Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 14/2017 z dnia 23.10.2017 r.

Protokół Nr 14/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 23.10.2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 13 obecnych 12. (do godziny 17.15 – obecnych 11 członków)

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad   stanowiący załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej i poddał go pod głosowanie:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 13/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.
 4. Przyjęcie Planu Ekonomiczno-Finansowego na rok 2017.
 5. Przyjęcie Korekty do Planu Remontowo-Rzeczowego lokali mieszkalnych na rok 2017.
 6. Informacja Zarządu w/s wykonania funduszu remontowego lokali mieszkalnych i użytkowych za rok 2017.
 7. Informacja w sprawie wykonania Planu Ekonomiczno-Finansowego za I połowę roku 2017.
 8. Przyjęcie Założeń do Planu Remontowo-Rzeczowego lokali użytkowych na rok 2018.
 9. Przyjęcie Założeń do Planu Remontowo-Rzeczowego lokali mieszkalnych na rok 2018.
 10. Informacja Zarządu w/s zmian organizacyjnych Strefy Ruchu.
 11. Sprawy osobowe członków Zarządu (wyłączone z jawności).
 12. Sprawy osobowe członków Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
 13. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 14. Sprawy wniesione i różne.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 17. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 13/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.”

Protokół nr 13/2017 z dnia 14.09.2017 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem protokołu nr 13/2017 z dnia 14.09.2017 r. głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Protokół nr 13/2017 z dnia 14.09.2017 r. został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Przyjęcie Planu Ekonomiczno-Finansowego na rok 2017”.

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: poinformowała, że plan ekonomiczno-finansowy na 2017 rok został przygotowany w oparciu o zatwierdzone przez Radę Nadzorczą założenia na 2017 rok oraz wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku.

Szczegółowo omówiła Plan Ekonomiczno-Finansowego na rok 2017.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Ewa Haberny-Nowicka: poinformowała, że komisja rewizyjna rekomenduje przyjęcie przedstawionego Planu Ekonomiczno-Finansowego na rok 2017.

Pani Aneta Kramek: poinformowała, że komisja inwestycyjna rekomenduje przyjęcie przedstawionego Planu Ekonomiczno-Finansowego na rok 2017.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pan Krzysztof Jur, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pani Marzena Roszkowska, pani Stanisława Wrzesień, pan Sławomir Szabuńko, Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Ekonomiczno – Finansowego Działalności LWSM Morena” w Gdańsku na 2017 r. i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 62/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 23.10.2017 r.      

W sprawie: uchwalenia Planu Ekonomiczno – Finansowego Działalności LWSM „Morena” w Gdańsku na 2017 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku działając na mocy § 42 ust. 1 pkt. 1 w związku z     § 121 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji na 2017 rok Plan Ekonomiczno – Finansowy Działalności LWSM „Morena” w Gdańsku.

§ 2

Załącznik z Planem stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 i 6 porządku obrad tj. „ Przyjęcie Korekty do Planu Remontowo-Rzeczowego lokali mieszkalnych na rok 2017.” i „ Informacja Zarządu w/s wykonania funduszu remontowego lokali mieszkalnych i użytkowych za rok 2017.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: szczegółowo przedstawił korektę do Planu Remontowo-Rzeczowego lokali mieszkalnych na rok 2017 oraz informację Zarządu w sprawie wykonania funduszu remontowego lokali mieszkalnych i użytkowych za rok 2017.

Poinformował, że Zarząd wnosi o zaakceptowanie i przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie korekty do Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych za2017 rok.

Odbyła się dyskusja w powyższych sprawach.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pan Jerzy Biesiadowski, pan Krzysztof Jur.

Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej pan Kazimierz Kamiński: poinformował, że komisja inwestycyjna rekomenduje przyjęcie informacji w sprawie wykonania robót remontowych lokali mieszkalnych i użytkowych w roku 2017.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Ewa Haberny-Nowicka: poinformowała, że komisja rewizyjna rekomenduje przyjęcie informacji w sprawie wykonania robót remontowych lokali mieszkalnych i użytkowych w roku 2017.

Rada Nadzorcza przyjęła informację w sprawiewykonania funduszu remontowego lokali mieszkalnych i użytkowych za rok 2017.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych za2017 rok i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA nr 63/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 23.10.2017 r.

W sprawie:   korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych na  2017 rok.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 2 ppkt a) oraz   § 42 ust. 1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji na 2017 rok korektę Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych.

