Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 11/2017 z dnia 12.07.2017 r.

Protokół Nr 11/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.07.2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 12, obecnych 12 (do godziny 16:35 obecnych 11 członków).

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad   stanowiący załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej i poddał go pod głosowanie:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 9/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena" w Gdańsku z dnia 12.06.2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 10/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena" w Gdańsku z dnia 19.06.2017 r.
 5. Wybór Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 6. Wybór Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej.
 8. Zatwierdzenie składów komisji.
 9. Przyjęcie korekty Planu Robót Remontowych.
 10. Prezentacja kandydatów na Prezesa Zarządu LWSM „Morena".
 11. Wybór Prezesa Zarządu LWSM „Morena" - wyłączenie z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".
 12. Ustalenie warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz §9 pkt 4 i § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".
 13. Odwołanie z funkcji Członka Zarządu Pani Marzeny Roszkowskiej - wyłączenie z jawności   obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz §9 pkt 4 i § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".
 14. Sprawy osobowe Członków Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i §12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".
 15. Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych.
 16. Sprawozdanie z przebiegu dyżurów.
 17. Sprawy wniesione i różne.
 18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 20. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 9/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 12.06.2017 r.”

Protokół nr 9/2017 z dnia 12.06.2017 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem protokołu nr 9/2017 z dnia 12.06.2017 r. głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Protokół nr 9/2017 z dnia 12.06.2017 r. został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 10/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 19.06.2017 r.”

Protokół nr 10/2017 z dnia 19.06.2017 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem protokołu nr 10/2017 z dnia 19.06.2017 r. głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Protokół nr 10/2017 z dnia 19.06.2017 r. został przyjęty.

Sekretarz Rady Nadzorczej pan Stanisław Lizakowski – poinformował, że złoży pisemny wniosek dotyczący wycofania się Zarządu z projektu nadbudów na terenie LWSM „Morena”.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka – poinformował, że do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gdańska został skierowany wniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie o dwie kondygnacje budynków mieszkalnych wraz z przebudową komunikacji pionowej budynku w tym dobudową szybów windowych dla pięciu budynków. Oznajmił, że Spółdzielnia nie poniosła w tym zakresie żadnych kosztów a na stronie internetowej został umieszczony komunikat z informacją, iż nie podjęto żadnych wiążących decyzji w sprawie nadbudów wraz z budową wind. Dodał, że jakakolwiek decyzja w tym zakresie nie zostanie podjęta bez zgody z mieszkańców a ze względu na liczne sprzeciwy mieszkańców projekt nie będzie kontynuowany.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego tematu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Wybór Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Zgłoszono kandydaturę:

- Pana Jerzego Biesiadowskiego – wyraził zgodę.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Odbyło się tajne głosowanie w sprawie wyboru   przez   Radę   Nadzorczą   LWSM   „Morena” w   Gdańsku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Jerzego Biesiadowskiego.

Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku Zastępcy Przewodniczącego Rady i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 41/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.07.2017 r.

W sprawie: wyboru przez Radę Nadzorczą LWSM  „Morena” w Gdańsku Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Działając na podstawie § 45 ust. 1 Statutu LWSM „Morena” w Gdańsku Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” wybrała ze swego grona:

Jerzego Biesiadowskiego

do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Wybór Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej.”        

Zgłoszono kandydatury:

- Pana Kazimierza Kamińskiego – wyraził zgodę,

- Pana Krzysztofa Jura – wyraził zgodę.

Innych kandydatów nie zgłoszono.                  

Odbyło się tajne głosowanie w sprawie wyboru przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej.

Wyniki głosowania:

Pan Kazimierz Kamiński – 7 głosów,

Pan Krzysztof Jur – 4 głosy.

(1 głos nieważny)

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 42/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.07.2017 r.

W sprawie: wyboru przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej.

Działając na podstawie § 45 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” wybrała ze swego grona:

Kazimierza Kamińskiego

do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej.”

Zgłoszono kandydaturę:

- Pana Jerzego Biesiadowskiego – wyraził zgodę.

Innych kandydatów nie zgłoszono.                  

Następnie odbyło się tajne głosowanie w sprawie wyboru przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku Przewodniczącego Komisji Regulaminowej – pana Jerzego Biesiadowskiego.

Wynik głosowania: za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku Przewodniczącego Komisji Regulaminowej i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 43/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.07.2017 r.

W sprawie: wyboru przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku Przewodniczącego Komisji Regulaminowej.

