Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 9/2017 z dnia 12.06.2017 r.

Protokół Nr 9/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.06.2017 r.
 

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 10, obecnych 9.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.
Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.
Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad   stanowiący załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej i poddał go pod głosowanie:
 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 8/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 29.05.2017 r.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie pełnomocnictwa dla Pani Ewy Żmurek.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie pełnomocnictwa dla Pani Iwony Jasnowskiej.
 6. Informacja Zarządu n/t kontroli przeprowadzonych w Sp-ni w m-cu maju.
 7. Informacja Zarządu n/t aktualnej sytuacji w przedszkolu.
 8. Informacja Zarządu n/t wydatków poniesionych w 2016 roku związanych z adaptacją pomieszczeń przedszkola oraz kosztów jego funkcjonowania w IV kw. 2016 r.
 9. Informacja Zarządu n/t przygotowywanego numeru biuletynu „Aktualności z Moreny”.
 10. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę fragmentu działki 42/10 (ul. Marusarzówny 2).
 12. Przedstawienie opinii w sprawie umowy na dzierżawę działki nr 66/44, przyjęcie stanowiska.
 13. Przyjęcie uchwał w sprawie rekomendacji do Walnego Zgromadzenia dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
  - Panu Aleksandrowi Nowaczkowi Z-cy Prezesa Zarządu LWSM „Morena” za okres od 01.01.2016 r. do 28.07.2016 r.
  - Panu Aleksandrowi Nowaczkowi Prezesowi Zarządu LWSM „Morena” za okres od 28.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
  - Panu Henrykowi Talaśce Z-cy Prezesa Zarządu LWSM „Morena” za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 16. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 7 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 8/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 29.05.2017 r.”
Protokół nr 8/2017 z dnia 29.05.2017 r. został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym spośród obecnych 7 radnych, za przyjęciem protokołu nr 8/2017 z dnia 29.05.2017 r. głosowało 7 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Protokół nr 8/2017 z dnia 29.05.2017 r. został przyjęty.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie pełnomocnictwa dla Pani Ewy Żmurek.”

P.o. członka Zarządu pani Marzena Roszkowska: poinformowała, że od 1 czerwca 2017 r. na stanowisku Dyrektora Przedszkola „Misia Wojtka” została zatrudniona pani Ewa Żmurek, która posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami przedszkolnymi. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM
”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju oraz informację w sprawie
aktualnej sytuacji Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Misia Wojtka”.

Odbyła się dyskusja w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Ewy Żmurek oraz aktualnej sytuacji Niepublicznego Artystyczno-Językowego Przedszkola „Misia Wojtka”.
Udział w dyskusji wzięli: pani Stanisława Wrzesień, pani Aneta Kramek, pan Stanisław Lizakowski, p.o. członka Zarządu pani Marzena Roszkowska, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, Przewodniczący RN pan Lechon Całuń, Radca Prawny pan Piotr Żyłko, pan Krzysztof Jur.
Zarząd zaproponował wprowadzenie na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej punktu porządku obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Pani Ewy Żmurek – Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Artystyczno -Językowego „Misia Wojtka” do podpisywania wraz z członkiem Zarządu umów o sprawowanie opieki dziennej nad dzieckiem.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM
”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju
i poddał ją pod głosowanie:
Uchwała nr 34/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.06.2017 r.
W sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.
Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:
§ 1
Wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd Spółdzielni pracownikowi Spółdzielni Pani Ewie Żmurek – Dyrektorowi Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Misia Wojtka” pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju opisanych w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                       Załącznik do uchwały nr 34/2017 z dnia 12.06.2017 r.
                                                        Rady Nadzorczej LWSM „Morena”

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku upoważnia Panią Ewę Żmurek – Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Artystyczno -Językowego „Misia Wojtka” do dokonywania następujących czynności:
a. Podpisywania wraz z członkiem Zarządu:
- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku,
- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Straży Pożarnej,
- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku;
b. Składania jednoosobowo oświadczeń woli za Spółdzielnię, w sprawach wiążących się z zaciąganiem zobowiązań przez Spółdzielnię do kwoty 5.000,00 zł /słownie złotych: pięć tysięcy/ miesięcznie;
c. Składania wraz z członkiem Zarządu oświadczeń woli za Spółdzielnię, w sprawach wiążących się z zaciąganiem zobowiązań przez Spółdzielnię powyżej 5.000,00 zł /słownie złotych: pięć tysięcy/.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw przyjęciu uchwały głosował 1 radny, nie było głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie pełnomocnictwa dla Pani Iwony Jasnowskiej.”

