Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 5/2017 z dnia 24.04.2017 r.

Protokół Nr 5/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 24.04.2017 r.

Obecni:

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 12, obecnych 10.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Pani Aneta Kramek: poinformowała, że przed przyjęciem porządku obrad chciałaby wygłosić oświadczenie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: wyjaśnił, że przedstawienie oświadczenia nie jest wnioskiem formalnym, w pierwszej kolejności należy poddać pod głosowanie porządek obrad.

Pan Tomasz Czarnecki: zwrócił uwagę na brak w porządku obrad punktu dotyczącego zatwierdzenia protokołów z poprzednich posiedzeń Rady Nadzorczej.

Ponadto stwierdził, że w porządkach obrad posiedzeń plenarnych znajdują się punkty, które nie są ustalane podczas posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej.

O godzinie 17:32 posiedzenie Rady Nadzorczej opuścili: pan Tomasz Czarnecki, pani Aneta Kramek, pan Bartosz Borowy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że na Prezydium Rady Nadzorczej nie było uwag do treści porządku obrad.

Następnie odczytał proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu o treści:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z dnia 13.04.2017 r.
 4. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członka zarządu – Prezesa Zarządu
 5. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Aleksandrem Nowaczkiem.
 6. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na członka zarządu.
 8. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członka zarządu – Prezesa Zarządu.
 9. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie zasad organizacji Walnego Zgromadzenia w roku 2017.
 10. Dyskusja i przyjęcie wniosku w sprawie biuletynu „Aktualności z Moreny”.
 11. Dyskusja i przyjęcie wniosku w sprawie wyłączenia Kancelarii BGST z obsługi Rady Nadzorczej.
 12. Informacja Zarządu n/t toczących się i zakończonych postępowań przetargowych w roku 2017.
 13. Informacja Zarządu n/t analizy chłonności terenów LWSM.
 14. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 17. Zakończenie obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 7 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z dnia 13.04.2017 r.”

Pani Ewa Haberny-Nowicka: odczytała protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z dnia 13.04.2017 r.

Odbyła się dyskusja w sprawie usunięcia azbestu z Przedszkola „Misia Wojtka” oraz lokalu użytkowego przy ul. Kruczkowskiego 25.

Udział w dyskusji wzięli: pan Kazimierz Kamiński, pan Stanisław Lizakowski, pani Ewa Haberny-Nowicka, pan Lechon Całuń, pan Krzysztof Jur, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał § 10 ust 5 oraz § 10 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Odbyła się przerwa w obradach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: oznajmił, że po naradzie członkowie Rady Nadzorczej uznali za słuszną uwagę zgłoszoną przez Mecenasa pana Pawła Borka dotyczącą zapisów regulaminu w kwestii quorum. Chcąc uniknąć podjęcia uchwał obarczonych wadą prawną i nie narażać Sp-ni na koszty związane z przewlekłymi procesami postanowiono o zakończeniu obrad.

Zawiadomił, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 28.04.2017 r. o godzinie 17:30 - z tym samym porządkiem obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odniósł się do aktualnej sytuacji w Spółdzielni oraz powodów wniosku o odwołanie Prezesa Zarządu pana Aleksandra Nowaczka.

Ponadto poinformował, że członkowie Rady Nadzorczej chcieli podjąć uchwałę w sprawie zwołania obrad Walnego Zgromadzenia zgodną z wnioskiem mieszkańców, jednakże ze względu na brak quorum nie mają takiej możliwości.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: oznajmił, że nie wyraził zgody na organizację obrad Walnego Zgromadzenia w trzech częściach i nie ma uchwały Zarządu w tym zakresie.

Odbyła się dyskusja w sprawie quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Udział w dyskusji wzięli: członkowie Spółdzielni, pani Ewa Haberny-Nowicka, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, Mecenas pan Paweł Borek, pan Stanisław Lizakowski.

Mecenas pan Paweł Borek: w wyniku dyskusji odczytał § 10 ust. 2, 3, 4 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 42 ust. 1 Statutu LWSM „Morena”.

W związku z brakiem quorum oraz brakiem możliwości podejmowania uchwał Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń zakończył posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

icon załącznik nr 1 do protokołu RN nr 5 z dnia 24.04.2017.pdf (163 KB)

icon załącznik nr 2 do protokołu RN nr 5 z dnia 24.04.2017.pdf (217 KB)

centrum kultury200

strafa ruchu200 new