Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 12/2017 z dnia 28.08.2017 r.

Protokół Nr 12/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 28.08.2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 13, obecnych 13 (do godziny 16:45 obecnych 12)

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad stanowiący załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej i poddał go pod głosowanie:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 11/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej z dnia 12.07.2017 r.
 4. Sprawy wniesione i różne.
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Zakończenie obrad.
 8. Przyjęcie stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego.
 9. Schemat organizacyjny Spółdzielni – prezentacja i dyskusja.
 10. Informacja Zarządu na temat zasad finansowania działalności Spółdzielni.
 11. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej wynikające z obowiązujących przepisów prawa i regulaminów Spółdzielni.
 12. Przyjęcie uchwały w/s Korekty Planu Remontów Lokali Użytkowych.
 13. Przyjęcie uchwały w/s przyznania ryczałtu kilometrowego dla Prezesa Zarządu.
 14. Informacja Zarządu n/t koszenia i utrzymania terenów zielonych.
 15. Informacja Zarządu n/t dewastacji klatek schodowych.
 16. Informacja Zarządu n/t skarg na funkcjonowanie administracji osiedla.
 17. Informacja Zarządu n/t zadłużeń lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
 18. Informacja Zarządu n/t pozwu Aleksandra Nowaczka.
 19. Sprawy osobowe członków Rady Nadzorczej - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.

Porządek obrad został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 9/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 12.06.2017 r.”

Protokół nr 11/2017 z dnia 12.07.2017 r. wraz z poprawkami został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem protokołu nr 11/2017 z dnia 12.07.2017 r. głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Protokół nr 11/2017 z dnia 12.07.2017 r. został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Przyjęcie stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego.”.

Przedstawiciel Rady Dzielnicy Piecki-Migowo oraz Domu Sąsiedzkiego pan Florian Wojciechowski: przedstawił informację oraz stanowisko mieszkańców w zakresie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że koszty związane ze zmianą nazwy ulicy na elewacjach budynków wynosiłyby około 150.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał negatywne stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego.

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zmiany ulicy Leona Kruczkowskiego.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem stanowiska głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Powyższe stanowisko stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Schemat organizacyjny Spółdzielni – prezentacja i dyskusja.”

Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski: przedstawił informację w zakresie struktury organizacyjnej LWSM „Morena”.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pan Krzysztof Jur, Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu na temat zasad finansowania działalności Spółdzielni.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: przedstawiła informację w zakresie zasad finansowania działalności Spółdzielni.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej wynikające z obowiązujących przepisów prawa i regulaminów Spółdzielni.”

Radca Prawny pan Tomasz Sadowski: przedstawił informację w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej wynikające z obowiązujących przepisów prawa i regulaminów Spółdzielni.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,pan Jerzy Biesiadowski, pan Krzysztof Jur, Radca Prawny pan Tomasz Sadowski.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Przyjęcie uchwały w/s Korekty Planu Remontów Lokali Użytkowych.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: przedstawił propozycję Zarządu w zakresie korekty Planu Remontów Lokali Użytkowych.

Poinformował, że Zarząd proponuje przeniesienie środków z obiektu znajdującego się przy ulicy Nałkowskiej 3 na dwa obiekty – przy ulicy Marusarzówny 2 (remont rampy i schodów oraz pojemników półpodziemnych na śmieci) oraz przy ulicy Kruczkowskiego 25 (izolacja pionowa).

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, pan Krzysztof Jur, pan Kazimierz Kamiński.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie korekty założeń do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali użytkowych za 2017 i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 53/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 28.08.2017 r.

W sprawie: korekty założeń do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali użytkowych za 2017.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 2 ppkt a) oraz § 42 ust. 1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji na 2017 rok korektę założeń do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali użytkowych.

§ 2

Założenia do planu remontów po korekcie przedstawiony został w załączonej tabeli stanowiącej integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Przyjęcie uchwały w/s przyznania ryczałtu kilometrowego dla Prezesa Zarządu.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Prezesa Zarządu – pana Mariusza Bykowskiego i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 54/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 28.08.2017 r.

W sprawie: przyznania limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Prezesa Zarządu – pana Mariusza Bykowskiego.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się dla Prezesa Zarządu – pana Mariusza Bykowskiego miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 500 km w związku z wykorzystywaniem samochodu prywatnego do celów służbowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 13.07.2017.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12, przeciw przyjęciu uchwały głosował 1 radny.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t koszenia i utrzymania terenów zielonych.”