P.o. członka Zarządu pani Marzena Roszkowska: poinformowała, że na stanowisku Kierownika Centrum Kultury im. Jana Pawła II została zatrudniona pani Iwona Jasnowska. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: przedstawił informację dotyczącą wykształcenia i doświadczenia zawodowego pani Iwony Janowskiej zatrudnionej na stanowisku Kierownika Centrum Kultury im. Jana Pawła II oraz informację w sprawie aktualnej sytuacji CK.
Odbyła się dyskusja w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Iwony Jasnowskiej oraz aktualnej sytuacji Centrum Kultury im. Jana Pawła II.
Udział w dyskusji wzięli: Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, p.o. członka Zarządu Marzena Roszkowska, Pan Stanisław Lizakowski, pani Aneta Kramek, pan Krzysztof Jur.
Zarząd zaproponował wprowadzenie na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej punktu porządku obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Pani Iwony Jasnowskiej – Kierownika Centrum Kultury im. Jana Pawła II do podpisywania wraz z członkiem Zarządu umów dotyczących uczestnictwa w półkoloniach.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju i poddał ją pod głosowanie:
Uchwała nr 35/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.06.2017 r.
W sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.
Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:
§ 1
Wyrazić zgodę na udzielenie przez Zarząd Spółdzielni pracownikowi Spółdzielni Pani Iwonie Jasnowskiej – Kierownikowi Centrum Kultury im. Jana Pawła II pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju opisanych w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                    Załącznik do uchwały nr 35/2017 z dnia 12.06.2017 r.
                                                     Rady Nadzorczej LWSM „Morena”

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku upoważnia Panią Iwonę Jasnowską – Kierownika Centrum Kultury im. Jana Pawła II do dokonywania następujących czynności:
a. Podpisywania wraz z członkiem Zarządu:
- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku,
- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Straży Pożarnej,
- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku;
b. Składania jednoosobowo oświadczeń woli za Spółdzielnię, w sprawach wiążących się z zaciąganiem zobowiązań przez Spółdzielnię do kwoty 3.000,00 zł /słownie złotych: trzy tysiące/ miesięcznie;
c. Składania wraz z członkiem Zarządu oświadczeń woli za Spółdzielnię, w sprawach wiążących się z zaciąganiem zobowiązań przez Spółdzielnię powyżej 3.000,00 zł /słownie złotych: trzy tysiące/.
W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t kontroli przeprowadzonych w Sp-ni w m-cu maju.”
Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: przedstawił informację o przebiegu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku przeprowadzonych w Spółdzielni.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t aktualnej sytuacji w przedszkolu.”

