Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Aktualizacja 2022-06-22

W tej sekcji znajdą Państwo odpowiedzi na często zadawane pytania oraz informacje prostujące nieprawdziwe doniesienia lub wręcz plotki.

Zależy nam na transparentności, dlatego jeżeli dana informacja była aktualizowana, oznaczamy to innym kolorem oraz wpisujemy datę zmiany.

 

Inwestycja w rejonie parkingu przy ul. Warneńskiej

 

Aktualizacja 2022-06-22

 

 

 

Szanowni Państwo
W trzecim tygodniu czerwca rozpoczną się prace przygotowawcze do inwestycji firmy Rutkowski Development. W pierwszym etapie prace będą się odbywać w zakresie modernizacji terenu parkingu przy ul. Warneńskiej. Prace będą polegały na przygotowaniu przez inwestora budowy drogi dojazdowej do inwestycji od strony ul.Belgradzkiej. To pozwoli na uniknięcie zagrożenia wyznaczenia przez sąd tzw. "drogi koniecznej" między budynkami przy ul. Warneńskiej (nr 7 i 9), która jest
teraz drogą wewnętrzną. Prace te mają potrwać około 1,5 miesiąca. Będą się toczyć w godz od 7 do 19 w dni robocze.

więcej informacji pod linkiem: http://www.morena.com.pl/index.php/organy-spoldzielni/zarzad/informacje-zarzadu/2138-inwestycja-przy-warnenskiej-20221

Dzierżawca parkingu przy ul. Warneńskiej, firma Zając Usługi Parkingowe informuje, że na czas remontu informuje istnieje możliwość korzystania z parkingów zlokalizowanych przy ul. Jaskowa Dolina 101 lub Matuszewskiego 11. Stosowną informację Dzierżawca przekazał użytkownikom parkingu.

Dlaczego wprowadzono podwyżkę czynszów - od lutego 2022?

Aktualizacja 2022-02-02

Lutowa podwyżka jest efektem wzrostu opłat całkowicie niezależnych od spółdzielni. Bardzo istotnie wzrosła opłata za użytkowanie wieczyste gruntów.

 

Nasza spółdzielnia otrzymała informację o wzroście wysokości tych opłat o niemal pół miliona złotych.Tak poważny wzrost opłat, całkowicie niezależny od spółdzielni, przekłada się niestety na rachunki dla mieszkańców. Jak wspomnieliśmy, na razie podwyżką opłat objęto część gruntów, a to już skutkuje wzrostem opłat o 10 groszy od metra kwadratowego. Jeżeli dojdzie do podwyżki opłat za wszystkie grunty, opłata może wzrosnąć nawet o dalsze 34 grosze miesięcznie od metra kwadratowego powierzchni mieszkania.

 

Czy jest możliwość uniknięcia tych opłat? 10 lat temu spółdzielnia wygrała przed sądem podobną sprawę.

 

Zarząd, we współpracy z prawnikami oraz rzeczoznawcą bada możliwość i zasadność zaskarżenia decyzji miasta w sądzie. Jest to jednak długa droga, nawet jeżeli zakończy się pozytywnie.

 

Dlaczego ten wzrost jest aż tak duży? 10 gr od metra kwadratowego.

 

Nasza spółdzielnia ma aż 66 hektarów gruntów w użytkowaniu wieczystym na 90 hektarów ogółem. Ponad 20 hektarów to działki własnościowe, zabudowane przede wszystkim budynkami mieszkalnymi. W użytkowaniu wieczystym mamy tereny zielone, drogi, chodniki. Jest to sporo przestrzeni,
za którą płacą wszyscy Spółdzielcy. W porównaniu do innych spółdzielni nasza spółdzielnia ma duży udział terenów niezabudowanych, wynoszący ok dwóch trzecich całego obszaru.

 

 

W sprawie informacji, jakoby były wiceprezes, obecnie osoba, przeciwko której prowadzone są działania Prokuratury, „nadal pobierał pieniądze ze Spółdzielni"


Były wiceprezes przebywa na zwolnieniu lekarskim od stycznia br., zatem zgodnie z przepisami jest objęty wypłatami z ZUS, a nie ze Spółdzielni.

