Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 49/2023 w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pełnomocnictwa panu Pawłowi Orlikowskiemu do dokonywania czynności określonego rodzaju.

Uchwała nr 49/2023
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 09.10.2023 r.W sprawie:
wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pełnomocnictwa panu Pawłowi Orlikowskiemu do dokonywania czynności określonego rodzaju.


Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2  Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:


§ 1


Wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictw Panu Pawłowi Orlikowskiemu do czynności opisanych w załączniku do niniejszej uchwały, który stanowi jej integralną część.


 § 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwałę przyjęto, głosowano: „za” - 11   głosów, „przeciw” - 0     „wstrzymało się” - 0
Sekretarz RN                                       Przewodniczący RN

 

 

 

Załącznik  do uchwały RN 49/2023


PEŁNOMOCNICTWO


Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morena", z siedzibą w Gdańsku przy ul. Migowskiej 77 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000216473, REGON 000664645, NIP 584-020-35-70,  reprezentowana przez:

  1. Mariusza Bykowskiego –  Prezesa Zarządu,
  2. Piotra Litwina  – Zastępcę Prezesa Zarządu


udziela niniejszym pełnomocnictwa

Panu Pawłowi Orlikowskiemu
PESEL              

pracownikowi Działu Technicznego do:
reprezentowania LWSM „Morena” w Gdańsku przed Urzędem Miejskim w Gdańsku  w tym do odbioru pism oraz innych dokumentów,
  1. udzielania zgód na przeprowadzenie remontów w lokalach mieszkalnych, udzielania informacji o remontach, udzielania informacji o budynkach, wydawania firmom telekomunikacyjnym warunków i zgód na podłączanie abonentów i prowadzenie sieci teletechnicznych przez pomieszczenia wspólne, a także samodzielnego sporządzania i podpisywania korespondencji wychodzącej z Działu Technicznego LWSM „Morena” w powyższym zakresie,
  2. odbioru, wystawiania, zatwierdzenia merytorycznego faktur VAT i innych dowodów księgowych.


Pełnomocnictwa udzielono w dniu ………………… i obowiązuje do dnia …………………

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia pełnomocnika do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „MORENA” z siedzibą w Gdańsku.


_________________                                               _______________