Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 6/2017 z dnia 28.04.2017 r.

Protokół Nr 6/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 28.04.2017 r.

Obecni:

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 12, obecnych 12.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Mecenas pan Paweł Borek: odczytał treść § 12 ust. 1, 2, 3, 4 Regulaminu Rady Nadzorczej i poinformował, że Prezes Zarządu może być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Odbyła się dyskusja w sprawie obsługi Spółdzielni przez kancelarię BGST oraz ilości odbytych dyżurów w miesiącu kwietniu.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, pan Stanisław Lizakowski, pani Ewa Haberny-Nowicka, Mecenas pan Paweł Borek, pan Lechon Całuń.

Pan Stanisław Lizakowski: ze względu na brak obiektywizmu kancelarii BGST złożył wniosek o wyłączenie mecenasa pana Pawła Borka z obsługi posiedzenia Rady Nadzorczej.

Mecenas pan Paweł Borek: poprosił o realizację punktu 12 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie wniosku w sprawie wyłączenia Kancelarii BGST z obsługi Rady Nadzorczej” w pierwszej kolejności ze względu na to, że chciałby odnieść się do tematu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: przedstawił Radcę Prawnego pana Piotra Żyłko, który został zaproszony na posiedzenie przez część członków Rady Nadzorczej.

Odbyło się głosowanie w sprawie uczestnictwa Radcy Prawnego pana Piotra Żyłko na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za głosowało 7 radnych, przeciw głosowało 3 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Pan Kazimierz Kamiński: zaproponował realizację punktu 10 tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zasad organizacji Walnego Zgromadzenia w 2017 roku” jako punkt 5 porządku obrad.

Pani Marzena Roszkowska: zaproponowała realizację punktu 11 tj. „ Dyskusja i przyjęcie wniosku w sprawie biuletynu „ Aktualności z Moreny” jako punkt 6 porządku obrad.

Pan Stanisław Lizakowski: w związku z propozycją Mecenasa pana Pawła Borka zaproponował realizację punktu 12 tj. „ Dyskusja i przyjęcie wniosku w sprawie wyłączenia Kancelarii BGST z obsługi Rady Nadzorczej jako punkt 5 porządku obrad i kolejnych punktów zgodnie z propozycją pana Kazimierza Kamińskiego oraz pani Marzeny Roszkowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 3/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” z dnia 27.03.2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 4/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” z dnia 10.04.2017 r.
 5. Dyskusja i przyjęcie wniosku w sprawie wyłączenia Kancelarii BGST z obsługi Rady Nadzorczej.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zasad organizacji Walnego Zgromadzenia w 2017 roku.
 7. Dyskusja i przyjęcie wniosku w sprawie biuletynu „ Aktualności z Moreny”.
 8. Dyskusja i przyjęcie w sprawie odwołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu.
 9. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Aleksandrem Nowaczkiem.
 10. Dyskusja i przyjecie uchwały w sprawie wyznaczenia do pełnienia funkcji członka zarządu.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na członka Zarządu.
 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członka Zarządu -Prezesa Zarządu.
 13. Informacja Zarządu n/t toczących się i zakończonych postępowań przetargowych w 2017 roku.
 14. Informacja Zarządu n/t analizy chłonności terenów LWSM „Morena”.
 15. Informacja w sprawie dyżurów Rady Nadzorczej.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 18. Podpisanie listy obecności przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 28.04.2017 r.
 19. Zakończenie obrad.

Następnie porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu został poddany pod głosowanie:

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu nr 3/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” z dnia 27.03.2017 r.”

Pan Tomasz Czarnecki: zgłosił uwagę do protokołu stwierdzając, że podczas posiedzenia w dniu 27.03.2017 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń nie odczytał proponowanego porządku obrad, który poddał pod głosowanie oraz nie udzielił głosu panu Henrykowi Świderskiemu w tym zakresie.

