Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 7/2017 z dnia 15.05.2017 r.

Protokół Nr 7/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 15.05.2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 11, obecnych 11.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad stanowiący załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej i poddał go pod głosowanie:

 1. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 5/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 24.04.2017 r.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 6/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 28.04.2017 r.
 4. Prezentacja Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju „Maximus” dotycząca jego celów oraz założeń działalności na terenie LWSM „Morena”. Informacja na temat nakładów Stowarzyszenia poniesionych w zasobach Spółdzielni na adaptacje pomieszczeń pod działalność statutową oraz sposobów ich finansowania. Dyskusja.
 5. Informacja Zarządu n/t toczących się i zakończonych postępowań przetargowych w roku 2017.
 6. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członka zarządu – z-cy Prezesa Zarządu Pana Henryka Talaśki.
 7. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Henrykiem Talaśką.
 8. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu.
 9. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia oddelegowanego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu.
 10. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia oddelegowanego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu – Pani Marzeny Roszkowskiej.
 11. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 14. Zakończenie obrad.

 

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 5/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 24.04.2017 r.”

Pan Tomasz Czarnecki: poprosił, aby do protokołu został załączony protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej z dnia 13.04.2017 r.

Protokół nr 5/2017 z dnia 24.04.2017 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem protokołu nr 5/2017 z dnia 24.04.2017 r. głosowało 8 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Protokół nr 5/2017 z dnia 24.04.2017 r. z uwzględnieniem uwagi p. Tomasza Czarneckiego został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 6/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 28.04.2017 r.”

Pan Tomasz Czarnecki: poprosił, aby do protokołu zostało załączone pierwotne uzasadnienie do uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu.

Protokół nr 6/2017 z dnia 28.04.2017 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem protokołu nr 6/2017 z dnia 28.04.2017 r. głosowało 8 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Protokół nr 6/2017 z dnia 28.04.2017 r. z uwzględnieniem uwagi p. Tomasza Czarneckiego został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Prezentacja Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju „Maximus” dotycząca jego celów oraz założeń działalności na terenie LWSM „Morena”. Informacja na temat nakładów Stowarzyszenia poniesionych w zasobach Spółdzielni na adaptacje pomieszczeń pod działalność statutową oraz sposobów ich finansowania. Dyskusja.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że powyższy punkt porządku obrad został wprowadzony ze względu na to, że kwestia funkcjonowania Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju „Maximus” na terenie LWSM „Morena” wzbudza duże zainteresowanie członków Spółdzielni.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: odczytał pismo Zarządu do kancelarii BGST z dnia 11.05.2017 r. zawierające wypowiedzenie umowy o świadczenie pomocy prawnej z dnia 30.06.2014 r. wraz z późniejszymi aneksami.

Pan Tomasz Czarnecki: zapytał, czy została podpisana nowa umowa w zakresie obsługi prawnej Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: wyjaśnił, że LWSM „Morena” nie podpisała umowy o świadczenie usług prawnych z nowym podmiotem ponieważ wiążą się z tym problemy wynikające z korporacyjnych zależności.

Pan Rafał Janowski (Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju „Maximus”): przedstawił informację w zakresie działalności statutowej Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju „Maximus”.

Odbyła się dyskusja w sprawie działalności Pomorskiego Stowarzyszenia „Maximus”.

Udział w dyskusji wzięli: pan Krzysztof Jur, pan Rafał Janowski (Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju „Maximus”), pan Tomasz Czarnecki, członek Spółdzielni pani Halina Wojnicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pan Grzegorz Szczepkowski (Zastępca Prezesa Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju „Maximus”).

Cezary Mrozowicz (manager Klubu Sportowego Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju „Maximus”): przedstawił prezentację w zakresie działalności Klubu fitness i siłowni przy Pomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju „Maximus”.

Zastępca Prezesa Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju „Maximus” pan Bartosz Brodziński: szczegółowo omówił zakres działalności Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju „Maximus” oraz realizację remontu lokalu przy ul. Kruczkowskiego 25.

Odbyła się dyskusja w sprawie Klubu fitness i siłowni przy Pomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju „Maximus” oraz działalności stowarzyszenia.

Udział w dyskusji wzięli: członek Spółdzielni pani Halina Wojnicz, pan Bartosz Brodziński (Zastępca Prezesa Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju „Maximus”), członek Spółdzielni pan Jacek Szeliski, manager Klubu pan Cezary Mrozowicz, pan Florian Wojciechowski, pan Rafał Janowski (Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju „Maximus”), członek Spółdzielni pani Danuta Kearney, pan Stanisław Lizakowski, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t toczących się i zakończonych postępowań przetargowych w roku 2017.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej pana Bartosza Borowego w dniu 20.04.2017 r. został przekazany komplet dokumentów dotyczący rozstrzygniętych postępowań przetargowych.

Oznajmił, że oferta na wykonanie remontu instalacji uziemiających i odgromowych budynków mieszkalnych przekracza o około 20 tys. kwotę zatwierdzoną a planie, która wynosi około 60 tys. zł. Dodał, że nie ma możliwości przekroczenia kwot zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej w Prowizorium Budżetowym na rok bieżący. Decyzja zostanie podjęta po konwalidacji uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej.

Następnie poinformował, że decyzje w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na dociepleniu stropodachów w budynkach mieszkalnych będą podejmowane po zapoznaniu się z kompletem dokumentów przez p. o. członka Zarządu panią Marzenę Roszkowską.

Pan Tomasz Czarnecki: odniósł się do sprawy dotyczącej przygotowania dokumentacji związanej z przetargiem na realizację docieplenia szczytów budynków przez pracownika Spółdzielni.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: odczytał pisemne oświadczenie z wyjaśnieniami dot. powyżej kwestii złożone przez p. Halinę Szymaniak – kierowniczkę działu technicznego.

