Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 4/2017 z dnia 10.04.2017 r.

Protokół Nr 4/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 10.04.2017 r.

Obecni:

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 12, obecnych 12.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.
Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.
Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: oświadczył, że Rada Nadzorcza nie zamierza likwidować Przedszkola „Misia Wojtka” oraz CK im. Jana Pawła II.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”
Pan Bartosz Borowy: zapytał o punkty 3, 4 i 5 porządku obrad ponieważ na Prezydium, podczas którego sporządzano porządek obrad niniejsze punkty nie zostały wpisane natomiast zostały uwzględnione w materiałach, które członkowie Rady Nadzorczej otrzymali mailowo 3 dni przed posiedzeniem.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że punkty zostały wprowadzone na wniosek grupy członków Rady Nadzorczej – na mocy obowiązującego Statutu LWSM „Morena” w ważnych sprawach ustalanie porządku obrad przysługuje Przewodniczącemu oraz Sekretarzowi Rady Nadzorczej.
Pan Tomasz Czarnecki: zapytał, czy wniosek wpłynął w sposób oficjalny, czy wyłącznie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odpowiedział, że wniosek wpłynął w sposób oficjalny, został okazany Rady Prawnemu panu Bartoszowi Jarząbskiemu, który złożył swój podpis na wniosku.
Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: stwierdził, że w celu złożenia oficjalnego wniosku należało złożyć go w kancelarii Spółdzielni ponieważ miałby pieczęć potwierdzenia wpływu.
Pan Tomasz Czarnecki: zapytał, dlaczego do porządku obrad posiedzenia Zarządu nie został wprowadzony punkt zatwierdzający protokół z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: wyjaśnił, że punkt nie został wprowadzony ze względu na urlop odpowiedzialnego za sporządzenie protokołu pracownika.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń odczytał proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu o treści:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Dyskusja i przyjęcie w sprawie odwołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu.
 4. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Aleksandrem Nowaczkiem.
 5. Dyskusja i przyjecie uchwały w sprawie wyznaczenia do pełnienia funkcji członka zarządu.
 6. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za II półrocze 2016 roku.
 8. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku.
 9. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Członkowsko Mieszkaniowej i ds. Kontaktu z Mieszkańcami na I półrocze 2017 roku.
 10. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Regulaminowej na I półrocze 2017 roku.
 11. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Inwestycyjnej na I półrocze 2017 roku.
 12. Przyjęcie Planu Pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2017 roku.
 13. Przyjęcie do akceptacji treści listu Przewodniczącego Rady Nadzorczej do Pana Jana Woźniaka i pozostałych sygnatariuszy.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 16. Zakończenie obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 radnych, przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało 3 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: złożył wniosek, aby przed przejściem do punktu 3 porządku obrad Rada Nadzorcza odbyła zamknięte, piętnastominutowe spotkanie wyłącznie w swoim gronie.

Odbyło się głosowanie w sprawie powyższego wniosku.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, przeciw przyjęciu wniosku głosował 1 radny, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Wniosek obrad został przyjęty.

Odbyła się zamknięta część posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie w sprawie odwołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu.”
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że uzasadnienie do projektu uchwały zostało przekazane członkom w materiałach.
Następnie odczytał pismo Prezesa Zarządu pana Aleksandra Nowaczka zawierające wyjaśnienia do tez postawionych we wniosku o odwołanie go z funkcji Prezesa Zarządu zgodnie z kolejnością ich zamieszczenia w uzasadnieniu. Podczas prezentowania pisma odnosił się się do poszczególnych punktów.
Powyższe pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Odbyła się dyskusja w sprawie powyższych wyjaśnień.
W dyskusji udział wzięli: pan Krzysztof Jur, pan Tomasz Czarnecki, pan Lechon Całuń.
Pan Bartosz Borowy: zaproponował, aby przed głosowaniem w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu pana Aleksandra Nowaczka zainteresowany mógł się wypowiedzieć.
Odbyło się głosowanie w sprawie powyższej propozycji.
W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem propozycji głosowało 6 radnych, przeciw przyjęciu propozycji głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: przedstawił informację w zakresie swojej działalności podczas pracy w Spółdzielni.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń:odniósł się do wypowiedzi Prezesa Zarządu pana Aleksandra Nowaczka.
Pani Ewa Haberny-Nowicka: złożyła wniosek o opuszczenie sali przez członków Spółdzielni podczas tajnego głosowania w sprawie uchwały o odwołanie członka Zarządu.
W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przeciw przyjęciu wniosku głosował 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.
Członkowie Spółdzielni obecni na posiedzeniu opuścili salę obrad.
Odbyło się tajne głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu.
W głosowaniu tajnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu głosowało 7 radnych, przeciw podjęciu uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu głosowało 5 radnych.
Uchwała nie została podjęta.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: oznajmił, że w związku z powyższą decyzją punkty 4 i 5 porządku obrad są bezzasadne i nie będą procedowane.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.”
Pracownik działu NCS pan Roman Jastrzębowski: przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
Pani Marzena Roszkowska: poprosiła o porównanie kosztów obrad Walnego Zgromadzenia organizowanych w częściach do obrad Walnego Zgromadzenia organizowanych w dniu wolnym od pracy.
Pracownik działu NCS Pan Roman Jastrzębowski: oświadczył, że w dniu 11.04.2017 r. przekaże członkom Rady Nadzorczej informację o kosztach organizacji WZ zwracając uwagę, że obrady organizowane w częściach mają zdecydowanie niższe koszty.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i poddał ją pod głosowanie:
 
Uchwała nr 20/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 10.04.2017 r.