Protokół nr 3/2017 z dnia 27.03.2017 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem protokołu nr 3/2017 z dnia 27.03.2017 r. głosowało 7 radnych, przeciw przyjęciu protokołu nr 3/2017 z dnia 27.03.2017 r. głosowało 2 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Protokół nr 3/2017 z dnia 27.03.2017 r. został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu nr 4/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” z dnia 10.04.2017 r.”

Protokół nr 4/2017 z dnia10.04.2017 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem protokołu nr 4/2017 z dnia 10.04.2017 r. głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Protokół nr 4/2017 z dnia 10.04.2017 r. został przyjęty.

Około godziny 18.00 do posiedzenia Rady Nadzorczej dołączył pan Sławomir Szabuńko.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie wniosku w sprawie wyłączenia Kancelarii BGST z obsługi Rady Nadzorczej.”

Pani Marzena Roszkowska: wyraziła opinię, że wystąpił konflikt interesów – jedna kancelaria nie powinna obsługiwać dwóch organów Spółdzielni – Zarządu i Rady Nadzorczej.

Mecenas pan Paweł Borek: wyjaśnił, że ze względu na wiedzę w zakresie działalności Spółdzielni normą jest, iż jeden prawnik obsługuje zarówno Zarząd jak i Radę Nadzorczą.

Odbyła się dyskusja w sprawie obsługi Spółdzielni przez kancelarię BGST.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marta Czarnecka, pan Bartosz Borowy, pani Marzena Roszkowska, Mecenas Mecenas pan Piotr Żyłko, Mecenas pan Paweł Borek, pan Krzysztof Jur, pan Tomasz Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pan Stanisław Lizakowski, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie wyłączenia Kancelarii BGST Radcowie Prawni z obsługi Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 21/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 28.04.2017 r.   

 

W sprawie: wyłączenia Kancelarii BGST Radcowie Prawni z obsługi Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku.

§ 1

W związku z utratą zaufania przez część członków Rady Nadzorczej do Kancelarii BGST, Rada Nadzorcza wnosi o wyłączenie w/w kancelarii z obsługi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw podjęciu uchwały głosowało 4 radnych.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zasad organizacji Walnego Zgromadzenia w 2017 roku.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że Prezydium Rady Nadzorczej postanowiło o wprowadzeniu powyższego punktu porządku obrad ze względu na wniosek mieszkańców w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia w jednej części, w dzień wolny od pracy.

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: poinformował, że trzykrotnie próbował zwołać obrady Walnego Zgromadzenia m .in. 27 maja 2017 r. Zaapelował, aby członkowie Rady Nadzorczej nie przedłużali szkodliwej dla Spółdzielni sytuacji i podjęli uchwałę o zwołaniu obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 27 maja 2017 r.

Odbyła się dyskusja w sprawie zwołania obrad Walnego Zgromadzenia.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pan Krzysztof Jur, członkowie Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zasad organizacji Walnego Zgromadzenia członków LWSM „Morena w Gdańsku i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 23/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 28.04.2017 r.      

W sprawie: zasad organizacji Walnego Zgromadzenia członków LWSM „Morena w Gdańsku.

§ 1

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców oraz pożądaną obecnością Biegłego Rewidenta Rada Nadzorcza wnosi o odbycie Walnego Zgromadzenia w dzień wolny od pracy po dniu 12.06.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie wniosku w sprawie biuletynu „ Aktualności z Moreny”.”

Pani Marzena Roszkowska: poinformowała, iż jej zdaniem w biuletyn„ Aktualności z Moreny” nie spełnia oczekiwań członków Spółdzielni. Zwróciła uwagę na brak istotnych dla członków informacji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: zaproponował, aby „ Aktualności z Moreny” były wydawane okazjonalnie, w przypadku ważnych komunikatów dla członków Spółdzielni.

Odbyła się dyskusja w sprawie wydawania biuletynu.

