Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 2/2017 z dnia 20.02.2017 r.

Protokół Nr 2/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.02.2017 r.

Obecni:

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 12, obecnych 10.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Odbyło się głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nagrywanie posiedzenia przez członka Spółdzielni – panią Mirosławę Grzybowską.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za wyrażeniem zgody na nagrywanie nie głosował żaden z radnych, przeciw wyrażeniu zgody na nagrywanie głosowało 8 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Pani Mirosława Grzybowska została poinformowana, że nagranie może zostać wykorzystane i przetwarzane wyłącznie do własnych celów.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki: odczytał proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu o treści:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 1/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 30.01.2016 r.
 4. Informacja n/t drogi prowadzącej do szkoły przy ulicy Gojawiczyńskiej posadowionej na gruntach będących w wieczystym użytkowaniu LWSM.
 5. Informacja Zarządu n/t potencjalnych możliwości inwestycyjnych na terenach LWSM.
 6. Informacja Zarządu n/t koncepcji nadbudów na budynkach 5-cio kondygnacyjnych.
 7. Informacja Zarządu w sprawie spłaty środków uzyskanych w ramach kredytu przeznaczonego na docieplenie 49 budynków w latach 2013 i 2014 oraz informacja Zarządu w sprawie funduszu remontowego – dociepleń na lata 2017 i 2018.
 8. Skreślenia z listy członków LWSM.
 9. Informacja Zarządu n/t funkcjonowania przedszkola i kosztów jego działalności.
 10. Udzielenie pełnomocnictw pracownikom Spółdzielni.
 11. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 14. Zakończenie obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 1/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 30.01.2017 r.”

Protokół nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem protokołu nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r. głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Protokół Rady Nadzorczej nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r. został przyjęty.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Informacja n/t drogi prowadzącej do szkoły przy ulicy Gojawiczyńskiej posadowionej na gruntach będących w wieczystym użytkowaniu LWSM.”

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek:poinformował, że do Zarządu LWSM „Morena” zwróciła się Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej wraz z grupą mieszkańców z prośbą o ustosunkowanie się do zmiany organizacji ruchu na pieszo-jezdni od ulicy Piecewskiej do szkoły, która spowodowałaby zwiększenie bezpieczeństwa dzieci.

Poinformował o przebiegu spotkania, podczas którego Zarząd oznajmił, że Spółdzielnia będzie współpracowała z gminą, aby umożliwić realizacje celu jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa dojazdu do szkoły. Zarząd wystąpił do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zamianę działek z Gminą Miasta Gdańska, aby ułatwić gminie odzyskanie fragmentu drogi, który aktualnie należy do Spółdzielni.

Poinformował, że nadal trwają rozmowy w celu ustalenia kwoty za działkę. Gdy będzie możliwość przedstawienia ostatecznych wyliczeń Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na transakcję.

Przedstawiciel Rady Rodziców pan Ignaczewski: szczegółowo omówił propozycję zmiany organizacji ruchu na pieszo-jezdni przy Zespole Szkół Nr 1 w Gdańsku.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t potencjalnych możliwości inwestycyjnych na terenach LWSM.”

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: poinformował, że Sp-nia posiada rozległe działki, na których istnieje możliwość wzniesienia budynków mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi na terenach, które nie spowodują zagęszczenia obecnego układu urbanistycznego. Omówił różne sposoby inwestycji i poinformował, że na kolejnym posiedzeniu temat będzie kontynuowany.

Ponadto poinformował, że w wyniku inwestycji na wiele kosztów stałych tj. użytkowanie wieczyste, podatki od nieruchomości, koszty stałe związane z zarządzaniem Sp-nią składałoby się więcej osób więc czynsze byłyby niższe lub nie podwyższane.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t koncepcji nadbudów na budynkach 5-cio kondygnacyjnych.”

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: poinformował, że koncepcja nadbudów na budynkach 5-cio kondygnacyjnychpojawiła się ze względu na to, że członkowie Spółdzielni mieszkający na wysokich piętrach są coraz starsi a nie chcieliby zmieniać swojego miejsca zamieszkania. Poinformował także, że opinie członków Sp-ni są entuzjastyczne, wpływają także pisma mieszkańców niskich budynków z zapytaniem, kiedy omawiana koncepcja będzie realizowana.

Stwierdził, że nadubudowy powinny być realizowane w systemie wyodrębnionej własności ze względu na to, iż wówczas Sp-nia może założyć, że będzie miała z tego zysk, z którego sfinansuje koszt wybudowania windy. Dodał, że wytypowanych zostało sześć budynków, które przeszły analizę konstruktorską.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego tematu.

W dyskusji udział wzięli: pani Stanisława Wrzesień, pan Krzysztof Jur, pan Tomasz Czarnecki, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie spłaty środków uzyskanych w ramach kredytu przeznaczonego na docieplenie 49 budynków w latach 2013 i 2014 oraz informacja Zarządu w sprawie funduszu remontowego – dociepleń na lata 2017 i 2018.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: szczegółowo przedstawił informację w powyższym zakresie. Poinformował, że spłata kredytu nastąpi do czerwca 2017 roku.

