Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Protokół Nr 16/2017 z dnia 15.12.2017 r.

Protokół Nr 16/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 15.12.2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej - według listy obecności na stan 13 obecnych 9.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i poinformował, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (art. 23, art. 27 oraz art. 48) na wszelkie gromadzenie danych osobowych jak np. zapisywanie, nagrywanie rozmów na zebraniach Rady Nadzorczej (lub poszczególnych Komisji) musi być wyrażona zgoda obecnych.

Jeżeli dane zostaną zgromadzone bez wiedzy i zgody Rady Nadzorczej (lub Komisji) mogą być przetwarzane tylko do własnych celów.

Poinformował, że posiedzenie Rady Nadzorczej jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 2 porządku obrad tj. „Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał proponowany porządek obrad   stanowiący załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej i poddał go pod głosowanie:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 14/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 23.10.2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 15/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 20.11.2017 r.
 5. Informacja Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy w sprawieprzeprowadzonej lustracji pełnej LWSM „Morena” za lata 2014-2016.
 6. Informacja Zarządu w sprawie sprawozdania z realizacji planu oraz wyników ekonomiczno-finansowych za III kwartały 2017 roku.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia założeń do planu ekonomiczno-finansowego LWSM „Morena” w Gdańsku na rok 2018.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pełnomocnictwa panu Piotrowi Litwinowi do dokonywania czynności określonego rodzaju.
 9. Informacja Zarządu o stanie zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach LWSM „Morena”.
 10. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 11. Sprawy wniesione i różne.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 14. Zakończenie obrad.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 3 porządku obrad tj.Przyjęcie protokołu Nr 14/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 23.10.2017 r.”

Protokół nr 14/2017 z dnia 23.10.2017 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem protokołu nr 14/2017 z dnia 23.10.2017 r. głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Protokół nr 14/2017 z dnia 23.10.2017 r. został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. „ Przyjęcie protokołu Nr 15/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 20.11.2017 r.”

Protokół nr 15/2017 z dnia 20.11.2017 r. został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem protokołu nr 15/2017 z dnia 20.11.2017 r. głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Protokół nr 15/2017 z dnia 20.11.2017 r. został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 5 porządku obrad tj. „ Informacja Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy w sprawie przeprowadzonej lustracji pełnej LWSM „Morena” za lata 2014-2016.”

Lustrator Krajowej Rady Spółdzielczej mgr. Tadeusz Stefek: szczegółowo omówił przeprowadzoną lustrację pełnąza lata 2014-2016, która odbyła się w dniach 20.09.2017 r. - 15.11.2017 r.

Odczytał i omówił list polustracyjny oraz wnioski wynikające zprzeprowadzonej lustracji.

Oznajmił Radzie Nadzorczej, że należy przestrzegać regulaminu Rady Nadzorczej i jej Komisji w zakresie częstotliwości obywania i protokołowania posiedzeń, a także w zakresie wyboru osób funkcyjnych w tym organie.

Ponadto poinformował, że według § 42 ust. 1 pkt.18 do zakresu Rady Nadzorczej należy uczestniczenie w lustracji Spółdzielni oraz przedstawienie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wniosków z każdej przeprowadzonej lustracji Spółdzielni, a także nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Lustrator Krajowej Rady Spółdzielczej mgr. Tadeusz Stefek, pan Jerzy Biesiadowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski.

Udział w dyskusji wzięli także członkowie Spółdzielni: pani Mirosława Grzybowska, pani Halina Wojnicz.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: poinformował, że stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wniosków polustracyjnych zostanie przyjęte na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 6 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu w sprawie sprawozdania z realizacji planu oraz wyników ekonomiczno-finansowych za III kwartały 2017 roku.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji planu oraz wyników ekonomiczno-finansowych za III kwartały 2017 roku.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pan Jerzy Biesiadowski, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska.

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Zarządu w sprawie sprawozdania z realizacji planu oraz wyników ekonomiczno-finansowych za III kwartały 2017 roku.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem informacji głosowało 9 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza przyjęła informację w sprawie sprawozdania z realizacji planu oraz wyników ekonomiczno-finansowych za III kwartały 2017 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 7 porządku obrad tj. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia założeń do planu ekonomiczno-finansowego LWSM „Morena” w Gdańsku na rok 2018.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: szczegółowo omówiła założenia do planu ekonomiczno-finansowego LWSM „Morena” w Gdańsku na rok 2018.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli:Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska, pani Marzena Roszkowska, Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski, pan Krzysztof Jur, Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka, pan Stanisław Lizakowski, pan Sławomir Szabuńko.

Pan Stanisłąw Lizakowski: ze względu na nieobecność przewodniczącej komisji rewizyjnej pani Ewy Haberny-Nowickiej odczytał protokół z posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 11.12.2017 r.

