Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Zwołanie Walnego Zgromadzenia w częściach w dniach 06.04.2019 i 13.04.2019

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 83 ust. 2. i 6. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U.2018. poz.845.) oraz na podstawie § 32. ust. 1. Statutu Spółdzielni w związku z §31 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena" z siedzibą w Gdańsku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dwóch częściach.

Zgodnie z § 31 ust 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza LWSM „Morena" w Gdańsku uchwałą nr 9/2019 z dnia 25.02.2019 roku zaliczyła Członków Spółdzielni posiadających tytuły do lokali przy określonych ulicach do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:


Część I: Członkowie LWSM „Morena" posiadający tytuły do lokali przy ulicach: Bulońskiej, Budapesztańskiej, Burgaskiej, Czecha, Marusarzówny, Orańskiej, Powstania Kościuszkowskiego, Powstania Listopadowego, Warneńskiej, Związku Jaszczurczego, Żylewicza uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.04.2019 roku o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej XX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dobrowolskiego 6 w Gdańsku.
W przypadku gdyby co najmniej 13 kandydatów do Rady Nadzorczej nie uzyskałoby co najmniej 50% ważnie oddanych głosów lub gdyby kandydaci z 13 najwyższym wynikiem otrzymali równą ilość głosów, przeprowadzona zostanie druga uzupełniająca tura wyborów w dniu 27.04.2019 roku o godzinie 9:00 w Centrum Kultury przy ulicy Nałkowskiej 3 w Gdańsku.

Część II: Członkowie LWSM „Morena" posiadający tytuły do lokali przy ulicach: Amundsena, Arctowskiego, Czubińskiego, Dobrowolskiego, Gojawiczyńskiej, Kolumba, Matuszewskiego (dawna Kruczkowskiego), Kusocińskiego, Myczkowskiego, Nałkowskiej, Piecewskiej, Powstania Styczniowego, Raciborskiego, Wileńskiej, Wyrobka, Suwalskiej, Zabłockiego uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.04.2019 roku o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej XX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dobrowolskiego 6 w Gdańsku.
W przypadku gdyby co najmniej 13 kandydatów do Rady Nadzorczej nie uzyskałoby co najmniej 50% ważnie oddanych głosów lub gdyby kandydaci z 13 najwyższym wynikiem otrzymali równą ilość głosów, przeprowadzona zostanie druga uzupełniająca tura wyborów w dniu 27.04.2019 roku o godzinie 14:00 w Centrum Kultury przy ulicy Nałkowskiej 3 w Gdańsku.

W terminie 7 dni od zakończenia drugiej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.04.2019 roku, Kolegium Walnego Zgromadzenia poinformuje o wynikach wyborów oraz ewentualnej konieczności przeprowadzenia drugiej tury co do nieobsadzonych miejsc w Radzie Nadzorczej. Wyniki wyborów oraz informacja o ewentualnej drugiej turze zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni, siedzibach administracji, Centrum Kultury oraz na stronie internetowej www.morena.com.pl.

Jeżeli Kolegium Walnego Zgromadzenia ustali, że w wyniku głosowania w dniach 06.04.2019 oraz 13.04.2019 wybory do Rady Nadzorczej zakończyły się obsadzeniem wszystkich miejsc w Radzie Nadzorczej, II tura nie odbędzie się.


W przypadku gdy Członek Spółdzielni posiada więcej niż jeden tytuł do lokalu, a lokale te zaliczone są do różnych części Walnego Zgromadzenia, Członek ten uprawniony jest do wybrania części Walnego Zgromadzenia, w której chce uczestniczyć. Wyboru części nie trzeba wcześniej zgłaszać.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni w dniach Walnego Zgromadzenia na godzinę przed rozpoczęciem obrad w danym dniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Asesorów.
5. Wybór Komisji:
  a) Komisji Wniosków;
  b) Komisji Wyborczej;
  c) Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 – dyskusja.
7. Sprawozdanie Komisji Wyborczej co do listy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
8. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.
9. Wybory Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zamknięcie obrad.

 

INFORMACJE:

  1. Z materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą się zapoznawać w siedzibie Spółdzielni od dnia 15.03.2019r.
  2. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć Członkowie Spółdzielni lub ich pełnomocnicy. Warunkiem udziału jest okazanie dokumentu tożsamości oraz (w przypadku pełnomocników) złożenie pisemnego dokumentu pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentacji Członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. Oryginał pełnomocnictwa stanowi załącznik do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem nie może być pracownik Spółdzielni. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.
  3. Prawo zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej przysługuje Członkom Spółdzielni obecnym na Walnym Zgromadzeniu. Dopuszcza się także zgłaszanie kandydatów nie później niż na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Spółdzielni. UWAGA: w przypadku zgłoszenia kandydatury dopiero na II części Walnego Zgromadzenia, nie będzie ona poddana pod głosowanie w zakończonej już I części Walnego Zgromadzenia.
  4. Zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, adres jego zamieszkania (w przypadku gdy kandydat jest pełnomocnikiem osoby prawnej, także nazwę i adres Członka osoby prawnej), oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych w związku z kandydowaniem do Rady Nadzorczej, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zgłaszającej oraz podpis 10 Członków popierających kandydaturę.
  5. Zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Osoba kandydująca na Członka Rady musi być obecna podczas obrad Walnego Zgromadzenia i jest zobowiązana do przedstawienia swojej osoby obecnym na obradach Członkom Spółdzielni wraz z informacją o nieistnieniu przeszkód w kandydowaniu wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W celu umożliwienia realizacji ww. obowiązku zgłoszonym Kandydatom oraz Członkom zamierzającym na danej części Walnego Zgromadzenia zgłosić swoja kandydaturę, wydawane będą identyfikatory z napisem „KANDYDAT". Kandydaci nie mają prawa uczestnictwa w głosowaniach i dyskusjach, chyba że występują równocześnie w charakterze Członka lub pełnomocnika Członka uprawnionego do wzięcia udziału w danej części Walnego Zgromadzenia.

icon ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

dyzury pogotowia technicznego200

przedszkole200

ebok 200k

centrum kultury200

aktualnosci z moreny200

kronika200n

Odwiedza nas 346 gości oraz 0 użytkowników.