Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 13/2017 z dnia 14.09.2017 r.

Protokół Nr 13/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.09.2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 13 obecnych 13. (do godziny 16.45 – obecnych 11 członków, do godziny 18.00 – obecnych 12 członków)

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad   stanowiący załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej i poddał go pod głosowanie:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 12/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.
 4. Przyjęcie regulaminu Rozliczania ciepła.
 5. Informacja n/t nowelizacji Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.
 6. Informacja Zarządu n/t prac komisji inwentaryzacyjnej w CK.
 7. Informacja Zarządu n/t prac zespołu ustalenia zasadności kosztów funkcjonowania CK w roku 2016 i 1-4 2017.
 8. Informacja Zarządu n/t funkcjonowania przedszkola „Misia Wojtka”.
 9. Informacja Zarządu n/t kontroli utrzymania terenów zielonych.
 10. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Problemowych i RN.
 11. Sprawy osobowe członków Rady Nadzorczej - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
 12. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 13. Sprawy wniesione i różne.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 16. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gdańsku Pan Stanisław Ignaczewski: odczytał podziękowanie dla Rady Nadzorczej oraz Zarządu za pozytywne rozpatrzenie prośby oraz doprowadzenie do sfinalizowania przekazania działek nr 165/59, 165/60, 165/61 i 165/62 Gminie Miasta Gdańska.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 12/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.”    

Protokół nr 12/2017 z dnia 28.08.2017 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem protokołu nr 12/2017 z dnia 28.08.2017 r. głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Protokół nr 12/2017 z dnia 28.08.2017 r. został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Przyjęcie regulaminu Rozliczania ciepła.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że Zarząd wnioskuje o przyjęcie zaproponowanego projektu Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w zasobach LWSM „Morena”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że projekt regulaminu był konsultowany z Radą Nadzorczą – komisja regulaminowa i członkowie Rady Nadzorczej odbyli dwa spotkania poświęcone tematyce związanej z regulaminem Rozliczania ciepła.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Głos w dyskusji wzięli: pan Jerzy Biesiadowski, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w zasobach LWSM „Morena” i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 56/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.09.2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w zasobach LWSM „Morena”.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin rozliczeń kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w zasobach LWSM „Morena”.

§ 2

Tekst w/w Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchyla się Regulamin rozliczeń kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w zasobach LWSM „Morena” przyjęty w uchwale Rady Nadzorczej nr 56/2014 z dnia 09.12.2014 r.

§ 4

Sugestie i propozycje, które wpłyną w pierwszym roku obowiązywania nowego Regulaminu, będą przedmiotem analizy zasadności nowelizacji ww. Regulaminu przygotowanej przez Zarząd w terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018-2019.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.05.2017.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Informacja n/t nowelizacji Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.”

Radca Prawny pan Tomasz Sadowski: omówił najistotniejsze zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego tematu.

Udział w dyskusji wzięli: Radca Prawny pan Tomasz Sadowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pani Marzena Roszkowska, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski, pani Stanisława Wrzesień.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: zaproponował, aby członkowie Rady Nadzorczej otrzymali drogą mailową bądź papierową tekst nowelizacji Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych anastępnie przekazali swoje pytania, które zostaną szczegółowo omówione na odrębnym spotkaniu w tym temacie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t prac komisji inwentaryzacyjnej w CK.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: przedstawiła informację o przeprowadzonej inwentaryzacji/spisie z natury wszystkich pomieszczeń w Centrum Kultury według stanu na dzień 31.05.2017 r.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego tematu.

Udział w dyskusji wzięli: pan Stanisław Lizakowski, pani Ewa Haberny-Nowicka, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, pani Marzena Roszkowska, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski.

