Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 15/2017 z dnia 20.11.2017 r.

Protokół Nr 15/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.11.2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 13 obecnych 13. (od godziny 18:30 – obecnych 11 członków)

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski: przedstawił informację w zakresie umowy podpisanej z Kancelarią Radców Prawnych Stankiewicz Własów i Partnerzy oraz ustalonych zasad współpracy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad   stanowiący załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej i poddał go pod głosowanie:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 14/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej z dnia 23.10.2017 r.
  1. Informacja Zarządu w/s działalności Strefy Ruchu w 2017 - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
  2. Informacja Zarządu w/s osobowych Działu Administracji - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.
  3. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie struktury organizacyjnej LWSM „Morena” w Gdańsku.
  4. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie korekty do Planu Remontowo-Rzeczowego Lokali Użytkowych na rok 2017.
  5. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2017.
  6. Informacja Zarządu na temat zakończonej lustracji za lata 2014-2016.
  7. Przyjęcie stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie pisma pani Danuty Kearney skierowanego do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy.
  8. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
  9. Sprawy wniesione i różne.
  10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
  12. Zakończenie obrad.

Pani Marzena Roszkowska: ze względu na brak projektu protokołu Nr 14/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 23.10.2017 r. złożyła wniosek o wykreślenie punktu 3 z porządku obrad.

Odbyło się głosowanie w sprawie wykreślenia punktu 3 z porządku obrad posiedzenia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za wykreśleniem punktu 3 porządku obrad głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Punkt 3 porządku obrad został wykreślony i przełożony na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Porządek obrad ze zmianą został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w/s działalności Strefy Ruchu w 2017 - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Powyższy punkt porządku obrad został wyłączony z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w/s osobowych Działu Administracji - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.”

Powyższy punkt porządku obrad został wyłączony z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie struktury organizacyjnej LWSM „Morena” w Gdańsku.”

Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski: poinformował, że Zarząd wnosi o zmodyfikowanie struktury organizacyjnej LWSM „Morena” w Gdańsku w zakresie zniesienia podziału na sekcję w Dziale Czynszów i Rozliczeń Mediów oraz w Dziale Społeczno-Kulturalnym.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego punktu porządku obrad.

Udział w dyskusji wzięli: pan Krzysztof Jur, pan Stanisław Lizakowski, pani Ewa Haberny-Nowicka, Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski, pani Stanisława Wrzesień.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawiezatwierdzenia struktury organizacyjnej LWSM „Morena” w Gdańsku i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 68/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.11.2017 r.

W sprawie:   zatwierdzenia struktury organizacyjnej LWSM „Morena” w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza strukturę organizacyjną LWSM „Morena”.

§ 2

Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do zaktualizowania „Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni” w oparciu o przyjętą strukturę organizacyjną.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych. Nie było głosów przeciwnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. „ Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie korekty do Planu Remontowo-Rzeczowego Lokali Użytkowych na rok 2017.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: przedstawił i szczegółowo omówił korektę do Planu Remontowo-Rzeczowego Lokali Użytkowych na rok 2017.

Poinformował, że Zarząd wnioskuje o przeniesienie kwoty 36.900,00 zł z pozycji 1.5. tj. „ wykonanie pojemników półpodziemnych” na rok 2018 natomiast w roku bieżącym przeniesienie środków na wykonanie pierwszego etapu remontu dachu budynku przy ul. Kruczkowskiego 25 ze względu na zły stan techniczny.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego punktu porządku obrad.

Udział w dyskusji wzięli: pan Krzysztof Jur, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pani Stanisława Wrzesień, pani Marzena Roszkowska.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie

korekty założeń do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali użytkowych za

2017 i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 69/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.11.2017 r.

W sprawie:   korekty założeń do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali użytkowych za 2017.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 2 ppkt a) oraz   § 42 ust. 1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji na 2017 rok korektę założeń do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali użytkowych.

§ 2

Założenia do planu remontów po korekcie przedstawione zostały w załączonej tabeli stanowiącej integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2017.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: poinformowała, że podczas posiedzenia Zarządu

odbyła się dyskusja w sprawie dokonania wyboru podmiotu do badania sprawozdania

finansowego za rok 2017.

Po zapoznaniu się z ofertami Zarząd zdecydował, aby wnioskować do Rady Nadzorczej o wybór Stowarzyszenia Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. w Gdańsku.