Aktualizacja 2021-10-27: z dniem 24 października 2021 rozwiązana została umowa o pracę między LWSM "Morena" w Gdańsku a byłym wiceprezesem.

Kiedy zostanie zwołane Walne Zgromadzenie?

 Od czasu wybuchu epidemii przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia stało się praktycznie niemożliwe. Przepisy tak zwanej Tarczy Antykryzysowej przedłużyły ustawowy termin zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowych na okres 6 tygodni od dnia ustania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Cały obszar Polski zostaje ponownie objęty najwyższym stopniem zagrożenia co sprawia że niemożliwe jest przewidzenie kiedy warunki pozwolą na zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Spółdzielnia nie wyprzedaje działek.
Wobec pojawiających się plotek o rzekomym wyprowadzaniu działek Spółdzielni informujemy, że nic takiego nie ma miejsca. Ostatni przypadek zbycia działek to przeprowadzona przed laty zamiana z Gminą Gdańsk kilku skrawków terenu wokół szkoły przy ulicy Gojawiczyńskiej na działkę przy ulicy Migowskiej. Zamiana odbyła się po latach starań z obu stron i oczywiście za zgodą Walnego Zgromadzenia. Zgoda Walnego Zgromadzenia jest warunkiem niezbędnym dla zbycia jakichkolwiek działek Spółdzielni. W ostatnich latach ani Zarząd, ani Rada Nadzorcza ani nikt z Członków nie wnioskował nawet o podjęcie takich uchwał. 

 Z uwagi na ponownie rozpowszechniane przez PSR „Maximus" informacje na temat rzekomego zadłużenia Spółdzielni względem PSR „Maximus" na kwotę 2,6 mln zł, Zarząd Spółdzielni po raz kolejny informujemy, że to PSR „Maximus" jest dłużnikiem Spółdzielni z uwagi na nieregulowanie należności czynszowych oraz opłat za zużywane media. Od czerwca 2018 r. nastąpiła tylko jedna wpłata tytułem pierwszej raty ugody. Przeciwko PSR „Maximus" toczy się szereg postępowań sądowych mających na celu wyegzekwowanie należności czynszowych oraz kar umownych za nieopróżnienie lokalu, które łącznie do dnia dzisiejszego wynoszą ponad 800 000 zł. Postępowania te są celowo przedłużane przez PSR „Maximus", które angażując się w protesty liczy na zmianę organów Spółdzielni i darowanie zaległości.

W kwestii sfałszowania ugody, Zarząd Spółdzielni potwierdza, że podejmował próbę polubownego załatwienia sprawy zadłużenia na lokalu zawierając z PSR „Maximus" ugodę rozkładającą je na raty. Podpisany przez członków zarządu PSR „Maximus" dokument ugody został dostarczony osobiście przez jednego z członków zarządu PSR "Maximus" Bartosza Brodzińskiego. Pan Brodziński dostarczył również do Spółdzielni potwierdzenie przelewu pierwszej raty. Na skutek niewykonania ugody w dalszej części oraz dalszym zaprzestaniu płatności, Spółdzielnia rozwiązała umowę najmu i skierowała pozwy o zapłatę. Po wniesieniu pozwów, okazało się, że dokument dostarczony osobiście przez jednego z członków zarządu PSR „Maximus" mógł być sfałszowany. W tej sprawie toczy się postępowanie, na którego wyniki Zarząd Spółdzielni oczekuje.

Pomimo tego, że od ponad dwóch lat PSR „Maximus" funkcjonuje na koszt mieszkańców Spółdzielni, nie regulując jakichkolwiek należności i odmawiając do dnia dzisiejszego zwrotu lokalu, członkowie jego zarządu prezentowani są na publicznych spotkaniach jako pokrzywdzeni działaniami Spółdzielni i walczącymi o sprawiedliwość.

