Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 8/2017 z dnia 29.05.2017 r.

Protokół Nr 8/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 29.05.2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 11, obecnych 9.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: w imieniu Prezydium Rady Nadzorczej zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 8 tj. „ Rekomendacja Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – dyskusja i podjęcie uchwał.” ze względu na to, że nie zostały prawidłowo przygotowane projekty uchwał w tym zakresie. Zaproponował wprowadzenie punktu na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad stanowiący załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej i poddał go pod głosowanie:

1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 7/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej z dnia 15.05.2017 r.
4. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
5. Ocena Sprawozdania Finansowego za rok 2016 – dyskusja i podjęcie uchwały.
6. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2016 - propozycje Zarządu.
7. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
8. Rekomendacja Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – dyskusja i podjęcie uchwał.
9.Informacja Zarządu w sprawie przygotowań do Walnego Zgromadzenia.
- stanowisko w/s spotkań konsultacyjnych z członkami sp-ni.
10.Informacja Zarządu w/s regulaminu rozliczania ciepła,
- stanowisko w sprawie odbycia spotkań konsultacyjnych z członkami s-ni.
11. Dyskusja i przyjęcie uchwały w/s zmiany struktury organizacyjnej LWSM „Morena”.
12. Dyskusja i przyjęcie uchwały w/s zmiany regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury im Jana Pawła II.
13. Dyskusja i przyjęcie uchwały w/s ogłoszenia konkursu na wybór członka zarządu – prezesa zarządu.
14. Przyjęcie uchwały w/s zmiany regulaminu Konkursu na członka zarządu.
15. Informacja Zarządu w sprawie umowy na wieloletnią dzierżawę działki numer 66/44 – opinia prawna Radcy Prawnego Piotra Żyłko.
16. Sprawozdanie z przebiegu dyżurów.
17. Informacja Zarządu w sprawie zadłużenia.
18. Sprawy wniesione i różne.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
21. Zakończenie obrad.

Porządek obrad uwzględniający wykreślenie pkt. 8 porządku obrad tj. „ Rekomendacja Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – dyskusja i podjęcie uchwał.” został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 7/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej z dnia 15.05.2017 r.”

Pan Tomasz Czarnecki: zapytał o udostępnienie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 13.04.2017 r. oraz uzasadnienia do uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu.

Zapytał, czy oświadczenie kierownika działu TT – p. Haliny Szymaniak (TT), które zostało odczytane na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 15.05.2017 r. zostanie udostępnione do wglądu.

Ponadto zwrócił uwagę na błąd w treści projektu uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu - Z-cy Prezesa Zarządu Pana Henryka Talaśki.

Pani Ewa Haberny-Nowicka: oznajmiła, że ze względu na rozpowszechnianie dokumentów na profilach utworzonych na facebooku nie wyraża zgody na udostępnianie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 13.04.2017 r. Poinformowała, że dokument jest do wglądu w dziale samorządowym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że sprawdzi kwestię dot. uzasadnienia do uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu – Prezesa Zarządu p. Aleksandra Nowaczka.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: wyjaśnił, że ze względu na fakt, że toczy się postępowanie wyjaśniające oświadczenie p. Haliny Szymaniak jest do dyspozycji organów, które zajmują się sprawą natomiast członkowie Rady Nadzorczej będą mieli wgląd do dokumentu.

Protokół nr 7/2017 z dnia 15.05.2017 r. wraz z poprawką zgłoszoną przez p. Tomasza Czarneckiego został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem protokołu nr 7/2017 z dnia 15.05.2017 r. głosowało 7 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Protokół nr 7/2017 z dnia 28.04.2017 r. z uwzględnieniem uwagi p. Tomasza Czarneckiego został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 i 5 porządku obrad tj. „ Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.” oraz „ Ocena Sprawozdania Finansowego za rok 2016 – dyskusja i podjęcie uchwały.”

Główna Księgowa p. Marzena Ostrowska: szczegółowo przedstawiła informację w zakresie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.

Członkowie Rady Nadzorczej szczegółowo zapoznali się z treścią sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z działalności oraz uzyskanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółdzielni za 2016 rok przed posiedzeniem plenarnym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z działalności oraz uzyskanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółdzielni za 2016 rok. i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 31/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z działalności oraz uzyskanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółdzielni za 2016 rok.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy zapisów Statutu Spółdzielni w § 42 ust. 1 pkt 2. ppkt a), w związku z § 42 ust. 1 pkt 8 uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się i dokonanej analizie:

- sprawozdania finansowego za 2016 r.,

- sprawozdania rocznego z działalności za 2016 r.,

- sprawozdania z realizacji planu i uzyskanych wyników ekonomiczno-finansowych za 2016 r.

oraz po zapoznaniu się z dokumentacją z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Podział nadwyżki bilansowej za rok 2016 - propozycje Zarządu.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2016 został ujawniony zysk netto w kwocie 1 mln 632 tys zł. Zarząd będzie rekomendował następujący podział nadwyżki bilansowej:

- przeznaczenie kwoty 1 mln 453 tys zł. na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,

- przeznaczenie kwoty 179 tys zł. na fundusz remontowy.

