Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 3/2017 z dnia 27.03.2017 r.

Protokół Nr 3/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 27.03.2017 r.

Obecni:

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 12, obecnych 12.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu o treści:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 2/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 20.02.2017 r.
 4. Prezentacja – efekty procesu dociepleń za lata 2013-2016 – informacja Zarządu.
 5. Informacja Zarządu n/t Funduszu Remontowego Dociepleń na lata 2017-2018.
 6. Informacja Zarządu n/t toczących się postępowaniach przetargowych.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego „Regulaminu Zarządu”.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „MORENA" .
 9. Sprawozdania i Plany Pracy Komisji Problemowych.
 10. Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie wycofania zgody dla Zarządu do udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Marzeny Ostrowskiej w zakresie przyjętym w punkcie „b” ustęp 1 § 1 uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2017 z dniu 20.02.2017.
 11. Informacja Kancelarii Prawnej odnośnie toczącego się postępowania przed KRS oraz w sprawie skargi kasacyjnej.
 12. Uzupełnienie składu Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. kontaktu z Mieszkańcami – podjęcie uchwały.
 13. Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 16. Zakończenie obrad.

 

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, przeciw przyjęciu porządku obrad glosował 1 radny.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 2/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 20.02.2017 r.”

Protokół nr 2/2017 z dnia 20.02.2017 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem protokołu nr 2/2017 z dnia 20.02.2017 r. głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Protokół nr 2/2017 z dnia 20.02.2017 r. został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Prezentacja – efekty procesu dociepleń za lata 2013-2016 – informacja Zarządu.”

Pracownik działu TC (Media) dr. Mikołaj Szopa: przedstawił prezentację n/t efektów procesu dociepleń za lata 2013-2016.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pan Mikołaj Szopa, pani Marzena Roszkowska, pan Krzysztof Jur, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek, pan Tomasz Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka.

Materiały dotyczące powyższego punktu porządku obrad stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t Funduszu Remontowego Dociepleń na lata 2017-2018.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: przedstawił informację w zakresie funduszu remontowego dociepleń na lata 2017-2018.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pan Krzysztof Jur, pan Mikołaj Szopa.

Materiały dotyczące powyższego punktu porządku obrad stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t toczących się postępowaniach przetargowych.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że Zarząd ogłosił postępowanie przetargowe na wykonanie dwóch zestawów prac w ramach funduszu remontowego – w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na dociepleniu stropodachów w budynkach mieszkalnych LWSM „Morena” oraz w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji szczytów wielorodzinnych budynków mieszkalnych w zasobach LWSM „Morena”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego „Regulaminu Zarządu”.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: zaproponował, aby cofnąć niniejszy projekt regulaminu do komisji regulaminowej. Wyjaśnił, iż jego zdaniem projekt regulaminu jest nieprecyzyjny, został sporządzony m. in. nie uwzględniając możliwości Statutowej istnienia trzyosobowego Zarządu. Dodał, że na projekcie regulaminu nie widnieje podpis Radcy Prawnego.

Pan Tomasz Czarnecki: poinformował, że projekt regulaminu był konsultowany z Radcą Prawnym. Zaproponował przełożenie dyskusji na temat regulaminu po uchwaleniu Statutu LWSM „Morena”.

Zaproponował, aby Prezydium Rady Nadzorczej odbyło spotkanie, na którym zostanie podjęty temat przepływu informacji między Radą Nadzorczą a Zarządem.

Pani Marzena Roszkowska: stwierdziła brak dokumentów dotyczących zakresu obowiązków członków Zarządu, na których podstawie miał zostać sporządzony regulamin Zarządu oraz premiowania Zarządu.

W wyniku dyskusji odbyło się głosowane w sprawie nie podejmowania uchwały zatwierdzającej Regulaminu Zarządu LWSM „Morena” w Gdańsku i zdjęcia powyższego punktu z porządku obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za zdjęciem punktu z porządku obrad głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Punkt został zdjęty z porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w „ Regulaminie udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że zmiana jest porządkowa – nie została określona kwota netto lub brutto.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 11/2016
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 27.03.2017 r.

W sprawie:   zmiany w Regulaminie udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy zapisu z § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się „Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku”, po przez zmianę treści § 1 ustęp 2 w/w regulaminu :
Zamówienia, których wartość szacunkowa jest niższa od 50.000,00 zł mogą być realizowane z wolnej ręki.” ,
na treść o brzmieniu:
Zamówienia, których wartość szacunkowa jest niższa od 50.000,00 zł netto mogą być realizowane z wolnej ręki.”.