Dlatego też ze zdziwieniem obserwujemy współpracę Bogusława Hegera, byłego członka Zarządu Spółdzielni (z której to funkcji został odwołany przez Radę Nadzorczą) oraz członków zarządu PSR „Maximus" Bartosza Brodzinskiego i Krzysztofa Szymaniaka – byłego pracownika Spółdzielni (który jak się ostatnio okazało, pracując na rzecz Spółdzielni, działał również na rzecz zadłużonego PSR „Maximus" oraz innych podmiotów powiązanych z p. Brodzińskim) przy organizacji protestów mieszkańców przeciwko władzom Spółdzielni. Członkowie PSR „Maximus" zapraszani są przez organizatora protestów do głosu, jako pokrzywdzeni przez Spółdzielnie, podczas gdy PSR „Maximus" jako dłużnik Spółdzielni kredytuje swoją działalność ze środków mieszkańców Spółdzielni nie regulując jakichkolwiek należności za zajmowany bezprawnie lokal.

Szersza informacja o zadłużeniu PSR "Maximus": http://www.morena.com.pl/index.php/organy-spoldzielni/zarzad/informacje-zarzadu/1927-komunikat-zarzadu-ad-maximus-20201106

Szersze informację o organizatorach protestów oraz ich intencjach opisane zostały przez przewodniczącego Rady Nadzorczej Lechona Całunia w artykule w Aktualnościach z „Moreny", jakie ukazały się w listopadzie 2020 roku, strony 3 do 5. Wydanie dostępne pod adresem: http://www.morena.com.pl/images/stories/gazetki/BIULETYN_2020_WWW.pdf?699f2789a261c6e2491bb09c2860de3d=02485803700b5c43f468c811445d2559

 Wobec podnoszonego publicznie przez organizatora protestów Bogusława Hegera zarzutów na temat rzekomego bezprawnego przejmowania czy pozbawiania  mieszkań lokatorów, informujemy, że wszelkie działania Spółdzielni względem zadłużonych członków Spółdzielni przeprowadzane są w sposób legalny, z poszanowaniem obowiązujących przepisów. Jednocześnie przypominamy, że Spółdzielnia nie posiada prawa pozbawienia prawa do lokalu bez wyroku Sądu, czy to wygaszającego prawo do lokalu czy też wyroku eksmisyjnego, w trakcie których badana jest prawidłowość działania organów Spółdzielni.

Ciężko odnieść się do tak stawianych publicznie zarzutów, gdy pomawiający organy Spółdzielni nie przedstawiają żadnych okoliczności, w jakich miałoby dojść do naruszenia praw lokatorów poprzestając jedynie na ogólnikowych zarzutach o nieprawidłowościach.

Jednocześnie Spółdzielnia zaprzecza twierdzeniom Bogusława Hegera jakoby przetargi na sprzedaż mieszkań odbywały się „w ciągu 15 sekund od pojawienia się ogłoszenia o przetargu". Przetargi organizowane są zgodnie z Regulaminem przetargu na zbycie lokali na warunkach prawa odrębnej własności przez LWSM Morena, w ramach którego ogłoszenie publikowane jest nie tylko w siedzibie Spółdzielni, na stronie, na tablicach ogłoszeniowych, ale także w środkach masowego przekazu (min. Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza). Przetargi na zbycie lokali cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy uczestniczą w licytacjach.

 W kwestii sugerowanego w doniesieniach medialnych fałszowania dokumentów, m.in. ugody między Spółdzielnią a stowarzyszeniem Maximus, chcemy poinformować, że podpisaną ugodę złożył w Spółdzielni osobiście pan Bartosz Brodziński, syn Andrzeja Brodzińskiego i członek Stowarzyszenia Maximus, który jest również członkiem zarządu PSR Maximus. Do czasu procesu sądowego o zapłatę należności czynszowych objętych ugodą, autorstwo podpisów pod ugodą nie budziło wątpliwości władz Spółdzielni. Nadto, to z firmy Bartosza Brodzińskiego wpłynęła pierwsza rata przewidziana ugodą, co dodatkowo uwiarygodnia fakt jej zawarcia.

Obecnie toczy się kilka postępowań cywilnych o zapłatę czynszu za najem lokalu przy ul. Matuszewskiego 25, gdzie Stowarzyszenie prowadzi działalność. W jednym z nich, dotyczącym czynszu objętego ugodą, Stowarzyszenie złożyło prywatną opinię, która zaprzecza wiarygodności zawartej ugody.