Prezes Zarząd pan Mariusz Bykowski: poinformował, że odbyły się dwa spotkania wyjaśniające i dyscyplinujące z właścicielem firmy Creativ Green panem Danielem Kopaniszynem. W wyniku spotkań Zarząd wyznaczył dwutygodniowy termin na usprawnienie funkcjonowania działań w zakresie koszenia i utrzymania terenów zielonych na terenie osiedla.

Kierownik Administracji Osiedla pan Andrzej Popielarski: szczegółowo omówił temat koszenia i utrzymania terenów zielonych na terenie LWSM „Morena”.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, pan Andrzej Popielarski, pani Stanisława Wrzesień, pan Stanisław Lizakowski, pan Krzysztof Jur, pan Kazimierz Kamiński, pani Ewa Haberny-Nowicka, Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski, pani Edyta Wójcik, pan Sławomir Szabuńko.

Pani Aneta Kramek: odczytała stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie koszenia i utrzymania terenów zielonych na terenie LWSM „Morena” o treści:

„ Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji dotyczącej utrzymania zieleni przedstawionej przez Zarząd oraz Kierownika Administracji wyraża negatywne stanowisko wobec przedstawionej sytuacji oraz prosi Zarząd o przeprowadzenie wewnętrznej kontroli Administracji nr 1 ze szczególnym uwzględnieniem pism pracownika – pani Joanny Stankiewicz oraz skarg członków Spółdzielni.

Prosimy o przedstawienie wniosków z tych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia powyższego stanowiska.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem stanowiska głosowało 10 radnych, przeciw przyjęciu stanowiska głosowało 2 radnych, 1 rady wstrzymał się od głosowania.

Powyższe stanowisko stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t dewastacji klatek schodowych.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: przedstawił szczegółowe informację w zakresiedewastacji klatek schodowych na terenie LWSM „Morena”, które miały miejsce w nocy z 7 na 8 marca 2017 r. oraz w nocy z 23 na 24 lipca 2017 r.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, pan Krzysztof Jur, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t skarg na funkcjonowanie administracji osiedla.”

Kierownik Administracji Osiedla pan Andrzej Popielarski: przedstawił i omówił skargi na funkcjonowanie administracji osiedla.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pan Andrzej Popielarski, pan Stanisław Lizakowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pani Marzena Roszkowska.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t zadłużeń lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: przedstawiła informację w zakresiezadłużeń lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka.

Rada Nadzorcza przyjęła informację w zakresiestanu zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Informacja o stanie zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 14 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t pozwu Aleksandra Nowaczka.”

Radca Prawny pan Tomasz Sadowski: przedstawił informację w zakresie pozwu Aleksandra Nowaczka, który wpłynął do LWSM „Morena” w dniu 18.08.2017 r. i dotyczyodszkodowania z powodu rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z rażącym naruszeniem prawa. Poinformował, że LWSM „Morena” jest w trakcie ustalania odpowiedzi na pozew.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 15 porządku obrad tj. „ Sprawy osobowe członków Rady Nadzorczej - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Powyższy punkt porządku obrad został wyłączony z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 16 porządku obrad tj. „ Sprawy wniesione i różne.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: przedstawił temat dotyczący nabycia działki przy ulicy Migowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańsk i poinformował, że Zarząd prosi o podjęcie uchwały w tym zakresie.

Radca Prawny pan Tomasz Sadowski: poinformował, że pomimo iż punkt nie był wprowadzony do porządku obrad jest możliwość jego procedowania i podjęcia uchwały w sprawie nabycia działki przy ulicy Migowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańsk jeżeli Rada Nadzorcza jednogłośnie wyrazi na to zgodę.

Odbyło się głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu dotyczącego nabycia działki przy ulicy Migowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańsk do porządku obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za wprowadzeniem punktu do porządku obrad głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pani Stanisława Wrzesień, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia działki przy ulicy Migowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańsk i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 55/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 28.08.2017 r.

W sprawie: nabycia działki przy ulicy Migowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańsk.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy Art. 46 § 4 pkt 3) ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 wraz z późniejszymi zmianami)uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza nabycie działki 6/3 obręb 053 przy ulicy Migowskiej o pow. 576 m2 wpisanej do księgi wieczystej KW GD1G/00018121/6 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańsk zabudowanej budynkiem stanowiącym nakłady Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.                                                                                                              

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 17 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Wniosek nr 1 Pana Jerzego Biesiadowskiego

„ Z uwagi na dużą ilość zmian w przepisach dotyczących spółdzielczości i RN prosi Zarząd o zakupienie (abonamentu) do Systemu Informacji Prawnej.”

Głosowano: za – 11, przeciw – 0.

Wniosek został przyjęty.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 18 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pan Henryk Świderski.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

 
 

centrum kultury200

strafa ruchu200 new