W sprawie:  ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie § 42 ust. 1 pkt 21), oraz wniosku nr 6/2017 Zarządu w sprawie zwołania WZ uchwala co następuje:

§ 1

1. Do części Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 06.06.2017 roku zalicza się członków Spółdzielni z ulic:
- Bulońskiej,
- Kolumba,
- Marusarzówny,
- Powstania Kościuszkowskiego,
- Powstania Listopadowego,
- Powstania Styczniowego,
- Związku Jaszczurczego,
2. Do części Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 07.06.2017 roku zalicza się członków Spółdzielni z ulic:
- Amundsena,
- Arctowskiego,
- Budapesztańskiej,
- Burgaskiej,
- Dobrowolskiego
- Kruczkowskiego,
- Orańskiej,
- Piecewskiej 28,30
- Warneńskiej,
- Wyrobka,
3. Do części Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 08.06.2017 roku zalicza się członków Spółdzielni z ulic:
- Czecha,
- Czubińskiego,
- Gojawiczyńskiej,
- Myczkowskiego,
- Nałkowskiej,
- Kusocińskiego,
- Piecewskej 18,20
- Raciborskiego,
- Wileńskiej,
- Zabłockiego.
- Żylewicza.
4. Członek LWSM „Morena” w Gdańsku posiadający lokale mieszkalne lub użytkowe na obszarze zaliczonym do kilku części Walnego Zgromadzenia może uczestniczyć w obradach tylko w jednej z nich.  

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych , 3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za II półrocze 2016 roku.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za drugie półrocze 2016 rok i poddał ją pod głosowanie:
Uchwała nr 14/2017
Rady Nadzorczej LWSM „MORENA” w Gdańsku
z dnia 10.04.2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za drugie półrocze 2016 rok.

Na podstawie § 42 ust 3 Statutu LWSM „MORENA” Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w drugim półroczu 2016 roku będące załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych , 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2017 r. i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 15/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 10.04.2017 r.      

W sprawie:   zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie zapisu z § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2017 roku będący integralną część niniejszej uchwały jako Załącznik nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych , 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Przyjęcie Planu Pracy Komisji Członkowsko Mieszkaniowej i ds. Kontaktu z Mieszkańcami na I półrocze 2017 roku.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. Kontaktu z Członkami na I półrocze 2017 r. i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 16/2017

Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 10.04.2017 r.

W sprawie:  zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. Kontaktu z Członkami na I półrocze 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie zapisu z § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Pracy Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. Kontaktu z Członkami na I półrocze 2017 r. będący integralną część niniejszej uchwały jako Załącznik Nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Przyjęcie Planu Pracy Komisji Regulaminowej na I półrocze 2017 roku.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Regulaminowej na pierwsze półrocze 2017 r. i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR   17/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 10.04.2017 r.      

 

W sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Regulaminowej na pierwsze półrocze 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie zapisu z § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Pracy Komisji Regulaminowej na pierwsze półrocze 2017 r. będący integralną częścią niniejszej Uchwały jako Załącznik nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „ Przyjęcie Planu Pracy Komisji Inwestycyjnej na I półrocze 2017 roku.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Inwestycyjnej na pierwsze półrocze 2017 r. i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR   18/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 10.04.2017 r.      
 

W sprawie:   zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Inwestycyjnej na pierwsze półrocze 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie zapisu z § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Pracy Komisji Inwestycyjnej na pierwsze półrocze 2017 r. będący integralną częścią niniejszej Uchwały jako Załącznik nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Przyjęcie Planu Pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2017 roku.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku na pierwsze półrocze 2017 r. i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 19/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 10.04.2017 r.
 

W sprawie:   zatwierdzenia Planu Pracy Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku na pierwsze półrocze 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie zapisu z § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2017 r. będący integralną częścią niniejszej Uchwały jako Załącznik nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „ Przyjęcie do akceptacji treści listu Przewodniczącego Rady Nadzorczej do Pana Jana Woźniaka i pozostałych sygnatariuszy.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że powyższy projekt pisma został przesłany drogą mailową do wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Odbyło się głosowanie w sprawie akceptacji projektu pisma.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem projektu pisma do akceptacji głosowało 12 radnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Pan Bartosz Borowy: odczytał wniosek pani Ewy Haberny-Nowickiej podpisany przez pięciu członków Rady Nadzorczej: panią Ewę Haberny-Nowicką, panią Marzenę Roszkowską, panią Stanisławę Wrzesień, pana Bartosza Borowego, pana Kazimierza Kamińskiego.

Wniosek pani Ewy Haberny Nowickiej

„ W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa mającego miejsce przy remoncie przedszkola wnoszę o natychmiastowe udostępnienie dokumentów poświadczających o miejscu i czasie przekazania azbestu do utylizacji.”

Wniosek stanowi załącznik do protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: oświadczył, że w dniu 11.04.2017 r. zostaną podjęte wszelkie czynności żeby sprawdzić, czy dokumenty znajdują się w Sp-ni bądź wystąpi do dwóch firm, które zajmowały się demontażem i utylizacją płyt azbestowych o przekazanie niniejszej dokumentacji.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 14 porządku obrad tj. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej zostało odczytane przez panią Ewę Haberny-Nowicką.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Roman Jastrzębowski

 

 

 

icon załącznik nr 1 do protokołu RN nr 4 z dnia 10.04.2017.pdf (14 KB)

icon załącznik nr 2 do protokołu RN nr 4 z dnia 10.04.2017.pdf (138 KB)

icon załącznik nr 3 do protokołu RN nr 4 z dnia 10.04.2017.pdf (173 KB)

icon załącznik nr 4 do protokołu RN nr 4 z dnia 10.04.2017.pdf (114 KB)

icon załącznik nr 5 do protokołu RN nr 4 z dnia 10.04.2017.pdf (648 KB)

centrum kultury200

strafa ruchu200 new