Należy tu podkreślić, że podrabianie ugody przez Spółdzielnię byłoby o tyle niezrozumiałe, że ugoda jest z zasady mniej korzystna dla wierzyciela (Spółdzielni) niż dla dłużnika (PSR Maximus). Ugodę wierzyciel zawiera wtedy, gdy nie widzi szans na ścignięcie od dłużnika całego długu.
Możemy uznać jako błąd ze strony Spółdzielni, iż zgodzono się na podpisanie dokumentu w trybie obiegowym, co dziś pozwala właścicielom Maximusa na podważanie ważności ugody.

Sytuacja finansowa spółdzielni LWSM Morena znajduje się obecnie w dobrej i pewnej sytuacji finansowej, a majątek należący do spółdzielców jest bezpieczny. Potwierdzają to wszystkie współpracujące ze  Spółdzielnią banki: ING Bank Śląski SA oraz Santander Bank Polska SA.

Spółdzielnia nie jest zadłużona, nie korzysta z kredytów i reguluje wszystkie swoje zobowiązania na bieżąco. Polityka finansowa zarządu jest ostrożna i nastawiona na bezpieczeństwo majątku Spółdzielni i jej członków. Zarząd Spółdzielni dokłada wszelkich starań, aby dobrą kondycję finansową wzmocnić i zapewnić spółdzielni równie bezpieczną przyszłość.

 Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piekarniczej

Pytają Państwo o status i działania LWSM Morena na działkach przy Piekarniczej 26. Działki te wciąż należą do Spółdzielni – nic się w tym obszarze nie zmieniło. Obecnie mieści się tam strefa produkcyjno-usługowo-składowa. W bliskim sąsiedztwie znajduje się także duża działka jednego z deweloperów, zainteresowanego zmianą planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym do złożenia wniosku o zmianę planu uprawniona jest rada gminy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wbrew krążącym plotkom Spółdzielnia nie może składać wniosków o zmianę planu, może jedynie wnioskować do rady gminy lub prezydenta miasta o podjęcie w tej sprawie inicjatywy. Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzania nowego planu, która jest obecnie procedowana, pochodzi z lutego 2018 r. Spółdzielnia uczestniczyła w pracach nad zmianą planu np. na etapie wysłuchania publicznego. Obecnie projekt zmiany planu jest na etapie wyłożenia publicznego, po którym nastąpi uchwalenie MPZP (Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego).

Zarząd Spółdzielni także zakłada, iż jedną ze ścieżek rozwojowych Spółdzielni mogłyby być inwestycje na tym terenie. Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z funkcją usługową mogłaby przynieść Spółdzielcom możliwość zakupu mieszkań w nowych budynkach (często Państwo pytacie o taką możliwość), a Spółdzielni środki na intensyfikację remontów i modernizacji dotychczasowych budynków (klatki, windy, nowa
infrastruktura).

Jednak inwestycje tego rodzaju muszą uzyskać zgodę Walnego Zgromadzenia. Kiedy miasto uchwali zmiany w planie, Zarząd przygotuje propozycję uchwały WZ na temat inwestycji o określonych parametrach (np. ile budynków, jakiej wysokości, jaki układ drogowy, ilość i przybliżona powierzchnia lokali, tryb przeprowadzania inwestycji, warunki zbywania wybudowanych lokali, preferencje dla obecnych członków lub ich rodzin).

Dzięki temu członkowie będą mieli wiedzę, czego dotyczy głosowanie i będą mieli wpływ na jego przebieg. Do czasu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, Zarząd nie będzie przeprowadzać na Piekarniczej żadnych działań.

Aktualizacja 2022-02-09 Aktualny stan prac nad MPZP rejonu ulic Piekarniczej i Lema w Gdańsku plan nr 1851

W dniu 22 grudnia 2021 r. odbyła się w trybie on-line dyskusja publiczna w sprawie MPZP nr 1851 dotyczącego rejonu ulic Piekarniczej i Lema.

