Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 35/2017 w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.

Uchwała nr 35/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 12.06.2017 r.

W sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na udzielenie przez Zarząd Spółdzielni pracownikowi Spółdzielni Pani Iwonie Jasnowskiej – Kierownikowi Centrum Kultury im. Jana Pawła II pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju opisanych w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano: za – 9, przeciw – 0, wstrzymujący – 0 .

Przewodniczący RN       Sekretarz RN

Załącznik do uchwały nr …../2017 z dnia
Rady Nadzorczej LWSM „Morena”

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku upoważnia Panią Iwonę Jasnowską – Kierownika Centrum Kultury im. Jana Pawła II do dokonywania następujących czynności:

a. Podpisywania wraz z członkiem Zarządu:

- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku,

- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Straży Pożarnej,

- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

- pism składanych w imieniu LWSM „Morena” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku;

b. Składania jednoosobowo oświadczeń woli za Spółdzielnię, w sprawach wiążących się z zaciąganiem zobowiązań przez Spółdzielnię do kwoty 3.000,00 zł /słownie złotych: trzy tysiące/ miesięcznie;

c. Składania wraz z członkiem Zarządu oświadczeń woli za Spółdzielnię, w sprawach wiążących się z zaciąganiem zobowiązań przez Spółdzielnię powyżej 3.000,00 zł /słownie złotych: trzy tysiące/.