Wyjaśnił m. in., że w przeszłości w części docieplonych budynków ściany szczytowe miały niewłaściwą grubość materiału izolacyjnego natomiast stropodachy, cokoły oraz stolarka okienna w piwnicach nie były docieplane. Poinformował, że całkowity koszt docieplenia starych budynków kształtuje się na poziomie 6 mln 300 tys zł. Dodał, że należy opracować dokumentacje projektową, aby wystąpić o pozwolenie dla piętnastu budynków mieszkalnych – opracowanie tej dokumentacji kształtuje się na poziomie 50 tys zł brutto.

Oznajmił, że istnieje realna szansa, aby proces dociepleń wszystkich zasobów LWSM „Morena” został zamknięty w roku 2018.

Szczegółowe materiały w powyższym zakresie zostaną przekazane do komisji inwestycyjnej.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego tematu.

Udział w dyskusji wzięli: pan Tomasz Czarnecki, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pan Stanisław Lizakowski, pani Stanisława Wrzesień, pan Krzysztof Jur, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek.

Pan Stanisław Lizakowski: zapytał o opłaty za fundusz dociepleń po spłacie kredytu.

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: wyjaśnił, że Zarząd zastanawia się nad tym, jak pilotować fundusz, który z powrotem został zaksięgowany na kontach Sp-ni ze względu na sprawę z powództwa p. Leszka Kwapisza. Spółdzielnia przegrała sprawę dot. uchwały o podział nadwyżki bilansowej za rok 2014, w związku z czym należy dokonać korekt na kontach księgowych, które będą skutkowały podwyższeniem czynszu.

Dodał, że Zarząd nie będzie chciał likwidować funduszu termomodernizacyjnego w całości ze względu na to, że istnieją wydatki, które jedynie z funduszu remontowego jesteśmy w stanie ponieść a po zakończeniu procesu dociepleń będzie potrzeba, aby środki zagospodarować na prace tj. instalacje wodne oraz centralnego ogrzewania, co jest bardzo kosztowne.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Skreślenia z listy członków LWSM.”

Pani Stanisława Wrzesień:poprosiła o wyjaśnienie § 18 pkt. 5 Statutu LWSM „Morena” o brzmieniu „ Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: zbycia prawa do lokalu.” Poprosiła o opinię prawną w kwestii, czy zgodnie z § 18 pkt. 5 darowizna oznacza zbycie prawa do lokalu.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki: poprosił Radcę Prawnego pana Bartosza Jarząbskiego, aby na następne plenum ustosunkował się do zapytania w formie pisemnej.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawach członkowskich.

UCHWAŁA NR 2/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.02.2017 r.

Dotyczy wykreślenia z rejestru członków. ( nr członkowski 14552)

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR 3/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.02.2017 r.

Dotyczy wykreślenia z rejestru członków. ( nr członkowski 13587)

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.02.2017 r.

Dotyczy wykreślenia z rejestru członków.( nr członkowski 7513)

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.02.2017 r.

Dotyczy wykreślenia z rejestru członków. ( nr członkowski 13766)

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.02.2017 r.

Dotyczy wykreślenia z rejestru członków. ( nr członkowski 14486)

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t funkcjonowania przedszkola i kosztów jego działalności.”

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: poinformował, że przedszkole od 01 stycznia 2017 roku otrzymuje dotację z Urzędu Miasta a wyniki finansowe są pozytywne - aktualnie mamy około 20 tys zł. nadwyżki przychodów nad kosztami.

Dyrektor Przedszkola „Misia Wojtka” pani Marzena Czulak: szczegółowo omówiła temat działalności przedszkola.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego punktu.

W dyskusji udział wzięli: pani Stanisława Wrzesień, pani Marzena Czulak, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek, pan Tomasz Czarnecki, pan Stanisław Lizakowski, pan Krzysztof Jur.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Udzielenie pełnomocnictw pracownikom Spółdzielni.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że Zarząd ogłosił konkurs wewnętrzny na stanowisko kierownika działu Czynszów i Rozliczeń Mediów. W wyniku postępowania konkursowego Zarząd powołał panią Lidię Kozub na powyższe stanowisko.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki: odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie Pani Lidii Kozubpełnomocnictw do czynności określonego rodzaju i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 7/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.02.2017 r.      

W sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie Pani Lidii Kozub pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na udzielenie przez Zarząd Spółdzielni Pani Lidii Kozub pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju opisanych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały stanowiących jej integralną część.

           § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 7/2017
z dnia 20.02.2017
Rady Nadzorczej
LWSM „Morena”
w Gdańsku

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku upoważnia Panią Lidię Kozub – Kierownika Działu Czynszów i Rozliczeń Mediów do podpisywania w imieniu Spółdzielni we współdziałaniu z członkiem Zarządu aneksów dotyczących zmiany wysokości opłat należnych Spółdzielni.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 7/2017
z dnia 20.02.2017
Rady Nadzorczej
LWSM „Morena”
w Gdańsku

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku upoważnia Panią Lidię Kozub – Kierownika Działu Czynszów i Rozliczeń Mediów do samodzielnego podpisywania korespondencji wychodzącej z Działu Czynszów i Rozliczeń Mediów LWSM „Morena”:

a/ dokumentów potwierdzeń sald;

b/ pism stanowiących odpowiedź na reklamacje oraz pism do kontrahentów – dostawców mediów.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: poinformował, że Zarząd wnioskuje o podjęcie uchwał w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla pracowników działu księgowości ze względu na to, iż dokumenty wymienione w projektach uchwał są sporządzane przez niniejszych pracowników i Zarząd chciałby, aby odpowiedzialność za sporządzone dokumenty spoczywała na osobach, które je przygotowują.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki: odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd do dokonywania czynności określonego rodzaju dla Pani Haliny Dzierżanowskiej i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR   8/2017

Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 20.02.2017 r.      

W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd do dokonywania czynności określonego rodzaju dla Pani Haliny Dzierżanowskiej.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa Pani Halinie Dzierżanowskiej do podpisywania jednoosobowo:

 • deklaracji podatkowych składanych przez LWSM „Morena” do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (w tym dot. podatku od nieruchomości),
 • sprawozdań do GUS oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Pomorskiego Wojewódzkiego   Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie deklaracji dotyczącej opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • deklaracji składanych przez LWSM „Morena” do PFRON,
 • sprawozdań, deklaracji i rozliczeń składanych do ZUS,
 • rozliczeń składek grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki: odczytał projekt uchwały w sprawiewyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd do dokonywania czynności określonego rodzaju dla Pani Alicji Stawirej i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 9/2017

Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 20.02.2017 r.      

W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd do dokonywania  

                   czynności określonego rodzaju dla Pani Alicji Stawirej.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa Pani Alicji Stawirej
do podpisywania jednoosobowo:

 • deklaracji podatkowych składanych przez LWSM „Morena” do Pomorskiego Urzędu Skarbowego, w tym również deklaracji korygujących wraz z pisemnym uzasadnieniem (deklaracje dotyczą w szczególności podatków CIT, PIT,i VAT);
 • deklaracji składanych przez LWSM „Morena” do Zarządu Dróg
  i Zieleni w Gdańsku związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  w tym również deklaracji korygujących;
 • Deklaracji podatkowych składanych przez LWSM „Morena” do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (w tym dot. podatku od nieruchomości),
 • sprawozdań do GUS oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Pomorskiego Wojewódzkiego   Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie deklaracji dotyczącej opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • deklaracji składanych przez LWSM „Morena” do PFRON,
 • sprawozdań, deklaracji i rozliczeń składanych do ZUS,
 • rozliczeń składek grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki: odczytał projekt uchwały w sprawiewyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd dla Pani Marzeny Ostrowskieji poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR   10/2017

Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 20.02.2017 r.      

W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd dla Pani Marzeny Ostrowskiej.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

 1. Wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa Pani Marzenie Ostrowskiej do:
  1. podpisywania jednoosobowo:
 • Deklaracji podatkowych składanych przez LWSM „Morena” do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (w tym dot. podatku od nieruchomości),
 • sprawozdań do GUS oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Pomorskiego Wojewódzkiego   Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie deklaracji dotyczącej opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • deklaracji składanych przez LWSM „Morena” do PFRON,
 • sprawozdań, deklaracji i rozliczeń składanych do ZUS,
 • rozliczeń składek grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 1. składania wraz z członkiem Zarządu oświadczeń woli za Spółdzielnię,
 2. zgodnie z treścią § 48 ust. 1 pkt. 6 Statutu LWSM „Morena” prowadzenia wraz z członkiem Zarządu gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.”

Pracownik działu NCS pan Marcin Witoszyński: przedstawił sprawozdanie z dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: zwrócił uwagę, aby członkowie Rady Nadzorczej sprawy zgłaszane na dyżurach przekazywali do dekretacji członkom Zarządu.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytał pan Bartosz Borowy.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej zostało odczytane.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Tomasz Czarnecki,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

icon załącznik nr 1 do protokołu RN nr 2 z dnia 20.02.2017.pdf (159 KB)

icon załącznik nr 2 do protokołu RN nr 2 z dnia 20.02.2017.pdf (159 KB)

icon załącznik nr 3 do protokołu RN nr 2 z dnia 20.02.2017.pdf (159 KB)

icon załącznik nr 4 do protokołu RN nr 2 z dnia 20.02.2017.pdf (159 KB)

centrum kultury200

strafa ruchu200 new