Podczas dyskusji zgłoszono szereg ponowionych oraz dalszych uwag co do treści planu. Protokół z dyskusji publicznej został przedstawiony na stronach Miasta Gdańska.

W dniu 17 stycznia 2022 roku na stronach Miasta ukazało się rozpatrzenie zgłoszonych uwag. Uwzględniono szereg zmian. Jedna z uwzględnionych uwag dotyczy zmiany funkcji na działce nie należącej do Spółdzielni, co wymagać będzie wprowadzenia zmian do projektu i być może kolejnej rundy konsultacji. Tak samo proponowane zmiany dotyczące zmiany minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 40%.

Na chwile obecną nie został wskazany termin, w jakim Miasto przeprowadzi kolejny etap prac nad MPZP.

Zarząd Spółdzielni na bieżąco śledzi oraz bierze udział w kolejnych etapach ustalania Planu i liczy na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy w możliwie bliskim terminie.

 Aktualizacja 2022-02-09 W dniu 3 marca 2022 r. Rada Miejska uchwaliła nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulicy Piekarniczej i Lema. Więcej informacji w naszym osobnym artykule pod adresem http://www.morena.com.pl/index.php/organy-spoldzielni/zarzad/informacje-zarzadu/2123-plan-zagospodarowania-piekarnicza-20220304?699f2789a261c6e2491bb09c2860de3d=970f33e2d61d07d2cebeebba4780b9de

 

Dlaczego w KRS Spółdzielni nie widniał aktualny skład Rady Nadzorczej?

 

Aktualizacja 2021-05-04: Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wpisał aktualny skład Rady Nadzorczej do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym postępowanie w sprawie wpisu zainicjowane jeszcze w 2019 roku zakończyło się.

Podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni "Morena" w dniach 6 i 13 kwietnia 2019 roku wybrano członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022. Odpowiednie dokumenty zostały złożone w sądzie rejestrowym w wydziale KRS w Gdańsku. Do Sądu wpłynęły skargi od kilkorga członków, a nawet od osób, które nie są członkami Spółdzielni. Skargi zostały rozpatrzone odmownie jako bezzasadne albo niedopuszczalne, ale skarżący zaskarżyli również i te postanowienia Sądu.

Czekamy na zakończenie postępowania o wpis.

Zaznaczyć należy, że wpis członków organów do akt KRS ma charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że dokonanie wpisu, lub jego brak nie wpływa na legalność powołania Rady Nadzorczej. Jest ona powołana w sposób legalny i prawomocny.

Dowodem jest choćby to, że w ostatnich dniach Sąd bez przeszkód wpisał do KRS pełniącego obowiązki członka Zarządu delegowanego z Rady Nadzorczej Lechona Całunia. Do Zarządu delegowała go właśnie Rada Nadzorcza. Jej decyzje są zatem uznawane przez Sąd i wpisywane do KRS.

Rada Nadzorcza LWSM "Morena" została skutecznie wybrana wymaganą większością głosów i począwszy od dnia wyboru wypełnia swoje statutowe obowiązki.

 

Zniknięcie 50 milionów?
W mediach społecznościowych pojawił się wpis o 50 milionach, które rzekomo zniknęły z konta Spółdzielni. Nie jest to prawda. Środki nie zniknęły ani nie zostały gdziekolwiek przekazane! Wyjaśniamy, o co chodzi w kwestii zmniejszania się wartości aktywów. Prosimy osoby pragnące wypowiadać się na ten temat o dokładne zapoznanie się z poniższym materiałem.

Na przestrzeni lat 2014-2019 (ostatni rok zamknięty bilansem) doszło do zmniejszenia wartości majątku (aktywa trwałe razem) o 52.322.342,54 zł. Jednocześnie następowały też oczywiście zwiększenia majątku, jednak aby wyjaśnić kwestię zarzutu „znikających” pieniędzy, skupimy się jedynie na kwocie, o którą zmniejszono wartość majątku.

Na tę kwotę (nieco ponad 52 mln) składają się trzy główne pozycje: umorzenie zasobów, amortyzacja środków i przeniesienia w odrębną własność.