§ 2

Zmienia się „Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku”, po przez zmianę treści § 1 ustęp 3 w/w regulaminu:
Zamówienia, których wartość szacunkowa przekracza 50.000,00 zł będą realizowane w jednej z poniższych form:
1) przetargu nieograniczonego,
2) przetargu ograniczonego,
3) przetargu dwustopniowego,
4) negocjacji z zachowaniem konkurencji,
5) zapytania o cenę.”,
na treść o brzmieniu:
Zamówienia, których wartość szacunkowa przekracza 50.000,00 zł netto będą realizowane w jednej z poniższych form:
1) przetargu nieograniczonego,
2) przetargu ograniczonego,
3) przetargu dwustopniowego,
4) negocjacji z zachowaniem konkurencji,
5) zapytania o cenę.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Sprawozdania i Plany Pracy Komisji Problemowych.”
Przewodniczący Komisji Regulaminowej pan Tomasz Czarnecki: przedstawił sprawozdanie oraz plan pracy Komisji Regulaminowej Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
Sprawozdanie z działalności Komisji Regulaminowej za II półrocze 2016 roku oraz plan pracy na I półrocze 2017 roku stanowią załączniki 4 i 5 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji członkowsko-mieszkaniowej i ds. kontaktów z mieszkańcami pani Marzena Roszkowska: przedstawiła sprawozdanie oraz plan pracy Komisji członkowsko-mieszkaniowej i ds. kontaktów z mieszkańcami Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
Sprawozdanie z działalności komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. kontaktów z mieszkańcami za II półrocze 2016 roku oraz plan pracy na I półrocze 2017 roku stanowią załączniki 6 i 7 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej pan Bartosz Borowy: przedstawił sprawozdanie oraz plan pracy Komisji Inwestycyjnej Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycyjnej za II półrocze 2016 roku oraz plan pracy na I półrocze 2017 roku stanowią załączniki 8 i 9 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Ewa Haberny-Nowicka: przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej LWSM „Morena” na I półrocze 2017 roku.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie wycofania zgody dla Zarządu do udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Marzeny Ostrowskiej w zakresie przyjętym w punkcie „b” ustęp 1 § 1 uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2017 z dniu 20.02.2017.”
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że na posiedzeniu Prezydium pani Marzena Roszkowska zgłosiła wątpliwości, czy Rada Nadzorcza zdawała sobie sprawę z zakresu umocowań, jakie są zawarte w punkcie b) uchwały.
Pani Marzena Roszkowska: wyjaśniła swoje wątpliwości w powyższym zakresie. Stwierdziła, że pełnomocnictwo dla Głównej Księgowej zostało przyjęte w zbyt szerokim zakresie.
Pan Tomasz Czarnecki: poinformował, że Prezydium otrzymało wyjaśnienia dotyczące celu podjęcia uchwały a udzielanie pełnomocnictw jest w kompetencjach Zarządu.
Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.
Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, pani Ewa Haberny-Nowicka, pani Stanisłąwa Wrzesień, pan Tomasz Czarnecki, pan Lechon Całuń, pan Krzysztof Jur, pan Bartosz Borowy,
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie cofnięcia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd dla Pani Marzeny Ostrowskiej w określonym zakresie i poddał ją pod głosowanie:
Uchwała nr 12/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 27.03.2017 r.      

W sprawie: cofnięcia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd dla Pani Marzeny Ostrowskiej w określonym zakresie.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Cofa zgodę na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa Pani Marzenie Ostrowskiej do składania wraz z członkiem Zarządu oświadczeń woli za Spółdzielnię, w zakresie przyjętym w punkcie „b” ustęp 1 § 1 uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2017 z dnia 20.02.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw podjęciu uchwały głosowało 4 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „ Informacja Kancelarii Prawnej odnośnie toczącego się postępowania przed KRS oraz w sprawie skargi kasacyjnej.”

Radca Prawny pan Bartosz Jarząbski:przedstawił informację w zakresie toczącego się postępowania przed KRS oraz w sprawie skargi kasacyjnej.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pan Krzysztof Jur, pan Lechon Całuń, pan Kazimierz Kamiński, pan Sławomir Szabuńko, członek Spółdzielni pan Stanisław Stryszyk.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Uzupełnienie składu Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. kontaktu z Mieszkańcami – podjęcie uchwały.”

Pani Marzena Roszkowska: złożyła wniosek o uzupełnienie składuKomisji Członkowsko Mieszkaniowej i ds. Kontaktów z Członkami. Zaproponowała kandydaturę pani Stanisławy Wrzesień.

Pani Stanisława Wrzesień: wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku składuKomisji Członkowsko Mieszkaniowej i ds. Kontaktów z Członkami i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 13/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 27.03.2017 r.
 
W sprawie: uzupełnienia przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku składu Komisji Członkowsko Mieszkaniowej i ds. Kontaktów z Członkami.

Działając na podstawie § 45 ust. 3 Statutu oraz § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku w związku powstałym wakatem powołuje w skład Komisji Członkowsko Mieszkaniowej i ds. Kontaktów z Członkami nowego członka:
Stanisławę Wrzesień

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: przedstawiła informację w sprawie stanu zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Stan zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 14 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytał pan Bartosz Borowy.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 15 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pani Ewa Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

icon załącznik nr 1 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (143 KB)

icon załącznik nr 2 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (187 KB)

icon załącznik nr 3 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (2446 KB)

icon załącznik nr 4 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (115 KB)

icon załącznik nr 5 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (535 KB)

icon załącznik nr 6 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (161 KB)

icon załącznik nr 7 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (178 KB)

icon załącznik nr 8 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (191 KB)

icon załącznik nr 9 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (172 KB)

icon załącznik nr 10 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (346 KB)

icon załącznik nr 11 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (1 936 KB)

icon załącznik nr 12 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (107 KB)

icon załącznik nr 13 do protokołu RN nr 3 z dnia 27.03.2017.pdf (330 KB)

centrum kultury200

strafa ruchu200 new