P. o. członka Zarządu pani Marzena Roszkowska: przedstawiła informację o aktualnej sytuacji w przedszkolu.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego tematu.
Udział w dyskusji wzięli: Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, p. o. członka Zarządu pani Marzena Roszkowska, pan Krzysztof Jur.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t wydatków poniesionych w 2016 roku związanych
z adaptacją pomieszczeń przedszkola oraz kosztów jego funkcjonowania w IV kw. 2016 r.”
Zastępca Prezesa pan Henry Talaśka: przekazał informację w zakresie wydatków poniesionych na remont obiektu przy ul. Nałkowskiej 3. Poinformował, że rzeczywiste udokumentowanie nakładów związanych na wprost z obiektem przy ul. Nałkowskiej 3 wynosi 1 mln 489 tys zł.
Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: poinformowała, że wszystkie wydatki poniesione na inwestycje związane z realizacją inwestycji przedszkola przy ul. Nałkowskiej 3 zostały zaksięgowane zgodnie ze sztuką księgową. Część wydatków księgowana była bezpośrednio w koszty przedszkola natomiast wiele rzeczy zostało zaksięgowane w koszt całego budynku przy ul. Nałkowskiej 3. Łącznie wszystkie wydatki wynosiły 1 mln 489 tys zł. Ponadto istnieją wydatki poniesione na plac zabaw w kwocie 208 tys zł, które zostały zaksięgowane w mienie spółdzielni.
Zastępca Prezesa pan Henry Talaśka: poinformował o opinii i ekspertyzie pożarowej zatwierdzonej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej dotyczącej budynku przy ul. Nałkowskiej 3.
Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: podsumowując działalność przedszkola na koniec 2016 roku kwota na minusie wynosiła 193 tys zł natomiast na pierwszy kwartał 2017 przyniósł zysk w kwocie 39 tys zł. Ze względu na wyodrębnienie przedszkola z Centrum Kultury osiągnięty na nim zysk będzie elementem nadwyżki bilansowej do podziału dla wszystkich członków.
Rada Nadzorcza przyjęła informację, że wszystkie wydatki na realizację inwestycji na obiekcie przy ul. Nałkowskiej 3 wynosiły 1 mln 489 tys zł.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t przygotowywanego numeru biuletynu „Aktualności z Moreny”.”
Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował o przebiegu spotkania, na którym Zarząd LWSM „Morena” w uzgodnieniu z Prezydium Rady Nadzorczej ustalił, że przed Walnym Zgromadzeniem zostanie wydany biuletyn informacyjny „Aktualności z Moreny”. Przedstawił informację o tematach, które zostaną umieszczone w gazetce.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.”
Pracownik działu NCS pani Karolina Wolf: przedstawiła informację w sprawie realizacji spraw zgłoszonych podczas dyżurów członków Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę fragmentu działki 42/10 (ul. Marusarzówny 2).”
Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: udostępnił do wglądu członków Rady Nadzorczej sporządzoną przez Biuro Usług Budowlanych ekspertyzę techniczną schodów przy pawilonach znajdujących się przy ul. Marusarzówny 2. Poinformował, że remont schodów oraz remont powierzchni pierwszego piętra, które byłyby konieczne zamknęłyby się w kwocie około 200 tys zł. Do Spółdzielni zgłosił się prywatny podmiot, który przedłożył koncepcję dobudowania części do istniejącej już bryły pawilonów przy ul. Marusarzówny 2. Wykonawcą przedsięwzięcia będzie prywatny podmiot - Delta Pomorze Sp. z o.o., którego Prezesem jest pan Mieczysław Cierpisz. Wymaganiami Spółdzielni są: wykonanie windy na poziom pierwszego piętra, wykonanie remontu schodów, remont powierzchni pierwszego piętra oraz wykonanie nowych miejsc postojowych – na koszt inwestora. Umowa byłaby na 30 lat ze stawką 4zł/m² powierzchni dzierżawy.
Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółdzielni na zawarcia umowy na długoletnią dzierżawę części działki nr 42/10 przy ul. Marusarzówny 2 o powierzchni 177 m2.
Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.
Udział w dyskusji wzięli: pani Stanisława Wrzesień, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pan Stanisław Lizakowski, pan Krzysztof Jur, p.o. członka Zarządu pani Marzena Roszkowska.
Zarząd zobowiązał się do udostępnienia Radzie Nadzorczej projektu umowy – po zakończeniu negocjacji.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółdzielni na zawarcia umowy na długoletnią dzierżawę części działki nr 42/10 przy ul. Marusarzówny 2 o powierzchni 177 m2 i poddał ją pod głosowanie:
Uchwała nr 36/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.06.2017 r.
W sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółdzielni na zawarcia umowy na długoletnią dzierżawę części działki nr 42/10 przy ul. Marusarzówny 2 o powierzchni 177 m2.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy przepisu z art. 46 § 1 pkt 3) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze ( Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 wraz z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę dla Zarządu LWSM „Morena” do zawarcia umowy najmu z Delta Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Gdańsku na (długoletnią) 30-to letnią dzierżawę gruntu o pow. 177 m2 , stanowiącego, część działki nr 42/10 o pow. całkowitej 6470 m2, położonej w Gdańsku przy ul. Marusarzówny 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1G/00220528/8.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Przedstawienie opinii w sprawie umowy na dzierżawę działki nr 66/44,
przyjęcie stanowiska.”
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że powyższy punkt porządku obrad został wprowadzony w wyniku wniosku przyjętego na poprzednim posiedzeniu plenarnym. Ze względu na to, że opinia została dostarczona do Spółdzielni w dniu 12.06.2017 r. w imieniu Prezydium zaproponował, aby w dniu 14.06.2017 r. o godzinie 16:30 odbyło się spotkanie członków Rady Nadzorczej w sprawie umowy na dzierżawę działki nr 66/44, następnie w dniu 19.06.2017 r. spotkanie plenarne w celu przyjęcie stanowiska RN.
Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że w dniu 13.06.2017 r. powyższa opinia zostanie przekazana członkom Rady Nadzorczej w formie papierowej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: zaproponował przyjęcie stanowiska Rady Nadzorczej z informacją o wyrażeniu zaniepokojenia i skłanianiu się do podjęcia kroków w kierunku rozwiązania umowy zwracając uwagę, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po zapoznaniu się z opinią niezależnego Radcy Prawnego w dniu 19.06.2017 r.
Odbyło się głosowanie w sprawie zatwierdzenia powyższego stanowiska.
W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem stanowiska głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Pan Sławomir Szabuńko: przedstawił informację o realizacji projektu „Morena Cup”.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „ Przyjęcie uchwał w sprawie rekomendacji do Walnego Zgromadzenia dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
- Panu Aleksandrowi Nowaczkowi Z-cy Prezesa Zarządu LWSM „Morena” za okres od 01.01.2016 r. do 28.07.2016 r.
- Panu Aleksandrowi Nowaczkowi Prezesowi Zarządu LWSM „Morena” za okres od 28.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
- Panu Henrykowi Talaśce Z-cy Prezesa Zarządu LWSM „Morena” za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie rekomendacji do Walnego Zgromadzenia udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Aleksandrowi Nowaczkowi – Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 28.07.2016 r. i poddał ją pod głosowanie:

DRUK 55/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.06.2017 r.
W sprawie: rekomendacji do Walnego Zgromadzenia udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Aleksandrowi Nowaczkowi – Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 28.07.2016 r.
§ 1
Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium p. Aleksandrowi Nowaczkowi – Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 28.07.2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 8 radnych, przeciw przyjęciu uchwały głosowało 8 radnych. Nie było głosów za przyjęciem uchwały i wstrzymujących się.

Uchwała nie została podjęta.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie rekomendacji do Walnego Zgromadzenia udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Aleksandrowi Nowaczkowi – Prezesowi Zarządu za okres od 28.07.2016 r. do 31.12.2016 r. i poddał ją pod głosowanie:
DRUK 55a/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.06.2017 r.

W sprawie: rekomendacji do Walnego Zgromadzenia udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Aleksandrowi Nowaczkowi – Prezesowi Zarządu za okres od 28.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1
Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium p. Aleksandrowi Nowaczkowi – Prezesowi Zarządu za okres od 28.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym spośród obecnych 8 radnych, przeciw przyjęciu uchwały głosowało 8 radnych. Nie było głosów za przyjęciem uchwały i wstrzymujących się.
Uchwała nie została podjęta.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2016członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Henrykowi Talaśce i poddał ją pod głosowanie:
Uchwała nr   37/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.06.2017 r.
W sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Henrykowi Talaśce.                
§ 1
Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Henrykowi Talaśce za 2016 r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym spośród obecnych 8 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 14 porządku obrad tj. „Sprawy wniesione i różne.”

Brak spraw wniesionych i różnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 15 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”
Wniosek nr 1 Pani Ewy Haberny-Nowickiej

„ proszę o rozstrzygnięcie konkursu na Prezesa Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 29.06.2017 r. - na podstawie zgłoszonych ofert.”

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 7 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Wniosek został przyjęty.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 16 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pani Ewa Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Karolina Wolf
 
 

centrum kultury200

strafa ruchu200 new