Następnie poinformował, że Sąd Apelacyjny w dniu 12.01.2017 r. oddalił apelację Spółdzielni w sprawie uchwały zaskarżonej przez pana Leszka Kwapisza w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2014. Zarząd będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o konwalidację uchwały.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu w powyższym zakresie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej za lata 2016/2017.”

Członkowie Rady Nadzorczej szczegółowo zapoznali się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za za okres od dnia 13.06.2016 r. do dnia 15.05.2017. przed posiedzeniem plenarnym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.06.2016 r. do dnia 15.05.2017 i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 32/2017
Rady Nadzorczej LWSM „MORENA” w Gdańsku
z dnia 29.05.2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia

13.06.2016 r. do dnia 15.05.2017.

Na podstawie § 42 ust 1 pkt 2 ppkt a) Statutu LWSM „MORENA” Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w latach 2016/2017 będące załącznikiem niniejszej uchwały.

§ 2

Wnosi, aby w trybie § 33 ust 2 Statutu Spółdzielni zamieścić w porządku obrad Walnego Zgromadzenia LWSM „Morena” odbywającego się w dniu 30.06.2017 punkt w brzmieniu:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LWSM „Morena” z działalności od dnia 13.06.2016 r. do dnia 15.05.2017.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Rekomendacja Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – dyskusja i podjęcie uchwał.”

Powyższy punkt porządku obrad został wykreślony i przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie przygotowań do Walnego Zgromadzenia.
- stanowisko w/s spotkań konsultacyjnych z członkami Sp-ni.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: przedstawił informację w sprawie przygotowań do Walnego Zgromadzenia.

Ustalono termin spotkania konsultacyjnego przed Walnym Zgromadzeniem w dniu 13.06.2017 r. o godzinie 16.30. Konsultacje odbędą się w Centrum Kultury im. Jana Pawła II.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w/s regulaminu rozliczania ciepła,
- stanowisko w sprawie odbycia spotkań konsultacyjnych z członkami s-ni.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: przedstawił informację w sprawie projektu regulaminu rozliczania ciepła.

Poinformował, że Zarząd 20 czerwca rozpocznie konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektu regulaminu rozliczania ciepła.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktów 11 i 12 porządku obrad tj. Dyskusja i przyjęcie uchwały w/s zmiany struktury organizacyjnej LWSM „Morena” oraz „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w/s zmiany regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury im. Jana Pawła II.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: przedstawił informację w sprawie zmiany struktury organizacyjnej LWSM „Morena” dotyczącej Przedszkola „Misia Wojtka” oraz zmiany regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury im. Jana Pawła II.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższych punktów porządku obrad.

Udział w dyskusji wzięli: pan Tomasz Czarnecki, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, pani Ewa Haberny-Nowicka, pani Aneta Kramek, Radca Prawny pan Piotr Żyłko, pan Stanisław Lizakowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pan Sławomir Szabuńko.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej LWSM „Morena” w Gdańsku i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 28/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej LWSM „Morena” w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza strukturę organizacyjną LWSM „Morena”.

§ 2

Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do zaktualizowania „ Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni” w oparciu o przyjętą strukturę organizacyjną.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, Nie było głosów przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury im. Jana Pawła II i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 29/2017

Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku

z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury im. Jana Pawła II.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy zapisu z § 42 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury im. Jana Pawła II, po przez

  1. wykreślenie treści z listy załączników - Załącznik nr 8 Statut Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Misia Wojtka”,

  2. wykreślenie w Dziale I Regulaminu w ust. 1 treści: „CENTRUM KULTURY im. Jana Pawła II (dalej jako Centrum Kultury) Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-287) przy ul Nałkowskiej 3, jest wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa prowadzoną przez Lokatorsko-Własnościowo Spółdzielnie Mieszkaniową „Morena” w Gdańsku (dalej jako: LWSM „Morena” lub Spółdzielnią) na podstawie Statutu Spółdzielni.” i zastąpienie jej treścią w brzmieniu: „CENTRUM KULTURY im. Jana Pawła II (dalej jako Centrum Kultury) Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” działające na podstawie Statutu Spółdzielni w budynku przy ul Nałkowskiej 3, jest działem Spółdzielni podległym bezpośrednio Zarządowi LWSM „Morena” w Gdańsku.