Poinformował, że komisja rewizyjna rekomenduje przyjęcie założeń do planu ekonomiczno-finansowego LWSM „Morena” w Gdańsku na rok 2018.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał projekt uchwały w sprawie

zatwierdzenia założeń do planu ekonomiczno-finansowego LWSM „Morena” w Gdańsku na

rok 2018 i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 71/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 15.12.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia założeń do planu ekonomiczno-finansowego LWSM „Morena” w Gdańsku na rok 2018.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku działając na mocy § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni LWSM „Morena” uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się przedłożone „ Założenia do Planu Ekonomiczno-Finansowego działalności LWSM „Morena” na rok 2018.
 2. Wyżej wymieniony dokument stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych. Nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 8 porządku obrad tj. „ Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pełnomocnictwa panu Piotrowi Litwinowi do dokonywania czynności określonego rodzaju.”

Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski: poinformował, że Zarząd podjął decyzję o zatrudnieniu nowego kierownika działu administracji – pana Piotra Litwina.

Przedstawił projekt w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pełnomocnictwa panu Piotrowi Litwinowi do dokonywania czynności określonego rodzaju.

Pan Stanisław Lizakowski: stwierdził, że komisja rewizyjna oraz Prezydium powinni zostać poinformowani na jakich warunkach Zarząd zatrudnia pracowników na kierowniczych stanowiskach.

W związku z powyższym złożył wniosek, aby powyższy punkt porządku obrad został przeniesiony na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski: zwrócił uwagę, że pełnomocnictwo nie dotyczy zaciągania zobowiązań a jedynie czynności organizacyjnych np. samodzielnego odpowiadania na pisma przychodzące.

Odbyło się głosowanie w sprawie przeniesienia punktu 8 porządku obrad tj. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pełnomocnictwa panu Piotrowi Litwinowi do dokonywania czynności określonego rodzaju.” na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 9 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych. Nie było głosów przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 9 porządku obrad tj. „ Informacja Zarządu o stanie zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach LWSM „Morena”.”

Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska: przedstawiła informację w zakresiezadłużeń lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.

Odbyła się dyskusja w powyższej sprawie.

Udział w dyskusji wzięli: pani Marzena Roszkowska, Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska.

Rada Nadzorcza przyjęła informację w zakresiestanu zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Informacja o stanie zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 10 porządku obrad tj. „ Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.”

Pracownik działu NCS pani Karolina Wolf: przedstawiła informację w sprawie spraw zgłaszanych podczas dyżurów członków Rady Nadzorczej w listopadzie 2017 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 11 porządku obrad tj. „ Sprawy wniesione i różne.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń: odczytał pismo Zarządu z informacją o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu klatek schodowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych LWSM „Morena” w Gdańsku.

Pan Kazimierz Kamiński: podjął następujące tematy:

- wydawanie identyfikatorów oraz postawienie znaków zakazu wjazdu przy ul. Bulońskiej,

- uwagi dotyczące malowania wiatrołapów oraz klatki przy ul. Bulońskiej 42 B,

- sprawę zgłoszoną przez panią Marię Jagodę-Madalińską dot. zwężenia chodnika,

- propozycja wprowadzenia opłat za parkowanie (parkometrów) na terenie osiedla.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: poinformował, że Zarząd podejmie działanie w sprawach zgłaszanych przez Pana Kazimierza Kamińskiego. Odnosząc się do kwestii miejsc parkingowych na terenie osiedla zaproponował, aby odbyć spotkanie komisji inwestycyjnej oraz komisji regulaminowej z administratorami osiedla.

Pani Marzena Roszkowska: poprosiła Zarząd o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na malowanie klatek schodowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych LWSM „Morena” w Gdańsku. Zapytała, kto z Rady Nadzorczej będzie obserwatorem przetargu.

Zastępca Prezesa pan Henryk Talaśka: udzielił szczegółowych informacji na temat powyższego przetargu.

Ustalono, że obserwatorami przetargu będą: pani Marzena Roszkowska, pan Kazimierz Kamiński oraz pan Krzysztof Jur.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 12 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.”

Wniosek nr 1 Pana Jerzego Biesiadowskiego

„ opracowanie czytelnego dla mieszkańców skrótu listu polustracyjnego. Następnie po uzyskaniu autoryzacji związku rewizyjnego umieszczenie go na stronie Spółdzielni oraz na łamach prasy lokalnej.”

Głosowano:

Za – 8, przeciw – 0. (8 obecnych)

Wniosek został przyjęty.

Wniosek nr 2 Pana Lechona Całunia

„ Rada Nadzorcza wnioskuje o nie zatrudnianie nowych pracowników do czasu opracowania struktury organizacyjnej wraz z etatyzacją (zgodnie z wnioskiem lustracji). W pilnych sprawach prosimy o konsultację z RN.”

Odbyła się dyskusja w sprawie powyższego wniosku.

Udział w dyskusji wzięli: Prezes Zarządu pan Mariusz Bykowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń, pan Stanisław Lizakowski,pani Marzena Roszkowska,Główna Księgowa pani Marzena Ostrowska.

Wniosek został poddany pod głosowanie.

Głosowano:

Za – 7, przeciw – 1. (8 obecnych)

Wniosek został przyjęty.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków odczytał pan Krzysztof Jur.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń przeszedł do punktu 13 porządku obrad tj. „ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.”

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej odczytała pani Joanna Kuczer-Bińko.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Lechon Całuń,kończąc zebranie, podziękował wszystkim za obecność.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Karolina Wolf

 

 

centrum kultury200

strafa ruchu200 new