Umorzenie zasobów to głównie spadek księgowej wartości zasobów mieszkaniowych formalnie należących do Spółdzielni. Co roku księgową wartość tych zasobów pomniejsza się o 1,5% z tytułu zużycia. Drugą znaczącą pozycją składającą się na umorzenie zasobów jest spadek księgowej wartości użytkowania wieczystego niezabudowanych gruntów w użytkowaniu wieczystym. Tu pomniejszenie wartości księgowej następuje o około 1% rocznie, tj. ok. 900.000 zł (0,9 mln) rocznie. Umorzenie zasobów w latach 2014-2019 wyniosło łącznie 27.524.325,53 zł (27,5 mln).

Amortyzacja środków to spadek ich księgowej wartości i dotyczy głównie lokali użytkowych. Stawka amortyzacji wynosi około 2,5% rocznie. Amortyzacja środków trwałych w latach 2014-2019 wyniosła łącznie 2.997.869,92 zł (3 mln).

Przeniesienie w odrębną własność w latach 2014-2019 spowodowało zmniejszenie księgowej wartości aktywów o 21.800.120,09 zł (21,8 mln). W tych latach ponad 200 osób zdecydowało się na przekształcenie spółdzielczego-lokatorskiego albo spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego w prawo odrębnej własności. Lokatorskie i własnościowe prawa przysługują konkretnym osobom, ale formalnym właścicielem takich lokali pozostaje Spółdzielnia. Prawo odrębnej własności przenosi formalną własność ze Spółdzielni na mieszkańca – właściciela lokalu. Skutkiem tego księgowa wartość majątku Spółdzielni zmniejsza się o księgową wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wyodrębniono łącznie ze spółdzielni majątek, na rzecz dotychczasowych uprawnionych, na łączną kwotę ponad 495 milionów złotych. Można więc powiedzieć, że ten majątek przeszedł na Spółdzielców, którzy przekształcili prawo do lokalu.

Poniżej prezentujemy tabelę wskazującą wartości ww. pozycji na przestrzeni ostatnich lat.

 

Umorzenie zasobów *

Amortyzacja środków trwałych *

Przeniesienie w odrębną własność lokali

Razem zmniejszenia

2014

4 794 122,73

460 215,19

1 573 607,37

6 827 945,29

2015

4 757 763,06

485 464,58

4 838 764,49

10 081 992,13

2016

4 603 649,06

506 164,80

4 087 717,62

9 197 531,48

2017

4 528 354,97

485 105,83

1 413 866,11

6 427 326,91

2018

4 481 158,08

512 501,32

3 911 716,81

8 905 376,21

2019

4 359 277,63

548 445,20

5 974 447,69

10 882 170,52

RAZEM 2014-2019

27 524 325,53

2 997 869,92

21 800 120,09

52 322 342,54

Dlatego powyższa kwota pomniejsza wartość majątku Spółdzielni w dokumentach księgowych. Jednak prosimy nie mylić wartości księgowej i wartości rynkowej. Samochód transportowy zamortyzowany całkowicie w ciągu 5 lat ma księgową wartość 0 złotych, jednak wcale nie oznacza to, że 5 letni samochód jest bezwartościowy. Tak samo jest z mieszkaniami – wartość 30 letniego mieszkania księgowo wynosi połowę ceny jego zakupu, z powodu umorzenia w 50 proc. W cenach rynkowych mieszkanie to jest oczywiście warte wielokrotnie więcej niż cena zakupu.

* Wskazując powyższe składniki posługujemy się pozycjami o przeważających lub największych wartościach. Amortyzacji podlegają droższe urządzenia, a stawka amortyzacji jest uzależniona od danego składnika majątku. Uproszczenia te są niezbędne, aby nakreślić obraz czytelny dla przeciętnego odbiorcy.

 Odnośnie kwestii dewastacji klatek schodowych, co do których prokuratura postawiła zarzuty byłemu wiceprezesowi, jest dla nas szokująca świadomość, że podobnego procederu mógłby się dopuszczać członek zarządu. Sprawę ewentualnej celowej dewastacji wyjaśniają obecnie organy ścigania. Współpracujemy z nimi i oferujemy wszelką pomoc, gdyż zależy nam na dogłębnym wyjaśnieniu tego zarzutu. Chcemy też podkreślić, że zgłaszanie dewastacji mienia na policji jest standardem w zarządzaniu nieruchomościami. Robią to wszyscy zarządzający mieniem. Niestety, policja tylko w nielicznych sprawach jest w stanie zidentyfikować sprawców.

