Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 33/2021 w sprawie: zobowiązania Zarządu do prowadzenia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczącychrealizacji inwestycji użytkowej na nieruchomości położonej przy ul. Rakoczego stanowiącej działkę nr 42/8 oraz wyrażenia zgody na ...

Uchwała nr 33/2021
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 25.10.2021 r.
 

W sprawie: zobowiązania Zarządu do prowadzenia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczącychrealizacji inwestycji użytkowej na nieruchomości położonej przy ul. Rakoczego stanowiącej działkę nr 42/8 oraz wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy działki nr 42/8 i 42/9 położonych przy ul. Rakoczego.

 

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie § 123 ust. 1,2 i 3 oraz § 51 ust. 1,2 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie art. 46 § 1 pkt 3 Ustawy Prawo Spółdzielcze (Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.), postanawia:

§ 1

Mając na względzie konieczność kompleksowego przygotowania propozycji inwestycji użytkowej, podlegającej rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, postanawia:

 

  1. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do prowadzenia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących inwestycji użytkowej zaspokajającej potrzeby Członków Spółdzielni i Ich Rodzin na nieruchomości położonej przy ulicy Rakoczego w Gdańsku stanowiącej działkę nr 42/8 obrębu 52, w tym w szczególności: przygotowania założeń organizacyjno-finansowych, projektu planu rzeczowo-finansowego inwestycji, regulaminu rozliczania kosztów i ustalania wartości początkowej, rozpoznania rynku pod kątem wykonawców, warunków wykonania inwestycji praz przedstawienia Radzie Nadzorczej rekomendacji w tej sprawie.

  2. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do prowadzenia wszelkich koniecznych działań dla przygotowania koncepcji inwestycji użytkowej na wskazanej powyżej nieruchomości oraz zbadania możliwości i warunków jej realizacji, w szczególności:

  • przygotowania założeń oraz wizualizacji inwestycji użytkowej;

  • przeprowadzenia badania gruntu pod kątem możliwości prowadzenia inwestycji użytkowej;

  • uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,

  • uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie inwestycji użytkowej,

  • uzyskania odpowiednich uzgodnień z gestorami mediów,

  • uzyskania odpowiednich uzgodnień z zarządcami dróg;

z jednoczesnym zabezpieczeniem pokrycia wydatków na sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz zlecenia wykonania niezbędnych czynności i dokumentacji podmiotom trzecim posiadającym doświadczenie w przygotowywaniu inwestycji użytkowych pod kątem formalno-prawnym.

  1. Wyrazić zgodę na udzielanie przez Zarząd pełnomocnictw osobom trzecim do dokonywania czynności wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

 

§ 2

Rada Nadzorcza wyraża również zgodę, na podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do zawarciadługoletniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Rakoczego, stanowiącej działkę nr 42/8 oraz działkę nr 42/9 obrębu 52, której dotyczy Uchwała nr 17/2021 Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie „zobowiązania Zarządu do prowadzenia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczącychrealizacji inwestycji użytkowej na nieruchomości położonej przy ul. Rakoczego stanowiącej działkę nr 42/9”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto, głosowano : „za” - 11, „przeciw” - 0, „wstrzymujący” - 0.

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej                        Sekretarz Rady Nadzorczej