Działając na podstawie § 45 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” wybrała ze swego grona:

Jerzego Biesiadowskiego

do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Regulaminowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Zatwierdzenie składów komisji.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku składu Komisji Inwestycyjnej i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 44/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.07.2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku składu Komisji Inwestycyjnej.

Działając na podstawie § 45 ust. 3 Statutu oraz § 16 ust. 1 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku zatwierdza Komisję Inwestycyjną w następującym składzie:

 1. Krzysztof Jur
 2. Marzena Roszkowska
 3. Kazimierz Kamiński
 4. Aneta Kramek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia   przez   Radę   Nadzorczą   LWSM   „Morena”   w   Gdańsku składu Komisji Regulaminowej i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 45/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.07.2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku składu Komisji Regulaminowej.

Działając na podstawie § 45 ust. 3 Statutu oraz § 16 ust. 1 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku zatwierdza Komisję Regulaminową w następującym składzie:

 1. Henryk Świderski
 2. Jerzy Biesiadowski
 3. Edyta Wójcik
 4. Joanna Kuczer-Bińko

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Przyjęcie korekty Planu Robót Remontowych.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka – poinformował, że w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale nadwyżki bilansowej Zarząd rekomenduje, aby kwota 178.000,00 zł zasiliła fundusz remontowy zgodnie z przedstawioną korektą Planu Robót Remontowych. Szczegółowo omówił poszczególne pozycje, które zostały wprowadzone do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali mieszkalnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego remontów lokali mieszkalnych za 2017 i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 46/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.07.2017 r.

W sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego remontów lokali mieszkalnych za 2017.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 2 ppkt a) oraz   § 42 ust. 1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji na 2017 rok korektę do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali mieszkalnych.

§ 2

Plan remontów po korekcie przedstawiony został w załączonej tabeli stanowiącej integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Prezentacja kandydatów na Prezesa Zarządu LWSM „Morena".”

Odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu LWSM „Morena”: Mariuszem Bykowskim, Andrzejem Chmielewskim, Aleksandrem Moenert, Iwoną Falkowską, Bogusławem Hegerem, Marzeną Roszkowską oraz Andrzejem Różańskim.

Kandydaci przedstawili swoje kandydatury oraz odpowiadali na pytania zadawane przez członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „ Wybór Prezesa Zarządu LWSM „Morena" - wyłączenie z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".”

Powyższy punkt porządku obrad został wyłączony z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz §9 pkt 4 i § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".

Podczas powyższego punktu porządku obrad została podjęta uchwała Nr 47/2017.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Ustalenie warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz §9 pkt 4 i § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".”

Powyższy punkt porządku obrad został wyłączony z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz §9 pkt 4 i § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".

Podczas powyższego punktu porządku obrad została podjęta uchwała Nr 48/2017.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „ Odwołanie z funkcji Członka Zarządu Pani Marzeny Roszkowskiej - wyłączenie z jawności   obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz §9 pkt 4 i § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".”

Powyższy punkt porządku obrad został wyłączony z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz §9 pkt 4 i § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".

Podczas powyższego punktu porządku obrad została podjęta uchwała Nr 49/2017.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 14 porządku obrad tj. „ Sprawy osobowe Członków Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i §12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".”

Powyższy punkt porządku obrad został wyłączony z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i §12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".”

Podczas powyższego punktu porządku obrad podjęto uchwały Nr 50/2017, Nr 51/2017 oraz Nr 52/2017.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 15 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych.”

Rada Nadzorcza przyjęła informację w zakresiestanu zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Informacja o stanie zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 16 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie z przebiegu dyżurów.”

Pracownik działu NCS Marcin Witoszyński: przedstawił sprawozdanie z przebiegu dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 17 porządku obrad tj. „Sprawy wniesione i różne.”

Sekretarz RN Pan Stanisław Lizakowski – odczytał swój wniosek dotyczący nadbudowy w budynku przy ul. Dobrowolskiego 1.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 18 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Wniosek nr 1 Pana Stanisława Lizakowskiego

„ Wnoszę o zobowiązanie Zarządu LWSM „Morena” do pilnego wycofania z Urzędu Miasta Gdańska wniosku o wydanie warunków zabudowy na nadbudowę w budynku przy ul. Dobrowolskiego 1 z uwagi na sprzeciw mieszkańców oraz poddanie szczegółowej analizie i konsultacji w stosunku do pozostałych budynków z członkami Spółdzielni.”

Głosowano: za – 11, przeciw – 1.

Wniosek został przyjęty.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 19 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pani Ewa Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 
 

centrum kultury200

strafa ruchu200 new