  3. wykreślenie w Dziale II Regulaminu w ust. 6 – lit. l) o treści: „przedszkola”,

  4. wykreślenie w Dziale III Regulaminu w ust. 16 treści: Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy pracownik zatrudniony w Centrum Kultury na podstawie umowy o pracę niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji.” i zastąpienie jej treścią w brzmieniu: Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy pracownik zatrudniony przez Spółdzielnię, na podstawie umowy o pracę lub innej równorzędnej umowy, na stanowisku w Centrum Kultury. Stanowisko i funkcję wykonywaną w Centrum Kultury określa umowa o pracę lub inna równorzędna umowa zawarta pomiędzy pracownikiem a Spółdzielnią”

  5. wykreślenie w Dziale IV Regulaminu – ust. 24 o treści: Zakres działania oraz strukturę organizacyjną przedszkola określa jego Statut.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, Nie było głosów przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. Dyskusja i przyjęcie uchwały w/s ogłoszenia konkursu na wybór członka zarządu – prezesa zarządu.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że Rada Nadzorcza zamierza ogłosić konkurs na wybór członka zarządu – prezesa zarządu z terminem składania ofert do 23.06.2017 r.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli:

Członek Spółdzielni pani Mirosława Grzybowska, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pan Stanisław Lizakowski, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na Prezesa Zarządu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” i poddał ją pod głosowanie:
Uchwała nr 33/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: ogłoszenia konkursu na Prezesa Zarządu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”.

Działając na podstawie zapisu z § 46 ust. 4 Statutu LWSM „Morena” w Gdańsku w zw. z § 2 Regulaminu konkursu na członka Zarządu LWSM „Morena” w Gdańsku Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza LWSM „Morena” ogłasza konkurs na Prezesa Zarządu LWSM „Morena” na zasadach zawartych w Regulaminie konkursu na członka Zarządu LWSM „Morena” w Gdańsku.

2. Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do niezwłocznego ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”, z terminem składania ofert do dnia 23 czerwca 2017 r. do godziny 14:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 14 porządku obrad tj. „ Przyjęcie uchwały w/s zmiany regulaminu Konkursu na członka zarządu.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: przedstawił propozycję zmiany do Regulaminu konkursu na członka Zarządu LWSM „Morena” w Gdańsku polegającą na dopisaniu pkt. 10 do § 4 o treści: Oświadczenie kandydata o tym, że przeciwko niemu nie toczy się żadne postępowanie karne lub karno – skarbowe bądź dyscyplinarne”.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu konkursu na członka Zarządu LWSM „Morena” w Gdańsku. i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 30/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: zmiany Regulaminu konkursu na członka Zarządu LWSM „Morena” w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy zapisu z § 42 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Regulamin konkursu na członka Zarządu LWSM „Morena” w Gdańsku,

poprzez dopisanie pkt. 10 do § 4 o treści:

Oświadczenie kandydata o tym, że przeciwko niemu nie toczy się żadne postępowanie karne lub karno – skarbowe bądź dyscyplinarne”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 15 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie umowy na wieloletnią dzierżawę działki numer 66/44 – opinia prawna Radcy Prawnego Piotra Żyłko.”

Odbyła się część niejawna posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 16 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie z przebiegu dyżurów.”

Pracownik działu NCS pan Marcin Witoszyński: przedstawił sprawozdanie z dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 17 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie zadłużenia.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: przedstawiła informację w sprawie stanu zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Stan zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 18 porządku obrad tj. „Sprawy wniesione i różne.”

Pan Kazimierz Kamiński: odczytał wniosek do Komisji Rewizyjnej, który złożył do Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 19 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Wniosek nr 1 Pana Tomasza Czarneckiego

proszę o przeanalizowanie pod kątem ewentualnych zagrożeń dla LWSM „Morena” umowy dzierżawy obiektu handlowego Żylewicza przez niezależnego radcy prawnego.”

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 8 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Wniosek został przyjęty.

Wniosek nr 2 Pana Ewa Haberny-Nowicka

wnoszę o sporządzenie trzeciej i niezależnej opinii radcy prawnego odnośnie umowy na wieloletnią dzierżawę działki numer 66/44 (głównie w kontekście ryzyka finansowego związanego z rozwiązaniem tejże umowy).”

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 8 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Wniosek został przyjęty.

Wniosek nr 3 Pana Kazimierza Kamińskiego (skierowany do Komisji Rewizyjnej)

proszę o weryfikację nadesłanej na mój adres notatki dotyczącej montowania instalacji elektrycznej w Domu Kultury przy ul. Nałkowskiej 3 przez Komisję Rewizyjną.”

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 8 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Wniosek został przyjęty.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytał pan Tomasz Czarnecki.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej zostało odczytane przez panią Anetę Kramek.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

 

icon załącznik nr 1 do protokołu RN nr 8 z dnia 29.05.2017.pdf (155 KB)

icon załącznik nr 2 do protokołu RN nr 8 z dnia 29.05.2017.pdf (222 KB)

icon załącznik nr 3 do protokołu RN nr 8 z dnia 29.05.2017.pdf (2955 KB)

icon załącznik nr 4 do protokołu RN nr 8 z dnia 29.05.2017.pdf (122 KB)

icon załącznik nr 5 do protokołu RN nr 8 z dnia 29.05.2017.pdf (659 KB)

centrum kultury200

strafa ruchu200 new