§ 2

Plan remontów po korekcie przedstawiony został w załączonej tabeli stanowiącej integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Informacja w sprawie wykonania Planu Ekonomiczno-Finansowego za I połowę roku 2017.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: przedstawiła szczegółową informację w zakresie wykonania Planu Ekonomiczno-Finansowego za I połowę roku 2017.

Rada Nadzorcza przyjęła przedstawioną informację w sprawie wykonania Planu Ekonomiczno-Finansowego za I połowę roku 2017.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Przyjęcie Założeń do Planu Remontowo-Rzeczowego lokali użytkowych na rok 2018.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że do zestawienia została dołączona szczegółowa informacja o stanie technicznym obiektów, które zostały uwzględnione w założeniach do Planu Remontowo-Rzeczowego lokali użytkowych na rok 2018 wraz z dokumentacją fotograficzną.

Szczegółowo omówił założenia do Planu Remontowo-Rzeczowego lokali użytkowych na rok 2018 i poinformował, że Zarząd wnioskuje o przyjęcie i zatwierdzenie przedstawionych założeń.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pan Krzysztof Jur, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pani Stanisława Wrzesień.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Użytkowych LWSM „Morena” w Gdańsku na 2018 rok i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 64/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 23.10.2017        

W sprawie: uchwalenia Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Użytkowych LWSM „Morena” w Gdańsku na 2018 rok.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Użytkowych LWSM „Morena” w Gdańsku na 2018 rok.

§ 2

W/w Plan stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Przyjęcie Założeń do Planu Remontowo-Rzeczowego lokali mieszkalnych na rok 2018.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że materiały i informacja w zakresie Założeń do Planu Remontowo-Rzeczowego lokali mieszkalnych na rok 2018 zostały podzielone na dwie części – dotyczącą prac remontowych w budynkach mieszkalnych oraz dotyczącą funduszu remontowego dociepleń.

Szczegółowo omówił założenia do Planu Remontowo-Rzeczowego lokali mieszkalnych na rok 2018 i poinformował, że Zarząd wnioskuje o przyjęcie i zatwierdzenie przedstawionych założeń.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pan Stanisław Lizakowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pan Krzysztof Jur.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych LWSM „Morena” w Gdańsku na 2018 r. i poddał ją pod głosowanie:

UCHWAŁA NR 65/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 23.10.2017        

W sprawie: uchwalenia Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych LWSM „Morena” w Gdańsku na 2018 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych LWSM „Morena” w Gdańsku na 2018 rok.

§ 2

W/w Plan stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w/s zmian organizacyjnych Strefy Ruchu.”

Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski:przedstawił informację w zakresie przeniesienia Klubu Sportowego „ Strefa Ruchu na Morenie” do nowej lokalizacji – Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy ul. Nałkowskiej 3.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pan Stanisław Lizakowski, Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski, pani Marzena Roszkowska, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska.

Rada Nadzorcza przyjęła i zaakceptowała informację przedstawioną przez Zarząd w sprawie zmian organizacyjnych „ Strefy Ruchu na Morenie”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 i 12 porządku obrad tj. „ Sprawy osobowe członków Zarządu (wyłączone z jawności)” oraz „ Sprawy osobowe członków Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Powyższe punkty zostały wyłączone z jawności obrad.

Podczas procedowania powyższych punktów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 66/2017 oraz uchwałę nr 67/2017.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „ Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.”

Pracownik działu NCS Karolina Wolf: przedstawiła informację w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: wyjaśnił zasady rozpatrywania spraw zgłaszanych podczas dyżurów Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 14 porządku obrad tj. „ Sprawy wniesione i różne.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował o oddaleniu przez Sąd sprawy dotyczącej stwierdzenia nieważności wyboru Rady Nadzorczej z powództwa pana Jana Woźniaka, pani Danieli Szynszeckiej oraz pani Elżbiety Grabowskiej.

Dodał, że LWSM „Morena” wystąpiła o uzasadnienie do wyroku w powyższym zakresie, które zostanie opublikowane na stronie internetowej spółdzielni.

Pani Marzena Roszkowska: zapytała, kiedy członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymają protokół z inwentaryzacji CK im. Jana Pawła II.

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: wyjaśniła, że protokół został przekazany do ponownej weryfikacji do Kierowniczki CK pani Iwony Jasnowskiej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 15 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytała pani Aneta Kramek.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 16 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pani Ewa Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

 

centrum kultury200

strafa ruchu200 new