Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 50/2023 w sprawie: wyrażenia zgody przez Zarząd na udzielenie Pani Marzenie Ostrowskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju.

Uchwała nr 50/2023
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 09.10.2023 r.

 


W sprawie: wyrażenia zgody przez Zarząd na udzielenie Pani Marzenie Ostrowskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na podstawie § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictw Pani Marzenie Ostrowskiej do
czynności opisanych w załączniku do niniejszej uchwały, który stanowi jej integralną część.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę przyjęto, głosowano: „za” - 11   głosów, „przeciw” - 0     „wstrzymało się” - 0

 


Przewodniczący Rady Nadzorczej                              Sekretarz Rady Nadzorczej   

 

 

 

 

 

Załącznik nr1 do uchwały RN 50/2023


PEŁNOMOCNICTWO

Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morena", z siedzibą w Gdańsku przy ul. Migowskiej 77 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000216473, REGON 000664645, NIP 584-020-35-70,  reprezentowana przez:

  1. Mariusza Bykowskiego –  Prezesa Zarządu,
  2. Piotra Litwina  – Zastępcę Prezesa Zarządu

udziela niniejszym pełnomocnictwa

Pani Marzenie Ostrowskiej
PESEL              

Głównej Księgowej Spółdzielni do reprezentowania Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena", z siedzibą w Gdańsku do:

  • podpisywania jednoosobowo dokumentów sprawozdawczych dla właściwych organów Krajowej Administracji Skarbowej.
  • przekazywania jednoosobowo dokumentacji i powziętych informacji dla właściwych organów Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Pełnomocnictwa udzielono w dniu ………………… i obowiązuje do dnia …………………

Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia pełnomocnika do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „MORENA” z siedzibą w Gdańsku.


_________________                         _______________