Pani Ewa Haberny-Nowicka: poinformowała, że w przypadku jeśli będą podstawy do stwierdzenia złamania procedury zostanie złożone kolejne zawiadomienie do prokuratury załączając oświadczenie pani Haliny Szymaniak.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: odniósł się do wypowiedzi p. Aleksandra Nowaczka w sprawie braku możliwości otrzymania dokumentów dotyczących wyniku postępowania przetargowego na docieplenie ścian szczytowych. Oznajmił, że nie podziela poglądu, który został wygłoszony, jakoby były próby manipulacji przy postępowaniu przetargowym. Nie powinno się rozstrzygać, czy popełniono jakiekolwiek przestępstwo. Dodał, że p. Aleksander Nowaczek oświadczył, że dokumenty wraz z zawiadomieniem przed ewentualną decyzją Rady Nadzorczej bądź Zarządu zostały z łożone w Wydziale Przestępstw Gospodarczych Komendy Miejskiej Policji.

Pan Tomasz Czarnecki: zwrócił uwagę, aby w przyszłości nie było sytuacji świadczenia usługi przez pracownika na zewnątrz - dla potencjalnych wykonawców.

Pan Stanisław Lizakowski: poinformował o założeniu Związku Zawodowego przez pracowników CK. Zwrócił uwagę, że budżet został przekroczony kilkakrotnie i zostanie w tej sprawie wysłane kolejne zawiadomienie.

Pani Ewa Haberny-Nowicka: poinformowała, że analizując koszty komisja stwierdziła, że są przekroczone w dużym stopniu. Istnieje obawa, że doszło do sztucznego generowania kosztów w sprawie nieprawidłowego wydatkowania kosztów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu – Z-cy Prezesa Zarządu Pana Henryka Talaśki.”

Odbyła się część niejawna posiedzenia.

Podczas niejawnej części posiedzenia odbyło się tajne głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu – Z-cy Prezesa Zarządu Pana Henryka Talaśki.

DRUK NR 037/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 15.05.2017 r.      

W sprawie:odwołania członka zarządu - Z-cy Prezesa Zarządu Pana Henryka Talaśki.

Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze w zw. z § 42 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Odwołuje z funkcji członka zarządu - Z-cy Prezesa Zarządu Pana Henryka Talaśki z powodu utraty zaufania potrzebnego do pełnienia tej funkcji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym spośród obecnych 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 3 radnych, przeciw podjęciu uchwały głosowało 6 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Niniejsza uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Henrykiem Talaśką.”

W związku z tym, że uchwała w sprawie odwołania członka zarządu - Z-cy Prezesa Zarządu Pana Henryka Talaśki nie została podjęta powyższy punkt porządku obrad jest bezzasadny.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu.”

W związku z tym, że uchwała w sprawie odwołania członka zarządu - Z-cy Prezesa Zarządu Pana Henryka Talaśki nie została podjęta powyższy punkt porządku obrad jest bezzasadny.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia oddelegowanego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu.”

W związku z tym, że uchwała w sprawie odwołania członka zarządu - Z-cy Prezesa Zarządu Pana Henryka Talaśki nie została podjęta powyższy punkt porządku obrad jest bezzasadny.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia oddelegowanego   członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu – Pani Marzeny Roszkowskiej.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia pani Marzeny Roszkowskiej powołanej do pełnienia funkcji Członka Zarządu LWSM „Morena” i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała Nr 27/2017
Rady Nadzorczej LWSM „MORENA” w Gdańsku
z dnia 15.05.2017 r.

w sprawie: ustalenia warunków zatrudnienia pani Marzeny Roszkowskiej powołanej do pełnienia funkcji Członka Zarządu LWSM „Morena”.

Działając na podstawie art. 52 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 42 ust.1 pkt 16 Statutu LWSM „Morena”, Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się warunki zatrudnienia pani Marzeny Roszkowskiej powołanej do pełnienia funkcji Członka Zarządu LWSM „Morena” uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie wyboru i powołania członka zarządu LWSM „Morena” :

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę;
 • okres zatrudnienia: czas określony;
 • wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (nienormowany);
 • wynagrodzenie: płaca zasadnicza w wysokości dwukrotności  przeciętnego średniego wynagrodzenia  brutto ustalonego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz. U. z 2015 poz.748, 1240, 1302, 1311) miesięcznie oraz premia uznaniowa kwartalna nie wyższa niż połowa jednomiesięcznego wynagrodzenie brutto;
 • prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych Kodeksem pracy;
 • prawo do zasiłku chorobowego na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 02.05.2017 r.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował Zarząd oraz członków Spółdzielni, że Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie odwołania z funkcji członka Zarządu i Zastępcy Prezesa pana Henryka Talaśki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „ Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.”

Pracownik działu NCS pan Marcin Witoszyński: przedstawił sprawozdanie z dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Pan Tomasz Czarnecki: zapytał, czy sprawa dotycząca ubezpieczenia za dewastacje budynków została zamknięta.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: odpowiedział, że Spółdzielnia uzyska z tytułu strat poniesionych na skutek aktów wandalizmu 20 tys zł.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytał pan Bartosz Borowy.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej zostało odczytane przez panią Ewę Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

icon załącznik nr 1 do protokołu RN nr 7 z dnia 15.05.2017.pdf (14 KB)

icon załącznik nr 2 do protokołu RN nr 7 z dnia 15.05.2017.pdf (138 KB)

icon załącznik nr 3 do protokołu RN nr 7 z dnia 15.05.2017.pdf (173 KB)

icon załącznik nr 4 do protokołu RN nr 7 z dnia 15.05.2017.pdf (114 KB)

centrum kultury200

strafa ruchu200 new