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego punktu porządku obrad.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pani Stanisława Wrzesień.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie

dokonania wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i poddał ją

pod głosowanie:

Uchwała Nr 70/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.11.2017 r.

W sprawie: dokonania wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy zapisu z § 122 ust. 4 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017: Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o.
w Gdańsku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu na temat zakończonej lustracji za lata 2014-2016.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: poinformowała, że zgodnie z Art. 91  Prawa Spółdzielczego każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Zakończona lustracja obejmowała okres od stycznia 2014 do grudnia 2016 i została przeprowadzona przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy.

Szczegółowo omówiła przebieg lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2014-2016.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń:oznajmił, że na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2017 r. odbędzie się oficjalne przedstawienie informacji Zarządu w sprawie zakończonej lustracji a gościem posiedzenia będzie przedstawiciel Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Przyjęcie stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie pisma pani Danuty Kearney skierowanego do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy zwrócił się do Rady Nadzorczej o zajęcie stanowiska w sprawie pisma skierowanego przez członka Spółdzielni – panią Danutę Kearney.

Następnie odczytał treść pisma pani Danuty Kearney skierowanego do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy oraz projekt stanowiska Rady Nadzorczej w tym zakresie.

Odbyło się głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie pisma pani Danuty Kearney skierowanego do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem stanowiska głosowało 11 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Stanowisko zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „ Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.”

Pracownik działu NCS Marcin Witoszyński: przedstawił informację w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Sprawy wniesione i różne.”

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że Rada Dzielnicy Piecki-Migowo złożyła wniosek do Zarządu LWSM „Morena” o przeznaczenie fragmentu działki pod infrastrukturę teletechniczną (pas służebności) pod budowę instalacji zasilającej kamerę przy szkole Podstawowej przy ul. Marusarzówny, która zostanie zakupiona przez Radę Dzielnicy Piecki-Migowo z własnych środków.

W związku z powyższym poinformował, że koszty za ustanowienie służebności wynoszą 77.000,00 zł a w trybie obustronnych uzgodnień jest możliwość obniżenia stawki z tytułu ustanowienia służebności.

Następnie przedstawił informację dotyczącą awarii dźwigu w budynku przy ul. Marusarzówny 1 A, która miała miejsce w dniu 17.11.2017 r. oraz dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, która świadczy o tym, że dźwignia została wykręcona a numery do pogotowia dźwigowego celowo wydrapane.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka.

Pani Ewa Haberny-Nowicka: przedstawiła wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotyczące inwentaryzacji w Centrum Kultury.

Powyższe wnioski stanowią protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10.11.2017 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 15 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Wniosek nr 1 Pani Marzeny Roszkowskiej

„ Wnioskujemy o przedstawienie przez Zarząd na kolejnym posiedzeniu RN:

1.struktury aktualnej etatyzacji z faktycznym zatrudnieniem (nazwy etatów – w jakich działach).

2.zestawienie ilości pracowników (funkcja) z nienormowanym czasem pracy.

3.zestawienie ilości pracowników (funkcja) posiadających 6-cio miesięczny okres wypowiedzenia.”

Głosowano: za – 11, przeciw – 0.

Wniosek został przyjęty.

Wniosek nr 2 Pani Ewy Haberny-Nowickiej

„ Wnioskuję o:

1. przedstawienie sposobów potwierdzenia przez pracowników obecności w pracy (w odniesieniu do faktycznie wypłaconych wynagrodzeń)

2. przedstawienie sposobu potwierdzenia przybycia i pobytu w pracy pracowników, sposobu ewidencjonowania wyjść pracowników w godzinach pracy, sposobu prawidłowości nadzoru odpracowywanego czasu pracy.

3. przedstawienie sposobu rozliczania się z pracownikami z przepracowanych nadgodzin – czy nadgodziny są oddawane dniami wolnymi; czy też wypłacane są tzw. nadgodziny.

Jeśli tak: zasadność przyjęcia w/w sposobu rozliczania się.

4. kto decyduje o powyższym; jakie są kwoty w skali 3 m-cy.

Wnioskuję aby powyższe postulaty zostały przedstawione w okresie – do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Głosowano: za – 11, przeciw – 0.

Wniosek został przyjęty.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytała pani Marzena Roszkowska.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 16 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pani Ewa Haberny-Nowicka.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

centrum kultury200

strafa ruchu200 new