Zgłoszone dotychczas zawiadomienia do organów ścigania, również w sprawach zakończonych w skutek niewykrycia sprawców, zgodnie z posiadanymi informacjami zostają ponownie wszczęte z wykorzystaniem informacji o osobie, która w materiale Onetu przyznała, iż niszczyła klatki schodowe i sprawa ta jest/będzie wyjaśniana.

Co do wspomnianej w materiale Onetu klatki na ulicy Kruczkowskiego, to akurat jej remont wynikał z planu remontowego na 2019 r.; klatka nie była zdewastowana, zatem Spółdzielnia nie zgłosiła szkody do ubezpieczyciela.

 Odnośnie prac powierzonych firmie White Sands. Firma otrzymała kilka zleceń w lutym i marcu 2019 r. Były to:

1. zakup masy bitumicznej i transport na kwotę 8.179,50 zł

2. kolejny zakup masy bitumicznej i transport na kwotę 8.179,50 zł

3. prace ziemne przy ul. Migowskiej na kwotę 35.055,00 zł

4. uzupełnienie ubytków w nawierzchni ulic Arctowskiego i Dobrowolskiego na kwotę 28.905,00 zł

5. II etap wykonania placu zabaw w obrębie ulic Dobrowolskiego i Arctowskiego na kwotę 44.280,00 zł

6. Rozbiórka ogrodzenia i nawierzchni boiska przy ulicy Czecha 2 na kwotę 29.520,00 zł

7. Rozbiórka części murków okalających plac zabaw, usunięcie kwiatostanów, zrównanie nawierzchni, pielęgnację zieleni, wykonanie wylewki i montaż desek kompozytowych przy ul Dobrowolskiego na kwotę 22.140,00 zł

Łączna kwota należności za wykonane prace to 176 259 zł brutto i żadna z nich nie była związana z remontami klatek schodowych czy usuwaniem skutków dewastacji.

Z LWSM Morena współpracuje 112 podmiotów zajmujących się pracami ogólnobudowlanymi. W ostatnim, 2020 roku, suma robót z funduszu remontowego przekroczyła pięć i pół miliona złotych.

 Odnośnie powiązań byłego wiceprezesa Spółdzielni z White Sands, to wg odpisu zupełnego KRS White Sands Invest Spółka Akcyjna (KRS 358964) były wiceprezes Spółdzielni nie był nigdy członkiem zarządu firmy White Sands, a jedynie członkiem jej Rady Nadzorczej. Podkreślamy ponownie, że zależy nam na wyjaśnieniu tych kwestii równo mocno, jak prokuraturze i będziemy współpracować z organami.

 Pani Notariusz Agnieszka Dawińdziak obsługiwała Spółdzielnię od sierpnia 2018 r. do września 2020 r. Łączna kwota opłat za zlecenia dla Spółdzielni wyniosła 35.217,36 zł brutto.

Wszystkie prace miały charakter urzędowych czynności notariusza, który jest osobą zaufania publicznego. Zlecenia dotyczyły m.in. poświadczenia podpisów, protokołowania w formie aktu notarialnego posiedzeń organów Spółdzielni (w szczególności Walnych Zgromadzeń), odpisów aktów notarialnych. Dodatkowo była to obsługa uwłaszczeń (umowy przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności), jednak za te czynności płacili bezpośrednio uwłaszczający. Chcemy też podkreślić, że opłaty notarialne uzależnione są ściśle od rodzaju czynności notarialnej i wartości przedmiotu czynności. Maksymalne wysokości taksy notarialnej są wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2018 r.

 W kwestii powiązań rodzinnych między notariuszem Agnieszką Dawińdziak a prezesem White Sands, informujemy, że Spółdzielnia nie ma możliwości ani uprawnień, by sprawdzać takie ewentualne powiązania tam, gdzie nie jest to nakazane prawem. Prezes White Sands nie jest członkiem zarządu ani Rady Nadzorczej Spółdzielni, nie wpływa na jej decyzje zarządcze.