Udział w dyskusji wzięli: pan Krzysztof Jur, pan Sławomir Szabuńko, pan Tomasz Czarnecki, pani Stanisława Wrzesień, członkowie Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zaprzestania wydawania biuletynu „Aktualności z Moreny” i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 22/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 28.04.2017 r.      

W sprawie: zaprzestania wydawania biuletynu „Aktualności z Moreny”.

§ 1

W celu likwidacji zbędnych kosztów, Rada Nadzorcza wnosi o zaprzestanie wydawania biuletynu jako stałego periodyku.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw podjęciu uchwały głosowało 4 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie w sprawie odwołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu.”

Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek: wygłosił oświadczenie dotyczące powodów wniosku o odwołanie go ze stanowiska Prezesa Zarządu. Przedstawił informację w zakresie wykonania w latach 2015 -2016 robót z funduszu remontowego przez jedną firmę – B-Inwest oraz przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji szczytów wielorodzinnych budynków mieszkalnych w zasobach LWSM „Morena” w Gdańsku. Ponadto podjął temat wynajęcia lokalu użytkowego przez Stowarzyszenie „ Maximus”.

Pani Ewa Haberny-Nowicka: odniosła się do wypowiedzi Prezesa Zarządu pana Aleksandra Nowaczka stwierdzając, że nie powinien powoływać się brak pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie poruszanych przez niego kwestii. Poinformowała także, że jej rodzina jest nękana przez członków rodziny Prezesa Zarządu pana Aleksandra Nowaczka i zgłosiła sprawę na Policję.

Odbyła się dyskusja w sprawie dewastacji samochodu pana Tomasza Czarneckiego.

Udział w dyskusji wzięli: pani Ewa Haberny-Nowicka, pan Kazimierz Kamiński, pan Tomasz Czarnecki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał pierwotne uzasadnienie do uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu.

Odbyła się dyskusja w sprawie wniosku o odwołanie członka Zarządu – Prezesa Zarządu.

Udział w dyskusji wzięli: Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pan Bartosz Borowy, Prezes Zarządu pan Aleksander Nowaczek, pani Ewa Haberny-Nowicka.

Odbyła się część niejawna posiedzenia Rady Nadzorczej.

Pan Tomasz Czarnecki: złożył do Komisji Uchwał i Wniosków wniosek o odwołanie Zastępcy Prezesa Zarządu pana Henryka Talaśki. Wniosek został podpisany przez dwunastu członków Rady Nadzorczej.

Podczas niejawnej części posiedzenia Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie odwołania członka zarządu - Prezesa Zarządu:

UCHWAŁA NR 24/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 28.04.2017 r.      

W sprawie:odwołania członka zarządu - Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze w zw. z § 42 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Odwołuje z funkcji członka zarządu - Prezesa Zarządu Pana Aleksandra Nowaczka z powodu utraty zaufania potrzebnego do pełnienia tej funkcji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2017
w sprawie odwołania Prezesa Zarządu
Pana Aleksandra Nowaczka
 
 1. Rażące naruszenie dyscypliny finansowej, polegające na samowolnym wydatkowaniu znacznych kwot ze środków obrotowych Spółdzielni – łącznie ponad 500 tys PLN.
 2. Dopuszczenie do poważnych nieprawidłowości, jakie powstały w procesie usuwania azbestu z pomieszczeń przedszkola na co wskazuje treść protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej odbytego w dniu 13.04.2017 roku.
  Protokół wraz z załącznikami został przekazany do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz.

W głosowaniu tajnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw podjęciu uchwały głosowało 2 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Aleksandrem Nowaczkiem.”

Odbyła się część niejawna posiedzenia Rady Nadzorczej.

Podczas niejawnej części posiedzenia Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Aleksandrem Nowaczkiem:

UCHWAŁA NR 25/2017

Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 28.04.2017 r.      

W sprawie:rozwiązania umowy o pracę z Panem Aleksandrem Nowaczkiem.

Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” (dalej jako: Pracodawca) działając na mocy przepisu art. 32 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami i art. 52 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami oraz   § 42 ust. 1 pkt 16 Statutu Pracodawcy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia rozwiązać umowę o pracę zawartą w Gdańsku pomiędzy Panem Aleksandrem Nowaczkiem (PESEL: 73120814811), a Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową „Morena” w Gdańsku (KRS: 0000216473) za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 2

Niniejszym Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku zwalnia Pana Aleksandra Nowaczka z obowiązku świadczenia pracy na rzecz Pracodawcy.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pouczenie

Od powyższej uchwały w zakresie wypowiedzeniu umowy o pracę Panu Aleksandrowi Nowaczkowi służy prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w terminie siedmiu dni od daty doręczenia uchwały, jak również prawo wszczęcia postępowania mediacyjnego przed tym Sądem.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia do pełnienia funkcji członka zarządu.”

Odbyła się część niejawna posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: zgłosił kandydaturę pani Marzeny Roszkowskiej.

Pani Marzena Roszkowska: wyraziła zgodę.

Podczas niejawnej części posiedzenia Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia do pełnienia funkcji członka Zarządu.

UCHWAŁA NR 26/2017

Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 28.04.2017 r.      

W sprawie:wyznaczenia do pełnienia funkcji członka Zarządu.

Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”

postanawia, na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze w zw. z § 52 ust. 1 -3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§1

Wyznacza panią Marzenę Roszkowskądo czasowego pełnienia funkcji członka zarządu w okresie od 02 maja 2017r. do 31 lipca 2017r. za wynagrodzeniem przysługującym członkowi zarządu.

Jednocześnie na ww. okres delegowania ulega zawieszeniu członkostwo pani Marzeny Roszkowskiej w Radzie Nadzorczej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 3 radnych wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń poinformował członków Spółdzielni o podjętych decyzjach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na członka Zarządu.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: złożył wniosek o wykreślenie powyższego punktu z porządku obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymał się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członka Zarządu - Prezesa Zarządu.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że ze względu na podjętą uchwałę w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Aleksandrem Nowaczkiem powyższy punkt porządku obrad należy wykreślić ponieważ jest nieaktualny.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t toczących się i zakończonych postępowań przetargowych w 2017 roku.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: złożył wniosek o wykreślenie i przełożenie na kolejne posiedzenie powyższego punktu z porządku obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 14 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t analizy chłonności terenów LWSM „Morena”.”

Pan Bartosz Borowy: złożył wniosek o wykreślenie powyższego punktu z porządku obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 15 porządku obrad tj. „ Informacja w sprawie dyżurów Rady Nadzorczej.”

Odbyło się głosowanie w sprawie wykreślenia i przełożenia powyższego punktu na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przełożeniem punktu na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 16 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Wniosek Nr 1 pana Tomasza Czarneckiego

„ W związku z brakiem zaufania do Zarządu LWSM „Morena”wnioskują o odwołanie z funkcji członka Zarządu Prezesa Henryka Talaśki. W związku z tym, że decyzje finansowe i merytoryczne były podejmowane przez obu członków Zarządu. W związku z powyższym obaj ponoszą pełną odpowiedzialnością za skutki swoich dyskusji.”

Odbyło się głosowanie w sprawie wniosku.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Wniosek został przyjęty.

Powyższy wniosek został podpisany przez dwunastu członków Rady Nadzorczej i stanowi załącznik   do protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytał pan Bartosz Borowy.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 16 porządku obrad tj. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej zostało odczytane przez panią Ewę Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

 

 

icon załącznik nr 1 do protokołu RN nr 6 z dnia 28.04.2017.pdf (14 KB)

icon załącznik nr 2 do protokołu RN nr 6 z dnia 28.04.2017.pdf (138 KB)

icon załącznik nr 3 do protokołu RN nr 6 z dnia 28.04.2017.pdf (173 KB)

icon załącznik nr 4 do protokołu RN nr 6 z dnia 28.04.2017.pdf (114 KB)

centrum kultury200

strafa ruchu200 new