Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Lustracja pełna LWSM „Morena” za lata 2017-2019 – podsumowanie i List polustracyjny

LWSM „Morena" informuje o wykonaniu przez Spółdzielnię obowiązku ustawowego i przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku.


Przedmiot lustracji obejmował całokształt działalności Spółdzielni, w tym: organizację Spółdzielni, stan prawny aktywów, sprawy członkowskie, , gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, gospodarkę remontową, gospodarkę finansową, realizację obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ustalenia lustracji zawarte w protokole z lustracji i Liście polustracyjnym (dostępny w załączeniu) potwierdzają m.in. poniższe podsumowania:

 • - posiadanie przez Spółdzielnię wymaganych statutem unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym,
 • - lustracja nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie częstotliwości, terminowości i sposobu zwołania Walnych Zgromadzeń Członków; nie budzi również zastrzeżeń przebieg obrad tego organu oraz sposób jego udokumentowania,
 • - w okresie objętym badaniem Rada Nadzorcza zgodnie z zakresem swoich kompetencji zajmowała się najistotniejszymi sprawami związanymi z bieżącą działalnością Spółdzielni wypełniając funkcje kontroli i nadzoru, a dokumentacja pracy Rady Nadzorczej jest kompletna i prowadzona właściwie,
 • - nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu, który jako organ wykonawczy w strukturze organów samorządowych pełnił jednocześnie rolę kierowniczą w bieżącej działalności Spółdzielni rozumianej jako podmiot gospodarczy,
 • - uchwalona przez Radę Nadzorczą struktura organizacyjna Spółdzielni umożliwia prawidłową realizację zadań Spółdzielni jako podmiotu gospodarczego,
 • - w Spółdzielni wdrożony jest system kontroli gospodarczej i ochrony mienia, a przyjęte rozwiązania oraz sposób ich realizacji nie budzi zastrzeżeń,
 • - lustracja nie wykazała nieprawidłowości w gospodarce lokalami użytkowymi i wydzierżawiania wolnych terenów, a w zawartych umowach najmu interesy Spółdzielni zostały należycie zabezpieczone,
 • - w badanym okresie Spółdzielnia przeprowadziła okresowe przeglądy stanu technicznego zasobów, w tym pod kątem ustalenia potrzeb remontowych i sporządzenia planów remontów,
 • - umowy zawarte z wykonawcami robót remontowych zawierały postanowienia zapewniające należytą ochronę interesów Spółdzielni, postanowienia te były w pełni realizowane, w tym także w zakresie rozliczeń finansowych z wykonawcami; nie stwierdzono także nieprawidłowości w sposobie sprawowania nadzoru nad realizowanymi remontami,
 • - ewidencja księgowa Spółdzielni prowadzona była na bieżąco; terminowo sporządzono sprawozdania finansowe, które po weryfikacji dokonanej przez Biegłego Rewidenta i przyjęciu przez Radę Nadzorczą były corocznie zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie i złożone w uprawnionych instytucjach,
 • - ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w badanym okresie umożliwiała bieżącą realizację zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym oraz wobec dostawców robót i usług,
 • - Związek Rewizyjny stwierdza, że w okresie objętym lustracją badanie lustracyjne nie wykazało naruszeń prawa w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności działania Spółdzielni.

Rekomendacje wynikające z ustaleń lustracji obejmują rozważenie przez organy statutowe Spółdzielni:

 • - kontynuowania prac mających na celu uchwalenie nowej treści statutu zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • - dokonania aktualizacji treści unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym,
 • - rozważenie potrzeby wykonania napraw i remontów wykazanych w protokole z przeglądu zasobów,
 • - kontynuowania prowadzonych działań w zakresie windykacji opłat za używanie lokali użytkowych,
 • - dokonania analizy aktualnej sytuacji finansowej w gospodarce nieruchomościami Spółdzielni pod kątem zapewnienia pełnego pokrycia kosztów eksploatacji i technicznego utrzymania nieruchomości opłatami wnoszonymi przez użytkowników lokali oraz zlikwidowania ujemnego salda funduszu remontowego występującego na koniec 2019 roku (225.356,25 zł).

Pełna treść Listu polustracyjnego dostępna w załączeniu.

Załącznik: icon List polustracyjny.pdf