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że Zarząd poprosił o zdjęcie punktu z porządku obrad ponieważ Spółdzielnia jest w trakcie rozliczania mediów, co nie zostało uwzględnione w zadłużeniach, w związku z czym kwoty będą inne niż to samo zadłużenie z dniem dzisiejszym z uwzględnieniem nie rozliczonych danych.

Odbyło się głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad powyższego punktu.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za zdjęciem punktu 9 z porządku obrad głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.”

Pracownik działu NCS pan Marcin Witoszyński: przedstawił sprawozdanie z dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytał pan Tomasz Czarnecki.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pani Ewa Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

 

 

icon załącznik nr 1 do protokołu RN nr 1 z dnia 30.01.2017.pdf (159 KB)

icon załącznik nr 2 do protokołu RN nr 1 z dnia 30.01.2017.pdf (159 KB)

icon załącznik nr 3 do protokołu RN nr 1 z dnia 30.01.2017.pdf (159 KB)

icon załącznik nr 4 do protokołu RN nr 1 z dnia 30.01.2017.pdf (159 KB)

centrum kultury200

strafa ruchu200 new