 Odnośnie rzekomego ukrycia obecności azbestu w budynku przedszkola, informujemy, że azbest został bezpiecznie usunięty z budynku przedszkola w lipcu 2016 r. i w bezpieczny sposób zutylizowany, na co posiadamy stosowne dokumenty. W kwietniu 2017 r. dotarły do Rady Nadzorczej Spółdzielni informacje, jakoby azbest nie został usunięty w całości. Poskutkowało to złożeniem przez członków Rady Nadzorczej (RN), włącznie z Przewodniczącym, obecnie delegowanym do Zarządu Lechonem Całuniem, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Prokuratura zaangażowała m.in. biegłego, który nie potwierdził podejrzeń. Dochodzenie prowadzone pod przewodnictwem prokuratury zostało umorzone pod koniec marca 2018 r.

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie azbestu

Ponieważ nie mamy wiedzy, kiedy wymieniana w materiale Onetu rozmowa byłego wiceprezesa z byłym pracownikiem Spółdzielni w tej sprawie miała miejsce, trudno nam się do niej odnieść. Jednak wg wszelkich dostępnych nam informacji budynek, w którym mieści się przedszkole Misia Wojtka, jest bezpieczny i wolny od azbestu.

 Odnośnie domniemanego fałszowania pełnomocnictw członków do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zarzutów, jakoby zlecano ich fałszowanie i oferowano za to korzyść majątkową, apelujemy o to, aby każdy, kto dysponuje dowodami w tej sprawie, niezwłocznie zawiadomił o tym organy ścigania. Pokładamy nadzieję, że zostanie to wyjaśnione w prowadzonym postępowaniu prokuratorskim.

Dowodem na to, że zarząd Spółdzielni nie próbował wpływać na wynik głosowań, może być Walne Zgromadzenie, które odbyło się w 2018 r. Na tym zgromadzeniu Zarząd przedstawił projekt zmiany statutu, mający dostosować go do zmian w przepisach w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z drugiej połowy 2017 r. Zmiana statutu miała charakter regulaminowy, wymagany od Spółdzielni prawem. Mimo szczegółowego omówienia zakresu i podstawy zmian, Walne Zgromadzenie odrzuciło projekt. Przeczy to temu, że pełnomocnicy byli „przekupieni" czy też sterowani przez władze Spółdzielni, a potwierdza założenie, że głosowali zgodnie z własnym przekonaniem.

Zgodnie z ustawą, podczas walnych zgromadzeń członków spółdzielni weryfikacji podlega, czy mandant jest członkiem (członkostwo związane ze wskazanym w pełnomocnictwie adresem mandanta) oraz czy dany pełnomocnik zastępuje tylko jedną osobę i czy nie jest pracownikiem spółdzielni. Ustawa zakazuje zastępowania więcej niż jednej osoby na Walnym Zgromadzeniu, a także zakazuje pracownikom spółdzielni pełnienia roli pełnomocnika. W pozostałym zakresie wymogiem jest, aby pełnomocnictwo złożone było na piśmie. W przypadku przedstawienia pisemnego pełnomocnictwa osoby, która według rejestrów spółdzielni jest członkiem, jeśli pełnomocnik nikogo innego nie zastępuje i nie jest pracownikiem spółdzielni, to po wylegitymowaniu się dowodem tożsamości i podpisaniu listy, Spółdzielnia nie może odmówić takiej osobie udziału w Walnym.

Podczas Walnego Zgromadzenia w kwietniu 2018 r. niektórzy członkowie domagali się, aby pełnomocnikami mogli być tylko członkowie rodziny, żeby pełnomocnictwa zawierały obowiązkowo dodatkowe dane osobowe, lub były składane w wyjątkowy sposób np. tylko osobiście w Spółdzielni. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie przewiduje jednak możliwości modyfikacji, zaostrzania czy nawet uszczegółowiania wymogów w tej ustawie zapisanych, dlatego te postulaty nie mogły zostać spełnione.