Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 10/2017 z dnia 19.06.2017 r.

Protokół Nr 10/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 19.06.2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 10, obecnych 9.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.
Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad   stanowiący załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej i poddał go pod głosowanie:

  1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
  2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie umowy na wieloletnią dzierżawę działki 66/44 obręb 0052 przy ulicy Jaśkowa Dolina.
  4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zgody na udzielenie przez Zarząd Spółdzielni pełnomocnictw pracownikom Spółdzielni.
  5. Sprawozdanie z przebiegu dyżurów.
  6. Sprawy wniesione i różne.
  7. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  8. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
  9. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie umowy na wieloletnią dzierżawę działki 66/44 obręb 052 przy ulicy Jaśkowa Dolina.”
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że projekt uchwały został sporządzony w wyniku dyskusji, która odbyła się na poszerzonym posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie umowy na wieloletnią dzierżawę działki 66/44 obręb 0052 przy ulicy Jaśkowa Dolina i poddał ją pod głosowanie:
Uchwała nr 38/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 19.06.2017 r.
W sprawie: umowy na wieloletnią dzierżawę działki 66/44 obręb 0052 przy ulicy Jaśkowa Dolina.
Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy art. 46 § 1 pkt. 3 ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210 wraz z późniejszymi zmianami) , uchwala co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza stwierdza, że nie została podjęta uchwała wyrażająca zgodę na zawarcie umowy z dnia 29.07.2016 roku, zarejestrowanej pod numerem 2016/7/0025 – zawartej pomiędzy Spółdzielnią a RIDEO sp. z o.o. sp. k. stosownie do zapisu § 1 pkt. 2 tejże umowy.
§ 2
Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na ustanowienie przez Zarząd lub RIDEO sp. z o.o. sp. k. hipoteki na działce 66/44, obręb 0052, stosownie do zapisu § 1 pkt. 2 umowy z dnia 29.07.2016 roku, zarejestrowanej pod numerem 2016/7/0025 – zawartej pomiędzy Spółdzielnią a RIDEO sp. z o.o. sp. k.
§ 3
Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na poddanie się Spółdzielni egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4-6 KPC oraz nie upoważnia Zarządu do składania takiego oświadczenia w imieniu Spółdzielni, stosownie do zapisu umowy z dnia 29.07.2016 roku, zarejestrowanej pod numerem 2016/7/0025 – zawartej pomiędzy Spółdzielnią a RIDEO sp. z o.o. sp. k.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zgody na udzielenie przez Zarząd Spółdzielni pełnomocnictw pracownikom Spółdzielni.”
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju i poddał ją pod głosowanie:
Uchwała nr 39/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 19.06.2017 r.
W sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.
Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:
§ 1
Wyrazić zgodę na udzielenie przez Zarząd Spółdzielni pracownikowi Spółdzielni Pani Iwonie Jasnowskiej – Kierownikowi Centrum Kultury im. Jana Pawła II pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju opisanych w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                  Załącznik do uchwały nr 39/2017 z dnia 19.06.2017 r.
                                                  Rady Nadzorczej LWSM „Morena”

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku upoważnia Panią Iwonę Jasnowską – Kierownika Centrum Kultury im. Jana Pawła II do podpisywania wraz z członkiem Zarządu umów dotyczących uczestnictwa w półkoloniach.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw przyjęciu uchwały głosował 1 radny, nie było głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju i poddał ją pod głosowanie:
Uchwała nr 40/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 19.06.2017 r.
W sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na udzielenie przez Zarząd Spółdzielni pracownikowi Spółdzielni Pani Ewie Żmurek – Dyrektorowi Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Misia Wojtka” pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju opisanych w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                   Załącznik do uchwały nr 40/2017 z dnia 19.06.2017
                                                                   Rady Nadzorczej LWSM „Morena”

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku upoważnia Panią Ewę Żmurek – Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Artystyczno -Językowego „Misia Wojtka” do podpisywania wraz z członkiem Zarządu umów o sprawowanie opieki dziennej nad dzieckiem.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie z przebiegu dyżurów.”

Pracownik działu NCS pan Marcin Witoszyński: przedstawił informację w zakresie odbytych dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Sprawy wniesione i różne.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że w związku z nieprawdziwymi informacjami o braku doniesienia do Prokuratury na okoliczność nieprawidłowości związanych z robotami wykonanymi w przedszkolu „Misia Wojtka” Zarząd wspólnie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej panem Lechonem Całuniem umieścił na stronie internetowej LWSM Morena” oświadczenie informujące, że zawiadomienie zostało złożone, w tej chwili jest prowadzone postępowanie wyjaśniające.

Następnie poinformował, że w dniu 19.06.2017 r. do Spółdzielni wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku w sprawie wniosku członków spółdzielni przeciwko LWSM „Morena” dotyczącego ograniczania dostępu do dokumentów. Sąd postanowił oddalić wniosek w całości.

Dodał, że związku z uchwałą podjętą na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółdzielni na zawarcia umowy na długoletnią dzierżawę części działki nr 42/10 przy ul. Marusarzówny 2 o powierzchni 177 m2 omówił i przekazał członkom Rady Nadzorczej projekt umowy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Wniosek nr 1 Pana Stanisława Lizakowskiego

„ Wnoszę o pilne zobowiązanie Zarządu LWSM „Morena” do złożenia zawiadomienia o przestępstwie dot. podejrzenia wyłudzenia pieniędzy i poświadczenia nieprawdy przez rodziców i inne osoby funkcjonujące i korzystające z zasobów przedszkola „Misia Wojtka”.”

Głosowano: za – 9, przeciw – 0.

Wniosek został przyjęty.

Wniosek został przyjęty i stanowi załącznik do Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków został odczytany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Lechona Całunia i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
p.o. członka Zarządu pani Marzena Roszkowska – poinformowała, że skompletowała wszystkie umowy, które zostały podpisane przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola „Misia Wojtka” w zeszłym roku. Dodała, że w celu uzyskania zniżek czesnego w umowach podane zostały nieprawdziwe informacje dotyczące numerów członkowskich. Dokumenty najpóźniej do dnia 21.06.2017 r. zostaną złożone do Prokuratury.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pani Ewa Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Karolina Wolf
 
 

centrum kultury200

strafa ruchu200 new