Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

WINDYKACJA

Procedura windykacyjna zaległości w opłatach za lokale mieszkalne LWSM „Morena”
 1. Wezwanie – wzywające do zapłaty dla osób, które opóźniają się z płatnością o co najmniej 1 miesiąc (termin spłaty nie krótszy niż 14 dni). Wezwanie do euro skrzynki dostarczają pracownicy Spółdzielni.

 2. Raty - W przypadku braku możliwości spłaty zaległości w terminie jw. istnieje możliwość rozłożenia zaległości na raty po uprzednim wystąpieniu członka Spółdzielni z wnioskiem do Zarządu Spółdzielni i przedłożeniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku w tej sprawie tj.: zaświadczeń o wysokości zarobków, rencie, emeryturze, a w przypadku bezrobotnego - zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także dokumenty o stanie zdrowia, wyniku finansowym w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej itp.

 3. Wezwanie ostateczne – Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust.1 Zarząd, lub upoważniony pracownik, kieruje pisemne wezwanie ostateczne do zapłaty (termin spłaty nie krótszy niż 7 dni). Wezwanie ostateczne doręczane jest listem poleconym.

 4. Powiadomienie Krajowego Rejestru Długów – Spółdzielnia jest uprawniona do zgłoszenia wierzytelności do KRD po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wezwania ostatecznego.

 5. Skierowanie sprawy na drogę sądową – po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wezwania ostatecznego.

 6. Egzekucja komornicza - skierowanie zakończonej sprawy sądowej do egzekucji komorniczej.

 7. Niezależnie od powyższego:

  1. Wniosek o wykluczenie członka do Rady Nadzorczej – w przypadku członków Spółdzielni, których zaległość przekracza kwotę 6-miesięcznych opłat. Od decyzji Rady Nadzorczej o wykluczeniu członka Spółdzielni można odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

  2. Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego – w przypadku lokali w najmie, zgodnie z zapisami indywidualnych umów.

  3. Wniosek do Sądu o eksmisję – w przypadku wykluczonych członków, którym przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu.

  4. Wniosek do Urzędu Miejskiego o lokal zastępczy – jeśli prawo do lokalu zastępczego wynika z wyroku eksmisyjnego.

  5. Wniosek o skierowanie egzekucji do nieruchomości – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz odrębnej własności. Egzekucja z nieruchomości może zakończyć się przymusową sprzedażą lokalu w drodze licytacji komorniczej.

  6. Eksmisja.

Zgodnie z § 88 Statutu Spółdzielni opłaty czynszowe powinny być uiszczane co miesiąc do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca
Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki w wysokości ustawowej.

 

Procedura windykacyjna zaległości w opłatach za zasoby użytkowe LWSM „Morena”

 1. Wezwanie– wzywające do zapłaty dla osób, które opóźniają się z płatnością o co najmniej 1 miesiąc (termin spłaty nie krótszy niż 14 dni). Wezwanie listem poleconym lub dostarczają pracownicy Spółdzielni.

 2. Raty – na podstawie ugody z uznaniem długu lub ugody zabezpieczanej wekslem in blanco.

 3. Wezwanie ostateczne – po bezskutecznym upływie terminu płatności wynikającego z wezwania opisanego w ust. 1 lub z ugody. W wezwaniu ostatecznym wyznacza się termin zapłaty nie krótszy niż 7 dni. W wezwaniu można umieścić ostrzeżenie o zamiarze rozwiązania umowy najmu/dzierżawy bez wypowiedzenia, udzielając jednocześnie terminu do zapłaty wynikającego z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego. 7 dniowy termin zapłaty zostaje przedłożony w przypadkach przewidzianych w umowie.

 4. Wypowiedzenie umowy najmu/dzierżawy w przypadkach przewidzianych w umowie.

 5. Rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy najmu/dzierżawy w przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

 6. Powiadomienie Krajowego Rejestru Długów – Spółdzielnia jest uprawniona do zgłoszenia wierzytelności do KRD po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wezwania ostatecznego.

 7. Wezwanie do opróżnienia lokalu/terenu - wynajmowanego/dzierżawionego od Spółdzielni.

 8. Skierowanie sprawy na drogę sądową – po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wezwania ostatecznego lub odpowiednio wezwania do opróżnienia lokalu.

 9. Egzekucja komornicza - skierowanie zakończonej sprawy sądowej do egzekucji komorniczej.

 10. Eksmisja.

Opłaty za zasoby użytkowe powinny być opłacane co miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, lub w innym terminie wynikającym z zawartej umowy lub faktury VAT.
Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki w wysokości ustawowej.

 


LWSM „Morena” współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów.

 

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z "Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 530 )”, będą przekazane do:

Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
www.krd.pl

Informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w systemie KRD do dnia zapłaty lub 10 lat od daty dokonania wpisu.

 

Umieszczenie informacji o Państwa zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.

Dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp. banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm w takim przypadku mogą odmówić współpracy, albo zaoferować ją na gorszych warunkach.

 


 

dyzury pogotowia technicznego200

przedszkole200

ebok 200k

centrum kultury200

aktualnosci z moreny200

kronika200n

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.