Pani Marzena Roszkowska: zgłosiła wniosek formalny, aby do dnia 15.10.2017 r. protokół komisji inwentaryzacyjnej Centrum Kultury został złożony do Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t prac zespołu ustalenia zasadności kosztów funkcjonowania CK w roku 2016 i 1-4 2017.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: przedstawiła informację w zakresie zasadności kosztów funkcjonowania CK w roku 2016 i 1-4 2017.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pani Ewa Haberny-Nowicka, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, pani Marzena Roszkowska, Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: zaproponował, aby punkty dotyczące Centrum Kultury uznać za zamknięte oraz odbyć spotkanie z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej panią Ewą Haberny-Nowicką oraz Główną Księgową panią Marzeną Ostrowską w tym temacie.

Uznał, że powinien zostać ustalony pogląd między Radą Nadzorczą a Zarządem w sprawie najistotniejszych zagadnień w zakresie działalności Centrum Kultury.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t funkcjonowania przedszkola „Misia Wojtka”.

Prezes Zarząd pan Mariusz Bykowski: przedstawił informację Zarządu na temat funkcjonowania przedszkola „Misia Wojtka” oraz przenosin Klubu Sportowego Strefa Ruchu na Morenie do Centrum Kultury im. Jana Pawła II.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pan Stanisław Lizakowski, pani Marzena Roszkowska, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski, pan Kazimierz Kamiński, pani Stanisława Wrzesień, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pan Sławomir Szabuńko.

Rada Nadzorcza przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu n/t kontroli utrzymania terenów zielonych.”

Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski: przedstawił szczegółową informację dotyczącą kontroli utrzymania terenów zielonych, która została przeprowadzona przez trzyosobową komisję powołaną przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 31.08.2017 r.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pan Stanisław Lizakowski, pani Marzena Roszkowska, Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski, pan Kazimierz Kamiński, członek Spółdzielni pan Marian Leśkow, członek Spółdzielni pani Mirosława Grzybowska, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń.

Rada Nadzorcza przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Przyjęcie Planów Pracy Komisji Problemowych i RN.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2017 r. i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 57/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.09.2017 r.      

W sprawie:   zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie zapisu z § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2017 roku będący integralną częścią niniejszej Uchwały jako Załącznik nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. Kontaktu z Członkami na drugie półrocze 2017 r. i poddał ją pod głosowanie:

        

UCHWAŁA NR 58/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.09.2017 r.

W sprawie:  zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. Kontaktu z Członkami na drugie półrocze 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie zapisu z § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Pracy Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i ds. Kontaktu z Członkami na drugie półrocze 2017 r. będący integralną częścią niniejszej Uchwały jako Załącznik Nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Regulaminowej na drugie półrocze 2017 r. i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 59/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.09.2017 r.      

W sprawie:   zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Regulaminowej na drugie półrocze 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie zapisu z § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Pracy Komisji Regulaminowej na drugie półrocze 2017 r. będący integralną częścią niniejszej Uchwały jako Załącznik nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Inwestycyjnej na drugie półrocze 2017 r. i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 60/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.09.2017 r.      

W sprawie:   zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Inwestycyjnej na drugie półrocze 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie zapisu z § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Pracy Komisji Inwestycjnej na drugie półrocze 2017 r. będący integralną częścią niniejszej Uchwały jako Załącznik nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku na drugie półrocze 2017 r. i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 61/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 14.09.2017 r.

W sprawie:zatwierdzenia Planu Pracy Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku na drugie półrocze 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie zapisu z § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2017 r. będący integralną częścią niniejszej Uchwały jako Załącznik nr 1.

     § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „ Sprawy osobowe członków Rady Nadzorczej - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Powyższy punkt porządku obrad został wyłączony z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.”

Pracownik działu NCS pan Marcin Witoszyński: przedstawił informację w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „ Sprawy wniesione i różne.”

Brak spraw wniesionych i różnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 17 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Wniosek nr 1 Pani Marzeny Roszkowskiej

„ Do dnia 15 października 2017 r. kopia protokołu komisji inwentaryzacyjnej w Centrum Kultury ma zostać złożona do Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.”

Wniosek został podpisany przez ośmiu członków Rady Nadzorczej.

Wniosek został przyjęty.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 18 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pani Ewa Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 
 

centrum kultury200

strafa ruchu200 new